• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Przebudowa Nabrzeża

Standard

Dane kontaktowe

Opis:II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Przebudowa Nabrzeża Północnego (Pokoju) w Gdańsku na potrzeby szkoleniowe Jednostki Wojskowej - zadanie 13694.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Roboty budowlane
Wykonanie
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Jednostka Wojskowa Gdańsk Westerplatte

Kod NUTS PL634 Gdański
II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Przebudowa Nabrzeża Północnego (Pokoju) w Gdańsku na potrzeby szkoleniowe Jednostki Wojskowej - zadanie 13694.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45000000 Roboty budowlane
II.1.7)Informacje na temat podwykonawstwa
Oferent ma obowiązek wskazać w swojej ofercie część zamówienia, której wykonanie zamierza zlecić osobom trzecim oraz podać wszystkich proponowanych podwykonawców, a także przedmiot umów o podwykonawstwo, dla których są oni proponowani
Oferent ma obowiązek poinformować o wszelkich zmianach na poziomie podwykonawców w trakcie realizacji zamówienia
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia zawarte jest w: Opisie przedmiotu zamówienia, Koncepcji oraz projekcie zagospodarowania terenu, Projektach wykonawczych, Projekcie budowlanym wielobranżowym, Przedmiarach robót, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, Operatach Wodnoprawnych, Operacie Ochrony przeciwpożaorej z instrukcją bezpieczeństwa, Badaniu części podwodnej nabrzeża północnego, Studium historycznym, Opinii geotechnicznej, Ekspertyzie Batymetrycznym oraz Sprawozdaniu z Badania Dnia z dnia 02.03.2022 r. Projekcie technologii robót rozbiórkowych, Inwentaryzacji nadwodnej i podwodnej nabrzeża, Projektach przygotowania i zabezpieczenia terenu dla prac wyburzeniowych.
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 42 (od udzielenia zamówienia)
Specyfikacja:Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Miejsce i termin składania:Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/rzi_gdynia/proceedings
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
30.8.2022 - 10:30
Termin składania:2022-08-30
Miejsce i termin realizacji:Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Jednostka Wojskowa Gdańsk Westerplatte
Wadium:867.300,00 zł
Wymagania:dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia
Uwagi:Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14.7.2022
Kontakt:Skarb Państwa - Rejonowy Zarząd Infrastruktury.
Krajowy numer identyfikacyjny: 5860008452
ul. Jana z Kolna 8 b
Gdynia
81 -301
Polska
Osoba do kontaktów: Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Gdyni
E-mail: rzigdynia.przetargi@ron.mil.pl
Tel.: +48 261266139
Faks: +48 261266240
Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Język kontaktu:polski
Kod CPV:45000000
Numer dokumentu:393138-2022, 14/WIB/2022
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 

Dziękujemy za wysłane grafiki.