• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Przegląd serwisowy hydrozespołów

Standard

Dane kontaktowe

Opis:Tytuł zapytania
,,Przegląd serwisowy hydrozespołów w EW Kamienna, EW Bledzew"

Treść zapytania:

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OTWARTYM NA:

''Przegląd serwisowy hydrozespołów w EW Kamienna, EW Bledzew" Znak sprawy: OAZ.OWH-P-GN.2112.11.2022
Produkty:
Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. Przegląd serwisowy hydrozespołów w EW Kamienna, EW Bledzew 1 usługa -
Miejsce i termin składania:Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://grupaenea.logintrade.net/zapytania_email,1337196,259132794f06f63667c04fa7faea2d1c.html
Termin i miejsce składania ofert: Skan podpisanego przez osoby umocowane Formularza ,,OFERTA" wraz wymaganymi dokumentami po uprzedniej rejestracji Wykonawcy należy złożyć na platformie zakupowej LOGINTRADE pod adresem: https://grupaenea.logintrade.net/rejestracja/przetragi.html nie później niż do dnia 05.05.2022 r. do godz. 11:00 czasu polskiego.
Termin składania:2022-05-05
Otwarcie:Termin i miejsce otwarcia ofert: Enea Nowa Energia sp. z o.o. Ul. Wojska Polskiego 22, 64-915 Jastrowie dnia 05.05.2022r. o godz. 11.01 .
Miejsce i termin realizacji:zakończenie wykonywania Przedmiotu umowy: do dnia 30.09.2022r.
Wadium:500,00 PLN
Wymagania:Przedmiot zamówienia: zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia (SWZ).

Podział zamówienia na części: NIE.

Czy dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE.

Wymagany termin wykonania zamówienia: rozpoczęcie - od dnia zawarcia Umowy, - zakończenie wykonywania Przedmiotu umowy: do dnia 30.09.2022r.

Termin ten uważany będzie za dochowany przez Wykonawcę w przypadku, gdy przed jego upływem nastąpi protokolarny odbiór końcowy prac będących Przedmiotem umowy.

Wymagane wadium: 500,00 PLN (słownie: pięćset złotych).

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: Nie dotyczy.

Wizja lokalna: może zostać zorganizowana na prośbę zainteresowanych Wykonawców.

Warunki uczestnictwa w postępowaniu: zawarto w SWZ oraz na stronie internetowej ENEA Nowa Energia sp. z o.o.

Kryteria oceny ofert zgodnie z SWZ: K1 - Cena - 100%,

Termin związania ofertą: 60 dni.
Język oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - polski.

Dokumenty i warunki ich uzyskania: Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) - dostępna w wersji elektronicznej na stronie internetowej ENEA Nowa Energia sp. z o.o. pod adresem: https://www.enea.pl/bip/zamowienia/pozostale-zamowienia-w-grupie-enea/ene_oaz.owh-p-gn.2112.11.2022 lub na pisemne zapotrzebowanie przesyłką pocztową albo kurierską za zwrotnym poświadczeniem odbioru.

W przypadku rozbieżności w treści obowiązująca jest wersja papierowa. Wszelkie zmiany i odpowiedzi na zapytania oferentów będą zamieszczane na tej samej stronie internetowej przy niniejszym ogłoszeniu.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

* Zamówienie jest nie objęte postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
Dodatkowe warunki formalne:

Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego ",,Przegląd serwisowy hydrozespołów w EW Kamienna, EW Bledzew""
Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia

Tytuł pytania:

Treść pytania:

Odpowiedź:

Załączniki dołączone do odpowiedzi:

Dodatkowe pytania do oferty

Załączniki:

Kodeks Kontrahentów Grupy ENEA - informacja dla Kontrahentów.pdf
3386219 kB

Załącznik nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf
2199453 kB

Załączniki 2-8 Formularz oferty wraz z załącznikami.doc
119296 kB

Załącznik nr 9 - Projekt umowy.pdf
231066 kB

Specyfikacja Warunków Zamówienia -SWZ-.pdf
1241036 kB

Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:
22- 04- 2022 14: 00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:
05- 05- 2022 11: 00
Data i godzina zakończenia zadawania pytań:
05- 05- 2022 11: 00 firmy
Firmy na rzecz których ma być dokonywany zakup
3441 ENEA Centrum sp. z o.o.

3442 ENEA Operator sp. z o.o.

3443 ENEA Trading sp. z o.o.

3444 ENEA S.A

3445 ENEA Logistyka Sp. z o.o.

3446 ENEA Pomiary sp. z o.o.

3447 ENEA Serwis sp. z o.o.

3448 Enea Oświetlenie sp. z o.o.o

3449 ENEA Bioenergia Sp. z o.o.

3981 ENEA NOWA ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

3982 ENEA POŁANIEC SERWIS SP. z o.o.

4007 ENEA Elektrownia Połaniec S.A.

4027 ENEA Ciepło Sp. z o.o.

4028 ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o.

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.
Uwagi:Kryteria oceny ofert zgodnie z SWZ: K1 - Cena - 100%,
Termin związania ofertą: 60 dni.
Kontakt:Nazwisko osoby uprawnionej do kontaktów:
Pani Donata Lisiecka, tel.: 48 67 235 11 84; 695 651 120; e-mail: donata.lisiecka@ena.pl, Pani Agata Kacprzak, tel.: tel. +48 67 235 11 85, +48 887 579 982 e-mail: agata.kacprzak@enea.pl
Język kontaktu:polski
Numer dokumentu:Z63/407233, OAZ.OWH-P-GN.2112.11.2022
Źródło:

GRUPA BIZNES POLSKA

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl

Dziękujemy za wysłane grafiki.