• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Przegląd stanu zasypów w komorach zasypowych falochronu Wschodniego w Świnoujściu

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Przegląd stanu zasypów w komorach zasypowych falochronu Wschodniego w Świnoujściu
Standard

Dane kontaktowe

Przegląd stanu zasypów w komorach zasypowych falochronu Wschodniego w Świnoujściu.

Falochron wschodni (osłonowy dla Gazoportu) zlokalizowany jest w Świnoujściu na wyspie Wolin. Całkowita długość falochronu wynosi 2974,30 metrów, z czego 1,4 km w głąb morza. 

Falochron wschodni zostanie poddany kontroli okresowej 5 letniej (zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane. Dla prawidłowego określenia stanu technicznego budowli niezbędne jest mechaniczne podniesienie pokryw komór zasypowych na poszczególnych sekcjach falochronu w celu sprawdzenia stanu zasypu piasku pod konstrukcją falochronu.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac polegających na przeglądzie stanu zasypów w 50-ciu komorach zasypowych falochronu Wschodniego w Świnoujściu.

Szczegółowy opis prac:

usunięcie masy bitumicznej z otworów na kotwy do podnoszenia pokryw, montaż czterech kotew/uchwytów (na jedną pokrywę) do podniesienia pokryw,

podniesienie przy pomocy sprzętu mechanicznego żelbetowych pokryw komór zasypowych o wadze 600kg/szt.,

sprawdzenie stanu zasypu w komorach zasypowych,

ponowny montaż pokryw komór,

demontaż czterech kotew/uchwytów (na jedną pokrywę) do podniesienia pokryw, ponowne zalanie otworów na kotwy masą bitumiczną

sporządzenie sprawozdania. 

Zdjęcie pokrywy komory zasypowej.

Po zakończeniu prac Wykonawca przedstawi Zamawiającemu sprawozdanie z wykonania przedmiotu zamówienia w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej i jednej wersji elektronicznej (w formacie otwartym umożliwiającym edycję pliku oraz skan dokumentu papierowego). Sprawozdanie z wykonania przedmiotu zamówienia powinno zawierać co najmniej, nr sekcji, w której zlokalizowana jest komora zasypowa, rzędną zasypu poniżej korony falochronu, opis stanu technicznego komory zasypowej. 

Wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa, Zamawiający udostępni kotwy/uchwyty służące do zamontowania w pokrywach komór zasypowych w celu ich podniesienia oraz wykaz zawierający lokalizację komór zasypowych, w których należy wykonać przegląd stanu zasypu. 

Wykonawca ma obowiązek uzgodnić z Zamawiającym harmonogram realizacji prac. 

Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. 

Przeglądy komór zasypowych będą przeprowadzane w obecności przedstawiciela Zamawiającego lub konsultowane w siedzibie Zamawiającego. 

Falochron Wschodni zlokalizowany jest na terenie spółki Polskie LNG S.A. Jest to budowla o zaostrzonym rygorze bezpieczeństwa wykonywania prac i ścisłej kontroli osób przebywających na tym terenie. W związku z tym, Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów (między innymi BHP i p.poż.) obowiązujących na terenie spółki Polskie LNG S.A.

Dziękujemy za wysłane grafiki.