• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Przegląd okresowy żyrokompasów

Standard

Dane kontaktowe

Opis:Przegląd okresowy żyrokompasów ANSCHUTZ Std.20 i Std.22 na ORP ORZEŁ
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przegląd okresowy żyrokompasów ANSCHUTZ Std.20 i Std.22 na ORP ORZEŁ
Miejsce i termin składania:Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://portal.smartpzp.pl/kpwg/public/postepowanie?postepowanie=33427737
TERMIN SKŁADANIA ofert
13-09-2022 11:00:00
Termin składania:2022-09-13
Otwarcie:Termin otwarcia ofert 13-09-2022 11:00:00
Wymagania:Waluta postępowania
PLN
Warunki udziału
Zgodnie z dokumentacją postępowania

Kryteria oceny ofert
1.1
Cena brutto
Waga %:
100.00
Cena brutto

09-09-2022 12:28 ZAMÓWIENIE PONIŻEJ 130 000 zł (art. 2 ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp) Szanowni Państwo, informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji. Zapraszamy do złożenia ofert poprzez Portal SmartPzp - zgodnie z Zaproszeniem do składania ofert, które zostało załączone do niniejszego ogłoszenia. W przypadku pytań merytorycznych, proszę o kontakt poprzez Portal SmartPzp. UWAGA ! Wykonawca składając ofertę oświadcza, że: 1 Zapoznał się z treścią zaproszenia (wraz z istotnymi postanowieniami umowy) i nie wnosi do niego zastrzeżeń oraz uzyskał konieczne informacje i wyjaśnienia do przygotowania oferty; 2.Oferowany przedmiot zamówienia jest w całości zgodny z treścią zaproszenia; 3. W cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia; 4. Zobowiązuje się - w przypadku wyboru oferty - do zawarcia umowy w miejscu i terminie ustalonym przez Zamawiającego. 5. Posiada uprawnienia do wykonania działalności lub czynności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia; 6. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, 7. Znajduje się w sytuacji
ekonomicznej umożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia. 8. Wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. Uwaga! W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO powyższe oświadczenie nie ma zastosowania. 9. Nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).
Numer dokumentu:35/P/SNH/2022
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 

Dziękujemy za wysłane grafiki.