• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_30lat_2023

PRZETARG NA: Przebudowa kanału kablowego wraz z sieciami w rejonie ul. Budowniczych Portu Północnego w Porcie Gdańsk – 2. etap

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Przebudowa kanału kablowego wraz z sieciami w rejonie ul. Budowniczych Portu Północnego w Porcie Gdańsk – 2. etap
Standard

Dane kontaktowe

Przebudowa kanału kablowego wraz z sieciami w rejonie ul. Budowniczych Portu Północnego w Porcie Gdańsk – 2. etap

SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191478408

1.4.) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: Zamknięta 18

1.4.2.) Miejscowość: Gdańsk 1.4.3.) Kod pocztowy: 80-955 1.4.4.) Województwo: pomorskie 1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.4.7.) Numer telefonu: (+48) 58 737 93 95

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: emilia.bialko@portgdansk.pl 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.portgdansk.pl

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.2.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00419354 2.3.) Wersja ogłoszenia: 01

2.4.) Data ogłoszenia: 2023-09-29

SEKCJA III – INFORMACJE O ZAMÓWIENIU

3.1.) Nazwa zamówienia

Przebudowa kanału kablowego wraz z sieciami w rejonie ul. Budowniczych Portu Północnego w Porcie Gdańsk – 2. etap 3.2.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

3.3.) Krótki opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy kanałów kablowych i kabli SN przy GPZ w Porcie Północnym (2. etap inwestycji): kontynuacja wykonanych wcześniej prac z 1. etapu, prace ujęte w dokumentacji jako Etap III, IV, V cz. 2 oraz demontaże przyłączy wykonanych w ramach Etapu V cz. 1.

3.6.) Termin składania wniosków lub ofert: 2023-10-25 11:00

3.7.) Informacje dla wykonawców dotyczące warunków zamówienia

Postępowanie jest prowadzone w trybie: przetargu nieograniczonego zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień przez Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA na wykonanie robót budowlanych, usługi lub dostawy” wprowadzonym Zarządzeniem Nr 4/2020 z dnia 13 lutego 2020 r. (obowiązującym od 2 marca 2020 r.), zwanym w dalszej części SIWZ Regulaminem. Treść Regulaminu zamieszczona jest na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce przetargi.

SEKCJA VI – INFORMACJE DODATKOWE

1. Postępowanie jest prowadzone w trybie: przetargu nieograniczonego zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień przez Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. na wykonanie robót budowlanych, usługi lub dostawy” wprowadzonym Zarządzeniem Nr 4/2020 z dnia 13 lutego 2020 r. (obowiązującym od 2 marca 2020 r.),

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

4. Termin wykonania przedmiotu zamówienia ustala się do 120 tygodni od daty zawarcia umowy.

W określonym powyżej terminie Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić czas na wykonanie wszystkich czynności i obowiązków określonych w umowie i z niej wynikających

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia zostały określone w pkt 5 SWIZ

6. Wykaz oświadczeń i dokumentów , jakie wykonawcy maja dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu niewykluczeniu został określony w pkt. 5 i 6 SWIZ

 2023-09-29 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie dotyczące zamówienia, dla którego nie ma obowiązku stosowania ustawy Pzp - - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 2023/BZP 00419354/01 z dnia 2023-09-29

 7. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofertOferty należy złożyć w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A. w Gdańsku przy ul. Zamkniętej 18, w pokoju nr: 10B

- Kancelaria ogólna,

w terminie do: 25.10.2023r. do godz. 11:00

8 . Oferty zostaną otwarte na publicznej sesji otwarcia ofert w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A. w Gdańsku przy ul. Zamknięta 18,

w dniu: 25.10.2023 r. o godz. 11:15

9. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium. Wysokość wadium wynosi: 34.000,00 PLN.

Wymagania dotyczące wadium zostały określone w pkt 8 SWZ

10. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert. Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

Wykonawca może w każdym czasie do upływu terminu związania ofertą samodzielnie przedłużyć ten termin.

 2023-09-29 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie dotyczące zamówienia, dla którego nie ma obowiązku stosowania ustawy Pzp - - Roboty budowlane

Dziękujemy za wysłane grafiki.