• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Przebudowa statku Nadolanin

Standard

Dane kontaktowe

Opis:Przebudowa statku Nadolanin.
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługa polegająca na wykonaniu przebudowy statku Nadolanin. Zakres przedmiotu zamówienia określa załącznik do wniosku OPZ.
Specyfikacja:SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://gniewino.ezamawiajacy.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Przystąpienie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie Gminy Gniewino: https://gniewino.ezamawiajacy.pl
Wykonawca po wybranie opcji ,,przystąp do postępowania" zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia Oferty w postaci elektronicznej. Ofertę oraz oświadczenia należy złożyć w oryginale opatrzone podpisem elektronicznym pod rygorem nieważności.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Przystąpienie do przygotowania wymaga Zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie Gminy Gniewino https://gniewino.ezamawiajacy.pl. 2. Ofertę oraz oświadczenia o którym mowa w np. 125 ust 1 ustawy należy złożyć w oryginale, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 3. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.: a) stały dostęp do sieci internetowej, b) komputer klasy PC lub MAC, c)zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa np. Google Chrome, Fire Fox, d) włączona usługa JavaScript, e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. f) Platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8. 4. Zamawiający rekomenduje format danych przesyłanych plików: pdf
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1.Administratorem danych osobowych jest Gmina Gniewino reprezentowana przez Wójta Gminy. 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: inspektorodo@gniewino.pl. 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit.c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp. 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 78 ust 1 ustawy Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy oraz nie krócej niż przez okres przewidziany w instrukcji kancelaryjnej stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 w sprawie instrukcji kancelaryjnych, jednolitych rzeczowych wykazów akt. 5. Obowiązek podania Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 6. Posiadają Państwo a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących, b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmiana postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników), c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 8. Nie przysługuje Państwu: a) w zawiązku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, b) prawo do przenoszenia danych osobowych na podstawie art. 20 RODO. 9. Ponadto Zamawiający informuje, że odbiorcą Państwa danych osobowych będą upoważnieni pracownicy spółki Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. z siedzibą w Warszawie 02-672 przy Ul. Domaniewskiego 49, e-mail: info@marketplanet.pl jako właściciela Platformy Zakupowej, na której Gmina Gniewino prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, działająca pod adresem: https://gniewino.ezamawiajacy.pl.
Miejsce i termin składania:Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://gniewino.ezamawiajacy.pl/pn/gniewino/demand/notice/public/57299/details
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2022-04-19 11:00
Miejsce składania ofert: https://gniewino.ezamawiajacy.pl
Termin składania:2022-04-19
Otwarcie:Termin otwarcia ofert: 2022-04-19 11:15
Miejsce i termin realizacji:Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
Wadium:w wymaganiach
Wymagania:1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:
dla zadania: 30 555,00 zł
2. Wadium może być wniesione w:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach ubezpieczeniowych;
3) gwarancjach bankowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r., poz. 229)
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: 271.05.2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługa polegająca na wykonaniu przebudowy statku Nadolanin. Zakres przedmiotu zamówienia określa załącznik do wniosku OPZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 50241100-7 - Usługi w zakresie naprawy statków
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja
4.3.6.) Waga: 30
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzieleniu zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy nie podlegający wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust.1 ustawy Pzp oraz spełniają warunki podmiotowe dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
2. Wykonawca wykaże, że wykonał co najmniej jedną usługę polegająca na budowie, przebudowie bądź remoncie jednostki pływającej klasy sKM 3 D pas (PRS) lub sKM 3 D pas, a wartość pojedynczej usługi wynosiła co najmniej 500 000,00 zł netto.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:
dla zadania: 30 555,00 zł
2. Wadium może być wniesione w:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach ubezpieczeniowych;
3) gwarancjach bankowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r., poz. 229)
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które czynności wykonają poszczególni wykonawcy.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 p.z.p. oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.
Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
Uwagi:Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja
4.3.6.) Waga: 30
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: 90 dni
Kod CPV:50241100-7
Numer dokumentu:2022/BZP 00115385, 271.05.2022
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl

Dziękujemy za wysłane grafiki.