• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_30lat_2023

PRZETARG NA: Przebudowa Nabrzeża

Standard

Dane kontaktowe

Opis:Przebudowa Nabrzeża Szczecińskiego Przeładunkowego w Porcie Gdańsk wraz z wymianą wodociągu (nr postępowania NPR/IH/2023/015)

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa Nabrzeża Szczecińskiego Przeładunkowego w Porcie Gdańsk wraz z wymianą wodociągu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagane warunki jego wykonania zamieszczone są w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ oraz w Projekcie umowy zamieszczonym w Załączniku nr 4 do SIWZ.
Miejsce i termin składania:3.6.) TERMIN SKŁADANIA wniosków lub ofert: 2023-12-20 12:00
Termin składania:2023-12-20
Wymagania:Zmiana ogłoszenia w związku z modyfikacją SIWZ z dnia 15.11.2023 r.
Zmiana dotyczy kryteriów oceny ofert - SEKCJA VI (INFORMACJE DODATKOWE), pkt 8:
Kryteria oceny ofert:
- Kryterium nr 1: ,,Cena brutto" - waga 90% to jest 90 pkt,
- Kryterium nr 2: ,,Ryczałtowy koszt wstrzymania realizacji przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego powyżej 40 dni roboczych, o których mowa w par. 3 ust. 2 projektu umowy" - waga 10% to jest 10 pkt.
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów, stanowiącą sumę punktów przyznanych na podstawie ww. kryteriów oceny ofert.
NIP 5832461866
Numer dokumentu:2023/BZP 00500561
Źródło:

GRUPA BIZNES POLSKA

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 

Dziękujemy za wysłane grafiki.