• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Przegląd instalacji i urządzeń do wytwarzania i obsługi powietrza oddechowego oraz komór hiperbarycznych

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Przegląd instalacji i urządzeń do wytwarzania i obsługi powietrza oddechowego oraz komór hiperbarycznych
Standard

Dane kontaktowe

Opis:Przegląd instalacji i urządzeń do wytwarzania i obsługi powietrza oddechowego oraz komór hiperbarycznych z podziałem na 6 części
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przegląd roczny Ratowniczo-Leczniczych Kontenerowych Zestawów Hiperbarycznych ,,Sercówka" 2 szt. eksploatowanych w ZMP KPW Gdynia

II - Przegląd roczny (po 10-letniej eksploatacji) Przenośnego Zespołu Zasilania Powietrzem eksploatowanego w ZMP KPW Gdynia

Przegląd roczny instalacji sprężonego powietrza z tablicami rozdzielczymi, połączeniowymi, sprężarkami, magazynem gazów w budynku 275 (po 9 latach eksploatacji).

Przegląd roczny instalacji sprężonego powietrza z tablicami rozdzielczymi, połączeniowymi, sprężarkami, przetłaczarką tlenu, magazynem gazów w budynku 113 (po 12 latach eksploatacji

Przegląd roczny Ratowniczo-Leczniczego Kontenerowego Zestawu Hiperbarycznego ,,Sercówka" eksploatowanego w OSNiP

Przegląd roczny sprężarek powietrza oddechowego oraz przetłaczarki tlenu eksploatowanych w OSNiP;
Specyfikacja:SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
http://www.platformazakupowa.pl/pn/kpwgdynia
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: http://www.platformazakupowa.pl/pn/kpwgdynia
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Oferta, wniosek oraz przedmiotowe
środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane elektronicznie muszą
zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (szczegóły na stronie
internetowej: www.gov.pl/web/e-dowod/podpis-osobisty)
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego zawarta jest w SWZ
Miejsce i termin składania:Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://www.platformazakupowa.pl/pn/kpwgdynia/proceedings
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2022-07-20 08:30
Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/kpwgdynia
Termin składania:2022-07-20
Otwarcie:Termin otwarcia ofert: 2022-07-20 09:00
Miejsce i termin realizacji:dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia
Wadium:w oryginalnej treści
Wymagania:dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia
Uwagi:dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia
Kod CPV:50240000-9
Numer dokumentu:2022/BZP 00249670, 90/KPW/RAT/2022
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl

Dziękujemy za wysłane grafiki.