• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_2022

PRZETARG NA: Przebudowa i wymiana górnego pokładu molo

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Przebudowa i wymiana górnego pokładu molo
Standard

Dane kontaktowe

Opis:,,Przebudowa i wymiana górnego pokładu molo w Kołobrzegu"
Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: ,,Przebudowa i wymiana górnego pokładu molo w Kołobrzegu".
Przedsięwzięcie jest realizowane jako remont poszycia górnego pokładu molo w Kołobrzegu na działkach nr 1/6, 1/7, 199,
obręb 0004.
2. Zakres prac obejmuje:
1) demontaż poszycia pomostu górnego, w tym uszkodzonych elementów poszycia, wraz z legarami wykonanych z Relumy
2) montaż nowych legarów kotwionych do istniejącej konstrukcji żelbetowej oraz montaż poszycia z desek. Deski i legary
wykonane z drewna o znacznej gęstości zabezpieczone wgłębnie metodami ciśnieniowymi ze względu na warunki w jakich
jest użytkowane molo (woda morska)
3. Zdemontowane elementy z Relumy nadające się do użytku (deski z poszycia i legary o długości minimum 1,5 m) będą
przygotowane i przetransportowane we wskazane przez Zamawiającego miejsce w odległości do 4 km od molo.
Wykonawca zutylizuje elementy nie nadające się do zagospodarowania i przedstawi dokument potwierdzający tą czynność.
4. Szczegóły dotyczące przedmiotowego zadania, zawarte są w dokumentacji projektowej - załącznik nr 7 i 8 do SWZ.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dokonuje podziału na części z następujących
powodów:
1) Podział zamówienia na części spowodowałby poniesienie nadmiernych kosztów wykonania zamówienia. Odrębne
zamówienia spowodowałyby trudności w skoordynowaniu działań różnych wykonawców wraz z ewentualnymi
podwykonawcami realizujących poszczególne części zamówienia.
6. Wspólny Słownik Zamówień CPV:
45.20.00.00-9 - roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w
zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45.24.13.00-1 - Roboty budowlane w zakresie mol
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych.
8. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.
9. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) oraz dokumentacja
projektowa, stanowiące Załącznik nr 7 i 8 do SWZ
Specyfikacja:SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ad7ff450-9192-11ed-94da-6ae0fe5e7159
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: https://ezamowienia.gov.pl
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej ,,RODO") informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu, Ul. Łopuskiego 38, 78-100 Kołobrzeg;
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@mosir.kolobrzeg.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy P.Z.P., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Miejsce i termin składania:TERMIN SKŁADANIA ofert: 2023-01-26 09:00
Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl
Termin składania:2023-01-26
Otwarcie:Termin otwarcia ofert: 2023-01-26 10:00
Miejsce i termin realizacji:Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-05-31
Wadium:15430 zł
Wymagania:SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: A.271.1.2023.KD
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: ,,Przebudowa i wymiana górnego pokładu molo w Kołobrzegu".
Przedsięwzięcie jest realizowane jako remont poszycia górnego pokładu molo w Kołobrzegu na działkach nr 1/6, 1/7, 199,
obręb 0004.
2. Zakres prac obejmuje:
1) demontaż poszycia pomostu górnego, w tym uszkodzonych elementów poszycia, wraz z legarami wykonanych z Relumy
2) montaż nowych legarów kotwionych do istniejącej konstrukcji żelbetowej oraz montaż poszycia z desek. Deski i legary
wykonane z drewna o znacznej gęstości zabezpieczone wgłębnie metodami ciśnieniowymi ze względu na warunki w jakich
jest użytkowane molo (woda morska)
3. Zdemontowane elementy z Relumy nadające się do użytku (deski z poszycia i legary o długości minimum 1,5 m) będą
przygotowane i przetransportowane we wskazane przez Zamawiającego miejsce w odległości do 4 km od molo.
Wykonawca zutylizuje elementy nie nadające się do zagospodarowania i przedstawi dokument potwierdzający tą czynność.
4. Szczegóły dotyczące przedmiotowego zadania, zawarte są w dokumentacji projektowej - załącznik nr 7 i 8 do SWZ.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dokonuje podziału na części z następujących
powodów:
1) Podział zamówienia na części spowodowałby poniesienie nadmiernych kosztów wykonania zamówienia. Odrębne
zamówienia spowodowałyby trudności w skoordynowaniu działań różnych wykonawców wraz z ewentualnymi
podwykonawcami realizujących poszczególne części zamówienia.
6. Wspólny Słownik Zamówień CPV:
45.20.00.00-9 - roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w
zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45.24.13.00-1 - Roboty budowlane w zakresie mol
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych.
8. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.
9. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) oraz dokumentacja
projektowa, stanowiące Załącznik nr 7 i 8 do SWZ
4.2.6.) Główny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
45241300-1 - Roboty budowlane w zakresie mol
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-05-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
a. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w
tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwie roboty budowlane polegające na na remoncie lub budowie lub przebudowie
obiektu hydrotechnicznego, których zakres obejmował montaż i/lub wymianę poszycia molo/pomostu/pirsu o wartości min.
700.000 zł brutto.
Ww. warunek w odniesieniu do wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia zamawiający będzie
oceniał łącznie
b. dysponuje lub będzie dysponował podczas realizacji zamówienia co najmniej następującymi osobami spełniającymi
poniższe wymagania:
o co najmniej jednym kierownikiem budowy - wskazana osoba winna posiadać następujące kwalifikacje: uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub inne
odpowiadające im uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, które zostały wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo w innym państwie upoważniające do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, która posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji
kierownika budowy na - minimum jednej robocie budowlanej polegającej na remoncie lub budowie lub przebudowie obiektu
hydrotechnicznego, obejmującej montaż i/lub wymiana poszycia np. molo, pomostu/pirsu.
W odniesieniu do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek będzie spełniony, jeżeli co
najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełni go w całości.
3. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli
posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub
zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację
zamówienia.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie
wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną
ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej
grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik
nr 4 do SWZ;
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: wykaz
robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, , wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane
zostały wykonane , a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne
odpowiednie dokumenty - załącznik nr 5 do SWZ.
3) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami
budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do
wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 5a do SWZ
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
15430
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w
Rozdziale IX ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz
spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu.
3 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie (składane w trybie art.
117 ust. 4 ustawy Pzp), z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy - zgodnie z treścią
Załącznika nr 10 do SWZ.
4 Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5 W przypadku wyboru oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zamawiający
zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę
tych wykonawców.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zmiana umowy może nastąpić:
1) w zakresie przedłużenia terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn z powodu których będzie zagrożone
dotrzymanie terminu zakończenia robót
2. Zamawiający przewiduje dokonanie zmiany również w następujących sytuacjach:
1) rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy,
2) zmiana polegająca na dopuszczeniu do wykonywania części zamówienia (zakresu prac) podwykonawcy,
4) zmiana osób przewidzianych do realizacji zamówienia
5) zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy, na zasoby którego Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art.
118 ust. 1 ustawy Pzp,
6) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze
względu na zmiany obowiązującego prawa,
7) na podstawie art. 455 ust. 2 Pzp, jeśli łączna wartość jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 15% wartości
pierwotnej umowy, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy
Szczegółowo opis i zakres zmian został określony we wzorze umowy - załącznik nr 6 do SWZ
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
Uwagi:Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2023-02-24
Kod CPV:45200000-9, 45241300-1
Numer dokumentu:2023/BZP 00023841, A.271.1.2023.KD
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl


Dziękujemy za wysłane grafiki.