• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Przebudowa Portu Rybackiego we Fromborku

Standard

Dane kontaktowe

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

Sekcja II: Przedmiot

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni

Adres pocztowy: ul. Chrzanowskiego 10

Miejscowość: Gdynia

Kod NUTS: PL Polska

Kod pocztowy: 81-338

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Joanna Leśniak, Anna Schroeder

E-mail: zam_pub@umgdy.gov.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: www.umgdy.gov.pl

I.3) Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można

uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://umgdy.ezamawiajacy.pl/

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://umgdy.ezamawiajacy.pl/

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej

Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i

lokalne

I.5) Główny przedmiot działalności

Ogólne usługi publiczne

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Przebudowa Portu Rybackiego we Fromborku

Roboty budowlane - 384719-2021 - TED Tenders Electronic Daily https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:384719-2021:TEXT:PL...

1 z 7 30.07.2021, 09:11

Numer referencyjny: ZP.371.24.2021.JL

II.1.2) Główny kod CPV

45244000 Wodne roboty budowlane

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

a) Roboty rozbiórkowe.

b) Roboty kafarowe, żelbetowe, wykonanie nowej nawierzchni nabrzeży, instalacje

elektryczne, teletechniczna, deszczowa.

c) Remont falochronów wschodniego i zachodniego oraz opasek brzegowych.

d) Wyposażenie hydrotechniczne.

e) Oznakowanie.

f) Wykonanie konstrukcji narzutowych i gabionów.

g) Roboty czerpalne.

h) Refulację części piaszczystej urobku polegającą na wbudowaniu urobku

piaszczystego pochodzącego z robót czerpalnych w brzeg morski lub do

utylizacji.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 2 do SWZ

(dokumentacja projektowa stanowi Załącznik nr 3 do SWZ).

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

45247100 Roboty w zakresie budowy dróg wodnych

45243200 Roboty budowlane w zakresie falochronów

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL Polska

II.2.4) Opis zamówienia:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

a) Roboty rozbiórkowe.

b) Roboty kafarowe, żelbetowe, wykonanie nowej nawierzchni nabrzeży, instalacje

elektryczne, teletechniczna, deszczowa.

c) Remont falochronów wschodniego i zachodniego oraz opasek brzegowych.

d) Wyposażenie hydrotechniczne.

e) Oznakowanie.

f) Wykonanie konstrukcji narzutowych i gabionów.

g) Roboty czerpalne.

h) Refulację części piaszczystej urobku polegającą na wbudowaniu urobku

piaszczystego pochodzącego z robót czerpalnych w brzeg morski lub do

utylizacji.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 2 do SWZ

(dokumentacja projektowa stanowi Załącznik nr 3 do SWZ).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów

Okres w miesiącach: 20

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Roboty budowlane - 384719-2021 - TED Tenders Electronic Daily https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:384719-2021:TEXT:PL...

2 z 7 30.07.2021, 09:11

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii

Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem

terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie 600 000,00 zł (słownie: sześćset

tysięcy złotych).

III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z

wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w powyższym zakresie.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia powyższy warunek, jeżeli wykaże że:

a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej

działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę

gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych)

brutto.

Szczegółowe informacje dot. warunków udziału w postępowaniu zawarte zostały w

dokumentach zamówienia (SWZ).

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Dokumenty podmiotowe składane na potwierdzenie warunków na wezwanie:

a) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z

przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia powyższy warunek, jeżeli wykaże że:

a) wykonał w okresie ostatnich 10 (dziesięciu) lat przed upływem terminu

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym

okresie:

•2 (dwie) roboty budowlane, których przedmiotem było wykonanie morskich

budowli hydrotechnicznych polegających na budowie lub przebudowie pirsu,

nabrzeża, falochronów wyspowych lub półwyspowych w dowolnej technologii wraz

z robotami towarzyszącymi, o wartości robót hydrotechnicznych nie mniejszej niż

2,5 mln (słownie: dwa i pół miliona złotych) PLN brutto każda.

Informacje uzupełniające:

Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na

potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w

walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez

Narodowy Bank Polski z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku

Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w tym dniu kursu nie ogłoszono, do ww.

przeliczenia zastosowany będzie ostatni ogłoszony kurs przed tym dniem.

b)dysponuje/będzie dysponować oraz skieruje do realizacji zamówienia zespół

osób zdolnych do wykonania zamówienia składający się co najmniej z

następujących specjalistów:

Roboty budowlane - 384719-2021 - TED Tenders Electronic Daily https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:384719-2021:TEXT:PL...

3 z 7 30.07.2021, 09:11

— 1 (jedną) osobę, która będzie pełniła funkcję Kierownika Budowy, posiadającą

wykształcenie wyższe techniczne budowlane, uprawnienia budowlane w

specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub w specjalności

inżynieryjnej hydrotechnicznej bez ograniczeń w rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca

1994 r. Prawo budowlane oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z

dnia 11 września 2014 r., w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie i co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego na stanowisku

kierownika budowy (robót) lub inspektora nadzoru, w tym doświadczenie nad

prowadzeniem 2 (dwóch) morskich robót hydrotechnicznych polegających na

budowie lub przebudowie falochronów wyspowych (półwyspowych), nabrzeży,

pirsów o wartości robót hydrotechnicznych nie mniejszej niż 2,5 mln zł brutto

każda, przez cały okres trwania kontraktu (od rozpoczęcia do zakończenia4) lub

przez okres minimum 12 miesięcy na jednej robocie budowlanej,

— 1 (jedną) osobę, która będzie pełniła funkcję Kierownika Robót, posiadającą

wykształcenie wyższe techniczne budowlane, uprawnienia budowlane w

specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub w specjalności

inżynieryjnej hydrotechnicznej bez ograniczeń w rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca

1994 r. Prawo budowlane oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z

dnia 11 września 2014 r., w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie i co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku

kierownika budowy (robót) lub inspektora nadzoru,

— 1 (jedną) osobę, która będzie pełniła funkcję Kierownika Robót Sanitarnych,

posiadającą wykształcenie wyższe techniczne budowlane, uprawnienia budowlane

w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji sanitarnych bez

ograniczeń

W rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r., w

sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i co najmniej 2 lata

doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika budowy (robót) lub

inspektora nadzoru.

— 1 (jedną) osobę, która będzie pełniła funkcję Kierownika Robót Elektrycznych,

posiadającą wykształcenie wyższe techniczne budowlane, uprawnienia budowlane

w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych bez

ograniczeń w rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r., w

sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i co najmniej 2 lata

doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika budowy (robót) lub

inspektora nadzoru.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

— 1 (jedną) osobę, która będzie pełniła funkcję Kierownika Robót

Teletechnicznych, posiadającą wykształcenie wyższe techniczne budowlane,

uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej – w zakresie instalacji

teletechnicznych bez ograniczeń w rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo budowlane oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11

września 2014 r., w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i

co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika budowy

(robót) lub inspektora nadzoru.

Szczegółowy opis wymagań w powyższym zakresie zawarty jest w rozdziale II pkt

5 ppkt 4 SWZ.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Dokumenty podmiotowe składane na potwierdzenie warunków na wezwanie:

a)wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 10

lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności

jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, dat

wykonania, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały

Roboty budowlane - 384719-2021 - TED Tenders Electronic Daily https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:384719-2021:TEXT:PL...

4 z 7 30.07.2021, 09:11

Sekcja IV: Procedura

wykonane z załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane

należycie i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są

referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego

roboty te były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny

O obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych

dokumentów – inne dokumenty (wzór wykazu stanowi Załącznik nr 6 do SWZ);

b)wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia

publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę

jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich

kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych

do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie

czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, wraz z

informacją o posiadaniu ważnych poświadczeń bezpieczeństwa lub pisemnych

upoważnień wydanych przez kierownika jednostki organizacyjnej (Wykonawcy

ubiegającego się o zamówienie) upoważniających do dostępu do informacji

niejawnych oznaczonych klauzulą „Zastrzeżone” wraz z aktualnymi

zaświadczeniami stwierdzającymi odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji

niejawnych (wzór wykazu stanowi Załącznik nr 7 do SWZ);

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:

Od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza,

wymagane będzie wniesienie, przed zawarciem umowy, zabezpieczenia

należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej (brutto) podanej w

ofercie za wykonanie całości przedmiotu zamówienia. Zabezpieczenie służy

pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

Szczegółowe warunki dot. realizacji umowy, w tym przewidywane możliwe zmiany

umowy, zawarte są w dokumentach zamówienia – załącznik nr 5 do SWZ.

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 06/09/2021

Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału

wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do

udziału:

Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Oferta musi zachować ważność do: 04/12/2021

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert

Data: 06/09/2021

Czas lokalny: 10:30

Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 6 września 2021 r. o godz. 10.30 poprzez

odszyfrowanie wczytanych na platformie ofert. Zamawiający, najpóźniej przed

Roboty budowlane - 384719-2021 - TED Tenders Electronic Daily https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:384719-2021:TEXT:PL...

5 z 7 30.07.2021, 09:11

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania

informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.3) Informacje dodatkowe:

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury, o której mowa w

art.139 ustawy Pzp.

Szczegółowe wymogi dotyczące realizacji zamówienia zawarte zostały w

dokumentach zamówienia (SWZ).

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, wobec których zachodzą

podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 1 i 4

ustawy Pzp.

Dokumenty podmiotowe na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia (składane

na wezwanie) zostały wskazane w rozdz. II pkt 5 ppkt 8.2 SWZ.

Do oferty należy złożyć:

— formularz ofertowy,

— przedmiary robót,

— JEDZ,

— pełnomocnictwo – jeżeli dotyczy,

— oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

— przedmiotowe środki dowodowe wskazane w rozdziale II SWZ,

— zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeżeli dotyczy),

— potwierdzenie wniesienia wadium,

— uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy).

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

Adres pocztowy: ul. Postępu 17A

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

Adres pocztowy: ul. Postępu 17A

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

VI.4.3) Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez

Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej na

zasadach przewidzianych w dziale IX ustawy Pzp (art. 505–590).

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Departament Odwołań Krajowej Izby Odwoławczej

Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

27/07/2021

Dziękujemy za wysłane grafiki.