• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Przegląd wraz z wymianą części i materiałów eksploatacyjnych silników

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Przegląd wraz z wymianą części i materiałów eksploatacyjnych silników
Standard

Dane kontaktowe

Opis:Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi / dostawy / roboty budowlanej*
0 wartości nieprzekraczającej kwoty netto 130 000 zł, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.).

II. Przedmiot zamówienia:
Przegląd wraz z wymianą części i materiałów eksploatacyjnych silników Nanni Diesel typ N4 oraz przekładni Techno Drive na promach pływających na rzece Odrze

III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Zakres prac oraz lokalizacja przepraw promowych:
o Przeprawa promowa Milsko-Przewóz - prom 'ŚWIT" - droga woj. nr 282
o Przeprawa promowa w Brodach - prom ,,PORANEK" - droga woj. nr 280
o Przeprawa promowa w Pomorsku - prom ,,JUTRZENKA" - droga woj. nr 281
o Przeprawa promowa w Połęcku - prom ,,PROMYK" - droga woj. nr 138
Przegląd serwisowy silników Nanni Diesel typ N440 wraz z wymianą części i materiałów eksploatacyjnych oraz przekładni Techno Drive.
Prace należy wykonać bez konieczności wstrzymywania kursowania promu.
Miejsce i termin składania:VIII. Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę podpisaną przez osobę upoważniona należy złożyć w zamkniętej kopercie lub faksem lub pocztą elektroniczną*
do dnia 2022.06.22 do godz. 11:00. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego
terminu ma data wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania.
Oferty można składać: Rejon Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, fax: 68 322-17-01 e-mail: rdwz@zdw.zgora.pl
Termin składania:2022-06-22
Miejsce i termin realizacji:Termin wykonania zamówienia:
Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania zamówienia do dnia 12.08.2022r.
Wymagania:VII. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji ofertowej:
1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę na formularzu cenowym.
2. Cena winna być wyrażona w złotych polskich.
3. Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegać zmianom.
4. Wszystkie wartości określone w formularzu cenowym oraz ostateczna cena oferty winny być wyliczone według przepisów zawartych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim.
5. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich pozycjach formularza cenowego. Oferta z niekompletnym formularzem cenowym nie będzie brana pod uwagę podczas oceny ofert.
IX. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana wykonawcom, którzy odpowiedzieli na zapytanie ofertowe w formie pisemnej, faksem lub pocztą elektroniczną oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego, jeżeli wartość szacunkowa zamówienia jest równa lub przekracza kwotę netto 50 000 złotych.
X. Oferta powinna zawierać:
1. Wypełniony formularz ofertowy - formularz nr 1
2. OŚWIADCZENIE związane z przeciwdziałaniem wspierania agresji na Ukrainę oraz służące ochronie bezpieczeństwa narodowego
3. Wypełniony formularz cenowy - formularz nr 2
4. Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji działalności gospodarczej.
5. Dokument potwierdzający, iż wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości ubezpieczenia na kwotę nie mniejsza niż: 11 000,00 zł brutto.
W przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, warunek musi być spełniony przynajmniej przez jeden z podmiotów.
XI. Pozostałe informacje:
1 .Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
a) zmiany lub odwołania niniejszego ogłoszenia;
b) zmiany warunków lub terminów prowadzonego postępowania ofertowego;
cjunieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
Uwagi:VI. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
cena -100%
-...........%
Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który złożył ofertę najkorzystniejszą ekonomicznie
1 jakościowo.
XII. Klauzula informacyjna zgodnie z art. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Województwo Lubuskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich Al. Niepodległości 32
65-042 Zielona Góra
tel.: (0-68) 328-03-00,
fax: (068) 328-03-32, (068) 328 03 38.
2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, którego dane kontaktowe udostępnione są na stronie internetowej www.zdw.zgora.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Przegląd wraz z wymianą części i materiałów eksploatacyjnych silników Nanni Diesel typ N4 oraz przekładni Techno Drive na promach pływających na rzece Odrze nr sprawy: ZDW-ZG-RDWZG-3321 -26/2022, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021, poz. 1129 ze zm.) oraz realizacji zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania umowy;
3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020, poz. 2176);
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.5. Podanie przez Pana / Panią danych osobowych jest dobrowolne, lecz stanowi warunek konieczny do skutecznego złożenia oferty i zawarcia umowy;
6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7. Posiada Pani/Pan:- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**;- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8. Nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* niepotrzebne skreślić
Kontakt:V. Osoba wyznaczona do kontaktów ze strony Zamawiającego:
Pani Joanna Stańczyk-Kaźmierczak tel.: (68) 322-17-09
Język kontaktu:polski
Numer dokumentu:ZDW-ZG-RDWZG-3321-26/2022
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl


Dziękujemy za wysłane grafiki.