• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_2022

PRZETARG NA: Przebudowa zaplecza technicznego PGW

Standard

Dane kontaktowe

Opis:II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Przebudowa zaplecza technicznego PGW WP w Giżycku

Numer referencyjny: BI.ROZ.2812.6.2022.AG
II.1.2)Główny kod CPV
45240000 Budowa obiektów inżynierii wodnej
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa zaplecza technicznego PGW Wody Polskie w Giżycku, położonego nad jeziorem Niegocin, na jego północnym brzegu w granicach administracyjnych miasta Giżycko, na wysokości 61,80 km szlaku żeglownego Pisz-Węgorzewo, Gminie Miejskiej Giżycko, pow. giżycki, woj. warmińsko - mazurskie. Zamówienie obejmuje m.in.:

1) roboty przygotowawcze,

2) wykonanie tablicy pamiątkowej wraz z montażem,

3) remont wyciągu podłużnego (slipu) dla statków 40T wraz z uzyskaniem dopuszczenia urządzenia do eksploatacji,

4) przebudowę ubezpieczenia brzegu jeziora Niegocin - nabrzeże południowe,

5) przebudowę nabrzeża basenu portowego,

6) przebudowę główek wejściowych (wschodniej i zachodniej) od strony jeziora Niegocin,

7) odmulenie dna basenu portowego i kanału podejściowego,

8) modernizację hangaru łodzi służbowych,

9) roboty wykończeniowe

10) pozyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie każdego z obiektów od właściwych instytucji.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL62 Warmińsko-mazurskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Planowana inwestycja zlokalizowana jest nad jeziorem Niegocin, na jego północnym brzegu w granicach administracyjnych miasta Giżycko, na wysokości 61,80 km szlaku żeglownego Pisz-Węgorzewo.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa zaplecza technicznego PGW Wody Polskie w Giżycku, położonego nad jeziorem Niegocin, na jego północnym brzegu w granicach administracyjnych miasta Giżycko, na wysokości 61,80 km szlaku żeglownego Pisz-Węgorzewo, Gminie Miejskiej Giżycko, pow. giżycki, woj. warmińsko - mazurskie. Zamówienie obejmuje m.in.:

1) roboty przygotowawcze,

2) wykonanie tablicy pamiątkowej wraz z montażem,

3) remont wyciągu podłużnego (slipu) dla statków 40T wraz z uzyskaniem dopuszczenia urządzenia do eksploatacji,

4) przebudowę ubezpieczenia brzegu jeziora Niegocin - nabrzeże południowe,

5) przebudowę nabrzeża basenu portowego,

6) przebudowę główek wejściowych (wschodniej i zachodniej) od strony jeziora Niegocin,

7) odmulenie dna basenu portowego i kanału podejściowego (po wykonaniu całości umocnień wraz z elementami w nich występującymi),

8) modernizację hangaru łodzi służbowych,

9) roboty wykończeniowe (doprowadzenie terenu budowy do stanu sprzed rozpoczęcia wykonywania robót lub lepszego),

10) pozyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie każdego z obiektów od właściwych instytucji.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają:

1) Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik Nr 4 do SWZ.

2) Dokumentacja projektowa - załącznik Nr 5 do SWZ w skład, której wchodzą:

a) Projekt budowlany;

b) Projekty wykonawcze;

- Tom I. Roboty hydrotechniczno-budowlane

- Tom II. Wyciąg statków 40 T. Część budowlana

- Tom III. Roboty ogólnobudowlane

- Tom IV. Część mechaniczna

- Tom V. Część elektryczna

c) Operat wodnoprawny;

d) Dokumentacja geologiczno-inżynierska;

e) Decyzje administracyjne:

- Decyzja Starosty Giżyckiego nr 678.2020 z dnia 23.12.2020 r. znak: WB.6740.571.2020 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę obejmujące Przebudowę zaplecza technicznego PGW Wody Polskie w miejscowości Giżycko, na działkach numer 338, 318, 319, 320, 325, 317, obręb 0001 Miasto Giżycko, gmina miejska Giżycko. Decyzja stała się ostateczna w dniu 01.02.2021 r.

- Decyzja Burmistrza Giżycka o środowiskowych uwarunkowaniach znak: WGK.6220.2.2019.EP z dnia 04.07.2019 r. ustalająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie zaplecza technicznego PGW Wody Polskie w Giżycku. Decyzja stała się ostateczna w dniu 29.07.2019 r.

- Decyzja Ministra Gospodarki Morskiej i Śródlądowej znak: DOK.DOK3.9700.7.2020.AZ (PW: 133688) z dnia 06.08.2020 r. o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzeń wodnych, tj.: basenu portowego (zaplecza technicznego) PGW Wody Polskie zlokalizowanego w Giżycku, w gminie Giżycko, w powiecie giżyckim, w woj. warmińsko-mazurskim oraz umocnienia nabrzeża północnego brzegu Jeziora Niegocin przy zapleczu technicznym PGW Wody Polskie zlokalizowanego w Giżycku, w gminie Giżycko, w powiecie giżyckim, w woj. warmińsko-mazurskim. Decyzja stała się ostateczna w dniu 26.08.2020 r.

- Decyzja Burmistrza Giżycka nr 13/2019 z dnia 03.10.2019 r. znak: WPI.6733.10.2019.PR o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie zaplecza technicznego PGW Wody Polskie w Giżycku na terenie działek ewidencyjnych położonych w mieście Giżycko: 338, 325, 320, 319, 318, 317 - obręb 1. Decyzja stała się ostateczna w dniu 01.11.2019 r.

- Umowa użyczenia z dnia 23.07.2020 r. zawarta pomiędzy PGW Wody Polskie a Burmistrzem Miasta Giżycka.

3) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowi załącznik Nr 6 do SWZ.

4) Przedmiary robót stanowią załączniki Nr 7 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osoby wskazanej do pełnienia funkcji kierownika budowy / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 11
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPWM.06.02.02-28-0001/20 oś priorytetowa 6 - Kultura i dziedzictwo, działanie 6.2 - Dziedzictwo naturalne, poddziałanie 6.2.2 - Szlaki wodne i nabrzeża, Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020. Współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 500 000 PLN. Pełen zakres informacji w pkt 10 SWZ.

2. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp.

3. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 Pzp

4. Zamawiający zastosuje procedurę określoną w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp.
Specyfikacja:Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://www.przetargi.wody.gov.pl
Miejsce i termin składania:TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 03/01/2023
Termin składania:2023-01-03
Otwarcie:Warunki otwarcia ofert Data: 03/01/2023 Czas lokalny: 12:00 Miejsce: Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie jednostki organizacyjnej Zamawiającego tj. RZGW w Białymstoku za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://www.przetargi.wody.gov.pl Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: Otwarcie ofert zostanie dokonane przez Komisję powołaną przez Kierownika Zamawiającego. Zamawiający nie organizuje jawnej sesji otwarcia ofert. Otwarcie ofert nastąpi poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą Platformy zakupowej Zamawiającego. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na Platformie informację z otwarcia ofert.
Miejsce i termin realizacji:Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Planowana inwestycja zlokalizowana jest nad jeziorem Niegocin, na jego północnym brzegu w granicach administracyjnych miasta Giżycko, na wysokości 61,80 km szlaku żeglownego Pisz-Węgorzewo.
Wadium:500 000 PLN
Wymagania:dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia
Uwagi:Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 02/05/2023
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/11/2022
Kontakt:Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Krajowy numer identyfikacyjny: NIP: 5272825616, REGON: 368302575
ul. Żelazna 59a
Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
00-848
Polska
Osoba do kontaktów: Anita Grygorowicz
E-mail: anita.grygorowicz@wody.gov.pl
Tel.: +48 895217113
Faks: +48 895217101
Język kontaktu:polski
Kod CPV:45240000
Numer dokumentu:664988-2022, BI.ROZ.2812.6.2022.AG
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

Specyfikacja

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 


Dziękujemy za wysłane grafiki.