• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_2022

PRZETARG NA: Przegląd instalacji i urządzeń do wytwarzania i obsługi powietrza oddechowego oraz komór hiperbarycznych

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Przegląd instalacji i urządzeń do wytwarzania i obsługi powietrza oddechowego oraz komór hiperbarycznych
Standard

Dane kontaktowe

Opis:II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Przegląd instalacji i urządzeń do wytwarzania i obsługi powietrza oddechowego oraz komór hiperbarycznych z podziałem na 8 części

Numer referencyjny: 33/KPW/RAT/2023
II.1.2)Główny kod CPV
50240000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji i inne usługi dotyczące sprzętu morskiego i innego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przegląd instalacji i urządzeń do wytwarzania i obsługi powietrza oddechowego oraz komór hiperbarycznych z podziałem na 8 części. Szczegółowy opis przedmiotu

zamówienia zawarto w Załączniku nr 3a-h do SWZ - odpowiednio dla danej części.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

CZĘŚĆ I - Przegląd roczny Ratowniczo-Leczniczych Kontenerowych Zestawów Hiperbarycznych ,,Sercówka" 2 szt. eksploatowanych w ZMP KPW Gdynia.

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
50240000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji i inne usługi dotyczące sprzętu morskiego i innego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gdynia

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w Załączniku nr 3a do SWZ

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/09/2023
Koniec: 31/10/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia zakresu przedmiotu zamówienia z zastosowaniem prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ustawy Pzp. Prawem opcji jest możliwość zwiększenia przedmiotu zamówienia o usługę wymiany części wskazanych w załączniku nr 2 do umowy (Formularzu ofertowym - kalkulacji ceny ofertowej wykonawcy) - ceny w nim wskazane obejmują sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany wraz z usługą wymiany. Zamawiający uzależnia możliwość skorzystania z prawa opcji od zaistnienia konieczności wymiany części, którą Wykonawca zgłosi na piśmie w trakcie realizacji podstawowego przedmiotu zamówienia czyli przeglądu. Po potwierdzeniu zasadności wykonania dodatkowej usługi, Wykonawca otrzyma zlecenie od Zamawiającego na realizację prawa opcji (faxem lub e-mailem). Realizacja usługi w ramach prawa opcji nastąpi w terminie do 14 dni roboczych od przesłania przez przedstawiciela Zamawiającego do Wykonawcy pojedynczego zlecenia (faxem lub e-mailem) potwierdzającego koniczność realizacji prac w ramach prawa opcji. W przypadku, gdy termin ten będzie wykraczał poza określony na realizację zamówienia podstawowego wskazany w § 2 umowy, staje się on terminem zakończenia całej umowy. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji zawartej umowy. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji bądź skorzystania częściowego, wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin wykonania umowy :

- 01-30.09.2023r. dla RLKZH 56954

- 01-31.10.2023r. dla RLKZH 56956

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

CZĘŚĆ II - Przegląd roczny Przenośnego Zespołu Zasilania Powietrzem eksploatowanego w ZMP KPW Gdynia.

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
50240000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji i inne usługi dotyczące sprzętu morskiego i innego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gdynia

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w Załączniku nr 3b do SWZ

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/09/2023
Koniec: 30/09/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

CZĘŚĆ III - Przegląd roczny instalacji sprężonego powietrza z tablicami rozdzielczymi, połączeniowymi, sprężarkami, magazynem gazów w budynku 275 (po 10 latach eksploatacji) eksploatowanej w OSNiP.

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
50240000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji i inne usługi dotyczące sprzętu morskiego i innego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gdynia

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w Załączniku nr 3c do SWZ

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 03/07/2023
Koniec: 31/07/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia zakresu przedmiotu zamówienia z zastosowaniem prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ustawy Pzp. Prawem opcji jest możliwość zwiększenia przedmiotu zamówienia o usługę wymiany części wskazanych w załączniku nr 2 do umowy (Formularzu ofertowym - kalkulacji ceny ofertowej wykonawcy) - ceny w nim wskazane obejmują sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany wraz z usługą wymiany. Zamawiający uzależnia możliwość skorzystania z prawa opcji od zaistnienia konieczności wymiany części, którą Wykonawca zgłosi na piśmie w trakcie realizacji podstawowego przedmiotu zamówienia czyli przeglądu. Po potwierdzeniu zasadności wykonania dodatkowej usługi, Wykonawca otrzyma zlecenie od Zamawiającego na realizację prawa opcji (faxem lub e-mailem). Realizacja usługi w ramach prawa opcji nastąpi w terminie do 14 dni roboczych od przesłania przez przedstawiciela Zamawiającego do Wykonawcy pojedynczego zlecenia (faxem lub e-mailem) potwierdzającego koniczność realizacji prac w ramach prawa opcji. W przypadku, gdy termin ten będzie wykraczał poza określony na realizację zamówienia podstawowego wskazany w § 2 umowy, staje się on terminem zakończenia całej umowy. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji zawartej umowy. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji bądź skorzystania częściowego, wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

CZĘŚĆ IV -Przegląd roczny instalacji sprężonego powietrza z tablicami rozdzielczymi, połączeniowymi, sprężarkami, przetłaczarką tlenu, magazynem gazów w budynku 113 (po 13 latach eksploatacji) w OSNIP

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
50240000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji i inne usługi dotyczące sprzętu morskiego i innego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gdynia

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w Załączniku nr 3d do SWZ

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/08/2023
Koniec: 31/08/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia zakresu przedmiotu zamówienia z zastosowaniem prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ustawy Pzp. Prawem opcji jest możliwość zwiększenia przedmiotu zamówienia o usługę wymiany części wskazanych w załączniku nr 2 do umowy (Formularzu ofertowym - kalkulacji ceny ofertowej wykonawcy) - ceny w nim wskazane obejmują sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany wraz z usługą wymiany. Zamawiający uzależnia możliwość skorzystania z prawa opcji od zaistnienia konieczności wymiany części, którą Wykonawca zgłosi na piśmie w trakcie realizacji podstawowego przedmiotu zamówienia czyli przeglądu. Po potwierdzeniu zasadności wykonania dodatkowej usługi, Wykonawca otrzyma zlecenie od Zamawiającego na realizację prawa opcji (faxem lub e-mailem). Realizacja usługi w ramach prawa opcji nastąpi w terminie do 14 dni roboczych od przesłania przez przedstawiciela Zamawiającego do Wykonawcy pojedynczego zlecenia (faxem lub e-mailem) potwierdzającego koniczność realizacji prac w ramach prawa opcji. W przypadku, gdy termin ten będzie wykraczał poza określony na realizację zamówienia podstawowego wskazany w § 2 umowy, staje się on terminem zakończenia całej umowy. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji zawartej umowy. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji bądź skorzystania częściowego, wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

CZĘŚĆ V - Przegląd roczny stanowiska do szkolenia nurkowego oraz leczenia chorób i urazów nurkowych w oparciu o RLKZH ,,Sercówka" eksploatowanego w OSNiP.

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
50240000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji i inne usługi dotyczące sprzętu morskiego i innego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gdynia

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w Załączniku nr 3e do SWZ

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/08/2023
Koniec: 31/08/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia zakresu przedmiotu zamówienia z zastosowaniem prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ustawy Pzp. Prawem opcji jest możliwość zwiększenia przedmiotu zamówienia o usługę wymiany części wskazanych w załączniku nr 2 do umowy (Formularzu ofertowym - kalkulacji ceny ofertowej wykonawcy) - ceny w nim wskazane obejmują sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany wraz z usługą wymiany. Zamawiający uzależnia możliwość skorzystania z prawa opcji od zaistnienia konieczności wymiany części, którą Wykonawca zgłosi na piśmie w trakcie realizacji podstawowego przedmiotu zamówienia czyli przeglądu. Po potwierdzeniu zasadności wykonania dodatkowej usługi, Wykonawca otrzyma zlecenie od Zamawiającego na realizację prawa opcji (faxem lub e-mailem). Realizacja usługi w ramach prawa opcji nastąpi w terminie do 14 dni roboczych od przesłania przez przedstawiciela Zamawiającego do Wykonawcy pojedynczego zlecenia (faxem lub e-mailem) potwierdzającego koniczność realizacji prac w ramach prawa opcji. W przypadku, gdy termin ten będzie wykraczał poza określony na realizację zamówienia podstawowego wskazany w § 2 umowy, staje się on terminem zakończenia całej umowy. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji zawartej umowy. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji bądź skorzystania częściowego, wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

CZĘŚĆ VI - Przegląd roczny sprężarek powietrza oddechowego oraz przetłaczarki tlenu eksploatowanych w OSNiP.

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
50240000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji i inne usługi dotyczące sprzętu morskiego i innego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gdynia

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w Załączniku nr 3f do SWZ

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/09/2023
Koniec: 31/10/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia zakresu przedmiotu zamówienia z zastosowaniem prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ustawy Pzp. Prawem opcji jest możliwość zwiększenia przedmiotu zamówienia o usługę wymiany części wskazanych w załączniku nr 2 do umowy (Formularzu ofertowym - kalkulacji ceny ofertowej wykonawcy) - ceny w nim wskazane obejmują sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany wraz z usługą wymiany. Zamawiający uzależnia możliwość skorzystania z prawa opcji od zaistnienia konieczności wymiany części, którą Wykonawca zgłosi na piśmie w trakcie realizacji podstawowego przedmiotu zamówienia czyli przeglądu. Po potwierdzeniu zasadności wykonania dodatkowej usługi, Wykonawca otrzyma zlecenie od Zamawiającego na realizację prawa opcji (faxem lub e-mailem). Realizacja usługi w ramach prawa opcji nastąpi w terminie do 14 dni roboczych od przesłania przez przedstawiciela Zamawiającego do Wykonawcy pojedynczego zlecenia (faxem lub e-mailem) potwierdzającego koniczność realizacji prac w ramach prawa opcji. W przypadku, gdy termin ten będzie wykraczał poza określony na realizację zamówienia podstawowego wskazany w § 2 umowy, staje się on terminem zakończenia całej umowy. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji zawartej umowy. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji bądź skorzystania częściowego, wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin wykonania umowy:

- 02-31.10.2023r. dla przenośnego ZZP nr AQ/138/08/02

- 01-29.09.2023r. dla zesp. sprężarkowego Bauer Mariner 320B P-PA 1,5 zamont. na przyczepie 1,5t specjalnej, w skład którego wchodzą 2 sprężarki Bauer Mariner 320B

- 02-31.10.2023r. dla sprężarki powietrza oddech. Bauer Mariner 320B nr 5208-5407

- 01-29.09.2023r. dla przetłaczarki do tlenu BOOSTER C2

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

CZĘŚĆ VII - Przegląd roczny Ratowniczo-Leczniczego Kontenerowego Zestawu Hiperbarycznego "Sercówka" eksploatowanego w BGR.

Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
50240000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji i inne usługi dotyczące sprzętu morskiego i innego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gdynia

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w Załączniku nr 3g do SWZ

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/08/2023
Koniec: 31/08/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

CZĘŚĆ VIII - Przegląd roczny Ratowniczo-Leczniczego Kontenerowego Zestawu Hiperbarycznego ,,Sercówka" eksploatowanego w OSNiP

Część nr: 8
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
50240000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji i inne usługi dotyczące sprzętu morskiego i innego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gdynia

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w Załączniku nr 3h do SWZ

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 02/10/2023
Koniec: 31/10/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia zakresu przedmiotu zamówienia z zastosowaniem prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ustawy Pzp. Prawem opcji jest możliwość zwiększenia przedmiotu zamówienia o usługę wymiany części wskazanych w załączniku nr 2 do umowy (Formularzu ofertowym - kalkulacji ceny ofertowej wykonawcy) - ceny w nim wskazane obejmują sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany wraz z usługą wymiany. Zamawiający uzależnia możliwość skorzystania z prawa opcji od zaistnienia konieczności wymiany części, którą Wykonawca zgłosi na piśmie w trakcie realizacji podstawowego przedmiotu zamówienia czyli przeglądu. Po potwierdzeniu zasadności wykonania dodatkowej usługi, Wykonawca otrzyma zlecenie od Zamawiającego na realizację prawa opcji (faxem lub e-mailem). Realizacja usługi w ramach prawa opcji nastąpi w terminie do 14 dni roboczych od przesłania przez przedstawiciela Zamawiającego do Wykonawcy pojedynczego zlecenia (faxem lub e-mailem) potwierdzającego koniczność realizacji prac w ramach prawa opcji. W przypadku, gdy termin ten będzie wykraczał poza określony na realizację zamówienia podstawowego wskazany w § 2 umowy, staje się on terminem zakończenia całej umowy. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji zawartej umowy. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji bądź skorzystania częściowego, wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
Specyfikacja:Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/kpwg
Miejsce i termin składania:Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://portal.smartpzp.pl/kpwg/public/postepowanie?postepowanie=43404660

TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 17/04/2023
Termin składania:2023-04-17
Otwarcie:Warunki otwarcia ofert Data: 17/04/2023 Czas lokalny: 10:00 Miejsce: https://portal.smartpzp.pl/kpwg
Miejsce i termin realizacji:Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gdynia
Wymagania:dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia
Uwagi:Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 10/07/2023
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/03/2023
Kontakt:KOMENDA PORTU WOJENNEGO GDYNIA
ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1
Gdynia
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
81-103
Polska
E-mail: kpw.przetargi@ron.mil.pl
Tel.: +48 261262198
Faks: +48 261262314
Język kontaktu:polski
Kod CPV:50240000
Numer dokumentu:155699-2023, 33/KPW/RAT/2023
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 


Dziękujemy za wysłane grafiki.