• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Przegląd instalacji i urządzeń do wytwarzania i obsługi powietrza oddechowego oraz komór hiperbarycznych

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Przegląd instalacji i urządzeń do wytwarzania i obsługi powietrza oddechowego oraz komór hiperbarycznych
Standard

Dane kontaktowe

Opis:Przegląd instalacji i urządzeń do wytwarzania i obsługi powietrza oddechowego oraz komór hiperbarycznych z podziałem na 7 części
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przegląd roczny Ratowniczo-Leczniczych Kontenerowych Zestawów Hiperbarycznych ,,Sercówka" 2 szt. eksploatowanych w ZMP KPW Gdynia. Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 3 do SWZ.

Przegląd roczny (po 10-letniej eksploatacji) Przenośnego Zespołu Zasilania Powietrzem eksploatowanego w ZMP KPW Gdynia

Przegląd roczny instalacji sprężonego powietrza z tablicami rozdzielczymi, połączeniowymi, sprężarkami, magazynem gazów w budynku 275 (po 9 latach eksploatacji).

Przegląd roczny instalacji sprężonego powietrza z tablicami rozdzielczymi, połączeniowymi, sprężarkami, przetłaczarką tlenu, magazynem gazów w budynku 113 (po 12 latach eksploatacji)
Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 3 do SWZ

Przegląd roczny Ratowniczo-Leczniczego Kontenerowego Zestawu Hiperbarycznego ,,Sercówka" eksploatowanego w OSNiP; Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 3 do SWZ.

Przegląd roczny sprężarek powietrza oddechowego oraz przetłaczarki tlenu eksploatowanych w OSNiP; Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 3 do SWZ.

Przegląd roczny Ratowniczo-Leczniczego Kontenerowego Zestawu Hiperbarycznego "Sercówka" eksploatowanego w BGR. Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 3 do SWZ.
Specyfikacja:SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/kpwgdynia
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/kpwgdynia
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Oferta, wniosek oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (szczegóły na stronie internetowej: www.gov.pl/web/e-dowod/podpis-osobisty). Szczegóły dot. wymagań technicznych i organizacyjnych w zakresie korespondencji elektronicznej znajdują się w SWZ
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
Miejsce i termin składania:Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/kpwgdynia/proceedings
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2022-06-22 08:30
Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/kpwgdynia
Termin składania:2022-06-22
Otwarcie:Termin otwarcia ofert: 2022-06-22 09:00
Miejsce i termin realizacji:dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia
Wadium:w oryginalnej treści
Wymagania:dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia
Uwagi:dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia
Kod CPV:50240000-9
Numer dokumentu:2022/BZP 00206522, 76/KPW/RAT/2022
Źródło:

GRUPA BIZNES POLSKA

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 

Dziękujemy za wysłane grafiki.