• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_2022

PRZETARG NA: Przegląd wraz z wymianą części i materiałów eksploatacyjnych silników oraz przekładni na promach pływających na rzece

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Przegląd wraz z wymianą części i materiałów eksploatacyjnych silników oraz przekładni na promach pływających na rzece
Standard

Dane kontaktowe

Opis:II. Przedmiot zamówienia: Przegląd wraz z wymianą części i materiałów eksploatacyjnych
silników Nanni Diesel typ N4 oraz przekładni TechnoDrive na promach pływających na rzece
Odrze.
III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Zakres prac oraz lokalizacja przepraw promowych:
? Przeprawa promowa w Brodach - prom ,,PORANEK" - droga woj. nr 280
? Przeprawa promowa w Pomorsku - prom ,,JUTRZENKA" - droga woj. nr 281
? Przeprawa promowa w Połęcku - prom ,,PROMYK" - droga woj. nr 138
Przegląd serwisowy silników Nanni Diesel typ N4.40 wraz z wymianą części i materiałów
eksploatacyjnych oraz przekładni Techno Drive:
? wykonanie przeglądu silnika,
? wymiana kompletu filtrów paliwowych oraz olejowych,
? wymiana oleju silnikowego,
? kontrola oleju w przekładni wymiana lub uzupełnienie,
? odpowietrzenie układu paliwowego,
? sprawdzenie działania.
Prace należy wykonać bez konieczności wstrzymywania kursowania promu.
Miejsce i termin składania:VIII. Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę podpisaną przez osobę upoważnioną należy złożyć w zamkniętej kopercie lub pocztą
elektroniczną lub ePUAP do dnia ...... / w ciągu 5 dni roboczych od umieszczenia ogłoszenia w
Biuletynie Informacji Publicznej ZDW Zielona Góra na stronie internetowej bip.zdw.zgora.pl..*
do godz. 10:00.
Oferty można składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Zapytanie ofertowe - Przegląd wraz
z wymianą części i materiałów eksploatacyjnych silników Nanni Diesel typ N4 oraz przekładni
TechnoDrive na promach pływających na rzece Odrze" na adres: Województwo Lubuskie - Zarząd
Dróg Wojewódzkich, Al. Niepodległości 32, 65-042 Zielona Góra lub pocztą elektroniczną na adres
e-mail zdw@zdw.zgora.pl lub poprzez platformę ePUAP na adres /ZDWZG/skrytka
lub /ZDWZG/skrytkaESP .
TERMIN SKŁADANIA ofert / wniosków: 2023-03-29 10:00:00
Termin składania:2023-03-29
Miejsce i termin realizacji:IV. Termin wykonania zamówienia:
Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia 28.06.2023 do dnia 12.07.2023 r.
Wymagania:Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Dyrektora nr 9/2021 w sprawie zasad postępowania
przy udzielaniu zamówień których wartość
nie przekracza kwoty 130 000 złotych
o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp
wykonanie usługi / dostawy / roboty
budowlanej* o wartości nieprzekraczającej kwoty netto 130 000 zł, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710 z późn.
zm).
VI. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
cena - 100 %
Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który złożył ofertę najkorzystniejszą ekonomicznie i
jakościowo.
VII.Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji ofertowej:
1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę na formularzu cenowym.
2. Cena winna być wyrażona w złotych polskich.
3. Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie
będą podlegać zmianom.
4. Wszystkie wartości określone w formularzu cenowym oraz ostateczna cena oferty winny być
wyliczone według przepisów zawartych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku
Polskim.
5. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich pozycjach
formularza cenowego. Oferta z niekompletnym formularzem cenowym nie będzie brana pod uwagę
podczas oceny ofert.
Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data wpływu
oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania.
IX. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana wykonawcom, którzy
odpowiedzieli na zapytanie ofertowe w formie pisemnej, faksem lub pocztą elektroniczną lub
poprzez platformę ePUAP oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego,
jeżeli wartość szacunkowa zamówienia jest równa lub przekracza kwotę netto 50 000 złotych.
X. Oferta powinna zawierać:
1. wypełniony formularz ofertowy - formularz nr 1 + załącznik nr 1,
2. wypełniony formularz cenowy - formularz nr 2.
3. Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
działalności gospodarczej.
XI. Pozostałe informacje:
1.Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
a) zmiany lub odwołania niniejszego ogłoszenia;
b) zmiany warunków lub terminów prowadzonego postępowania ofertowego;
c) unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także pozostawienia
postępowania bez wyboru oferty.
Uwagi:XII. Klauzula informacyjna zgodnie z art. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję,
że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Województwo Lubuskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich
Al. Niepodległości 32
65-042 Zielona Góra
tel.: (0-68) 328-03-00,
fax: (068) 328-03-32, (068) 328 03 38.
2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, którego dane kontaktowe udostępnione są na
stronie internetowej www.zdw.zgora.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Przegląd wraz z wymianą
części i materiałów eksploatacyjnych silników Nanni Diesel typ N4 oraz przekładni
TechnoDrive na promach pływających na rzece Odrze nr sprawy: RDWZG.3321.20.2023,
prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2022, poz. 1710 ze zmianami) oraz realizacji zawartej w wyniku
przeprowadzonego postępowania umowy;
3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji
publicznej (Dz. U. z 2020, poz. 2176);
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane na podstawie przepisów prawa, przez okres
niezbędny do realizacji celu przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o
archiwizacji.
5. Podanie przez Pana / Panią danych osobowych jest dobrowolne, lecz stanowi warunek konieczny
do skutecznego złożenia oferty i zawarcia umowy;
6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7. Posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8. Nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Kontakt:V. Osoba wyznaczona do kontaktów ze strony Zamawiającego:
p. Joanna Stańczyk-Kaźmierczak tel. 68 322-17-09
Język kontaktu:polski
Numer dokumentu:RDWZG.3321.20.2023
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 


Dziękujemy za wysłane grafiki.