• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Przebudowa infrastruktury portowej

Standard

Dane kontaktowe

Opis:II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Przebudowa infrastruktury portowej w rejonie Nabrzeża Wiślanego w Porcie Gdańsk

Numer referencyjny: NPR/NS/2022/053
II.1.2)Główny kod CPV
45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja przebudowy infrastruktury portowej w rejonie Nabrzeża Wiślanego w Porcie Gdańsk. Ww. przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach "Zadań" pn.:

Zadanie I - ,,Rozbudowa Nabrzeża Wiślanego w Porcie Gdańsk" z podziałem na 3 etapy,

Zadanie II - ,,Przebudowa układu drogowo-kolejowego dla obiektów do magazynowania

i konfekcjonowania cukru przy Nabrzeżu Wiślanym Ul. Chodackiego",

Zadanie III - ,,Przebudowa układu komunikacyjnego wraz z budową placu manewrowo - postojowego

w rejonie skrzyżowania ulic: Chodackiego, Handlowej i Starowiślnej".

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45100000 Przygotowanie terenu pod budowę
45234000 Roboty budowlane w zakresie budowy kolei i systemów transportu
45310000 Roboty instalacyjne elektryczne
45330000 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45400000 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634 Gdański
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Port w Gdańsku

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja przebudowy infrastruktury portowej w rejonie Nabrzeża Wiślanego w Porcie Gdańsk. Ww. przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach "Zadań" pn.:

Zadanie I - ,,Rozbudowa Nabrzeża Wiślanego w Porcie Gdańsk" z podziałem na 3 etapy,

Zadanie II - ,,Przebudowa układu drogowo-kolejowego dla obiektów do magazynowania

i konfekcjonowania cukru przy Nabrzeżu Wiślanym Ul. Chodackiego",

Zadanie III - ,,Przebudowa układu komunikacyjnego wraz z budową placu manewrowo - postojowego

w rejonie skrzyżowania ulic: Chodackiego, Handlowej i Starowiślnej".

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ oraz załączonej do niego dokumentacji.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 1015
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamawiający informuje, że przedmiotowe zadanie może być współfinansowane ze środków Instrumentu CEF2 (2021-2027) lub innych źródeł dofinansowania.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy PZP Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, jeżeli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostaną mu przyznane.
Specyfikacja:Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.portgdansk.pl
Miejsce i termin składania:TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 25/10/2022
Termin składania:2022-10-25
Otwarcie:Warunki otwarcia ofert Data: 25/10/2022 Czas lokalny: 11:30 Miejsce: Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A., Ul. Zamknięta 18, 80-955 Gdańsk. Otwarcie ofert nie jest jawne. Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: Zamawiający, przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert nastąpi przy użyciu mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na MiniPortalu i następnie poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania. Szczegóły w rozdz. 20 SWZ.
Miejsce i termin realizacji:Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Port w Gdańsku
Wadium:7 000 000 PLN
Wymagania:dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia
Uwagi:Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 21/02/2023
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/09/2022
Kontakt:Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA
ul. Zamknięta 18
Gdańsk
Kod NUTS: PL634 Gdański
80-955
Polska
Osoba do kontaktów: Marta Piątek
E-mail: marta.piatek@portgdansk.pl
Tel.: +48 587379263
Faks: +48 587379332
Język kontaktu:polski
Kod CPV:45200000, 45100000, 45234000, 45310000, 45330000, 45400000
Numer dokumentu:521808-2022, NPR/NS/2022/053
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

Specyfikacja

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl


Dziękujemy za wysłane grafiki.