• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Przebudowa statku

Standard

Dane kontaktowe

Opis:II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Przebudowa statku Nadolanin

Numer referencyjny: 271.10.2022
II.1.2)Główny kod CPV
50241100 Usługi w zakresie naprawy statków
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przebudowa statku pasażerskiego Nadolanin.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
II.2.4)Opis zamówienia:

Usługa polegająca na wykonaniu przebudowy statku Nadolanin. Zakres przedmiotu zamówienia określa załącznik do SWZ - OPZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 11
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
Specyfikacja:Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://gniewino.ezamawiajacy.pl
Miejsce i termin składania:Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://gniewino.ezamawiajacy.pl

TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 27/06/2022
Termin składania:2022-06-27
Otwarcie:Warunki otwarcia ofert Data: 27/06/2022 Czas lokalny: 11:15 Miejsce: https://gniewino.ezamawiajacy.pl
Wymagania:dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia
Uwagi:Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 26/09/2022
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/05/2022
Kontakt:Gmina Gniewino
Krajowy numer identyfikacyjny: 191675280
Gniewino
Gniewino
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
84-250
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Kankowska
E-mail: anna.kankowska@gniewino.pl
Tel.: +48 586706611
Język kontaktu:polski
Kod CPV:50241100
Numer dokumentu:293482-2022, 271.10.2022
Źródło:

GRUPA BIZNES POLSKA

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl

Dziękujemy za wysłane grafiki.