• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_2022

PRZETARG NA: Przeglądy okresowe, konserwacja i naprawy jednostek pływających i silników zaburtowych

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Przeglądy okresowe, konserwacja i naprawy jednostek pływających i silników zaburtowych
Standard

Dane kontaktowe

Opis:II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Przeglądy okresowe, konserwacja i naprawy jednostek pływających i silników zaburtowych.

Numer referencyjny: 001/PN/2023
II.1.2)Główny kod CPV
50000000 Usługi naprawcze i konserwacyjne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przeglądy okresowe, konserwacja i naprawy jednostek pływających i silników zaburtowych - zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia - załącznik nr 3 do SWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 707 317.07 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 3
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Jednostki pływające marki Zodiac, Sportis i Parker + przyczepy podłodziowe.

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
50000000 Usługi naprawcze i konserwacyjne
34500000 Statki i łodzie
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejscem wykonywania usługi musi być warsztat/ zakład/ stacja znajdująca się maksymalnie 35 km od siedziby JW 4026 - zliczana wg GPS-u drogowego.

II.2.4)Opis zamówienia:

Jednostki pływające marki Zodiac, Sportis i Parker + przyczepy podłodziowe - zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 3 do SWZ).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 9
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia zakresu przedmiotu zamówienia z zastosowaniem prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp. Prawem opcji jest objęta możliwość zwiększenia wartości maksymalnej umowy o nie więcej niż 50% na realizację przedmiotu zamówienia na warunkach zawartej umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do skorzystania z prawa opcji, w przypadku, gdy wartość umowy zostanie wyczerpana przed terminem. Zamawiający zastrzega, iż zamówienie określone ,,prawem opcji" jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego. Zamawiający może nie skorzystać z prawa opcji, w szczególności w przypadku nieuzyskania lub braku środków finansowych na ten cel, a Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia, co niniejszym Wykonawca akceptuje poprzez podpisanie umowy.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wykonywanie przeglądów okresowych, konserwacji i naprawy łodzi pontonowych marki Zodiac FC470, Zodiac FC530 i Sillinger 470SRD.

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
50000000 Usługi naprawcze i konserwacyjne
34500000 Statki i łodzie
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejscem wykonywania usługi musi być warsztat/ zakład/ stacja znajdująca się maksymalnie 35 km od siedziby JW 4026 - zliczana wg GPS-u drogowego.

II.2.4)Opis zamówienia:

Wykonywanie przeglądów okresowych, konserwacji i naprawy łodzi pontonowych marki Zodiac FC470, Zodiac FC530 i Sillinger 470SRD. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 9
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia zakresu przedmiotu zamówienia z zastosowaniem prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp. Prawem opcji jest objęta możliwość zwiększenia wartości maksymalnej umowy o nie więcej niż 50% na realizację przedmiotu zamówienia na warunkach zawartej umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do skorzystania z prawa opcji, w przypadku, gdy wartość umowy zostanie wyczerpana przed terminem. Zamawiający zastrzega, iż zamówienie określone ,,prawem opcji" jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego. Zamawiający może nie skorzystać z prawa opcji, w szczególności w przypadku nieuzyskania lub braku środków finansowych na ten cel, a Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia, co niniejszym Wykonawca akceptuje poprzez podpisanie umowy.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wykonywanie przeglądów okresowych, konserwacji i naprawy silników zaburtowych

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
50000000 Usługi naprawcze i konserwacyjne
34500000 Statki i łodzie
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejscem wykonywania usługi musi być warsztat/ zakład/ stacja znajdująca się maksymalnie 35 km od siedziby JW 4026 - zliczana wg GPS-u drogowego.

II.2.4)Opis zamówienia:

Wykonywanie przeglądów okresowych, konserwacji i naprawy silników zaburtowych. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 9
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia zakresu przedmiotu zamówienia z zastosowaniem prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp. Prawem opcji jest objęta możliwość zwiększenia wartości maksymalnej umowy o nie więcej niż 50% na realizację przedmiotu zamówienia na warunkach zawartej umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do skorzystania z prawa opcji, w przypadku, gdy wartość umowy zostanie wyczerpana przed terminem. Zamawiający zastrzega, iż zamówienie określone ,,prawem opcji" jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego. Zamawiający może nie skorzystać z prawa opcji, w szczególności w przypadku nieuzyskania lub braku środków finansowych na ten cel, a Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia, co niniejszym Wykonawca akceptuje poprzez podpisanie umowy.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
Specyfikacja:Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/jw4026
Miejsce i termin składania:Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://portal.smartpzp.pl/jw4026

TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 23/02/2023
Termin składania:2023-02-23
Otwarcie:Warunki otwarcia ofert Data: 23/02/2023 Czas lokalny: 10:15 Miejsce: Otwarcie ofert nastąpi poprzez rozszyfrowanie ofert/wniosków złożonych za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego - https://portal.smartpzp.pl/jw4026 Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: Aneta OLSZEWSKA, tel. 261 267 433
Miejsce i termin realizacji:Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejscem wykonywania usługi musi być warsztat/ zakład/ stacja znajdująca się maksymalnie 35 km od siedziby JW 4026 - zliczana wg GPS-u drogowego.
Wymagania:dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia
Uwagi:Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 28/04/2023
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/01/2023
Kontakt:JEDNOSTKA WOJSKOWA 4026
Krajowy numer identyfikacyjny: 9581604772
ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1
Gdynia
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
81-103
Polska
Osoba do kontaktów: Jednostka Wojskowa Nr 4026
E-mail: 4026.zamowienia@ron.mil.pl
Tel.: +48 261267433
Faks: +48 261266669
Język kontaktu:polski
Kod CPV:50000000, 34500000
Numer dokumentu:042873-2023, 001/PN/2023
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 

Dziękujemy za wysłane grafiki.