• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Przebudowa i umocnienienie kanału

Standard

Dane kontaktowe

Data dodania: 2022-08-03
Kategoria: przetarg nieograniczony - Polska
Przedmiot: Przebudowa i umocnienie kanału
Organizator: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Adres: ul. Pułkowa 11, 15-143 Białystok
Województwo / powiat: podlaskie, powiat Białystok
warmińsko-mazurskie, powiat giżycki
Państwo: Polska
Telefon / fax: Tel.: +48 895217113, Faks: +48 895217101
E-mail: anita.grygorowicz@wody.gov.pl
Strona WWW: https://przetargi.wody.gov.pl/
Opis: II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Przebudowa i umocnienie Kanału Giżyckiego

Numer referencyjny: BI.ROZ.2812.4.2022.AG
II.1.2)Główny kod CPV
45240000 Budowa obiektów inżynierii wodnej
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia są prace związane z przebudową i umocnieniem kanału Łuczańskiego (Giżyckiego), który jest kanałem żeglownym na szlaku głównym Pisz-Węgorzewo. Znajduje się on w km 61+80- 63+93 w/w szlaku na terenie miasta i gminy Giżycko, powiat giżycki, województwo warmińsko-mazurskie. Zakres przebudowy Kanału Giżyckiego obejmuje rozbiórkę istniejącego i wykonanie nowego obustronnego ubezpieczenia brzegów na całym odcinku kanału, ubezpieczenie wejść do kanału od strony Jeziora Niegocin i Jeziora Kisajno, niewielką korektę trasy oraz wykonanie robót odmulających w celu odtworzenia drożności kanału dla żeglugi. Dodatkowo zamówienie obejmuje odmulenie jezior: Niegocin i Kisajno na wylotach z kanału celem przywrócenia wymaganych parametrów drogi Wodnej. Do obowiązków Wykonawcy należy przedłużanie ważności decyzji i uzgodnień, których termin wygaśnie w trakcie realizacji robót.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL62 Warmińsko-mazurskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w km 61+80- 63+93 szlaku Pisz-Węgorzewo na terenie miasta i gminy Giżycko, powiat giżycki, województwo warmińsko-mazurskie

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa i umocnienie Kanału Giżyckiego.

2. Zamówienie obejmuje prace związane z przebudową i umocnieniem kanału Łuczańskiego (Giżyckiego), który jest kanałem żeglownym na szlaku głównym Pisz-Węgorzewo. Znajduje się on w km 61+80- 63+93 w/w szlaku na terenie miasta i gminy Giżycko, powiat giżycki, województwo warmińsko-mazurskie. Zakres przebudowy Kanału Giżyckiego obejmuje rozbiórkę istniejącego i wykonanie nowego obustronnego ubezpieczenia brzegów na całym odcinku kanału, ubezpieczenie wejść do kanału od strony Jeziora Niegocin i Jeziora Kisajno, niewielką korektę trasy oraz wykonanie robót odmulających w celu odtworzenia drożności kanału dla żeglugi. Dodatkowo zamówienie obejmuje odmulenie jezior: Niegocin i Kisajno na wylotach z kanału celem przywrócenia wymaganych parametrów drogi Wodnej. Do obowiązków Wykonawcy należy przedłużanie ważności decyzji i uzgodnień, których termin wygaśnie w trakcie realizacji robót.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają:

1) Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik Nr 4 do SWZ.

2) Dokumentacja projektowa - załącznik Nr 5 do SWZ w skład, której wchodzą:

a) Projekt budowlany;

- Tom I. Projekt zagospodarowania terenu

- Tom II. Projekt architektoniczno-budowlany

- Tom III. Projekt techniczny

- Tom IV. Załączniki projektu budowlanego

b) Projekty wykonawcze;

c) Operat wodnoprawny;

d) Dokumentacja geologiczno-inżynierska wraz z decyzją zatwierdzającą;

e) Opinia geotechniczna z dokumentacją badań podłoża gruntowego;

f) Dokumenty uzupełniające:

- Decyzja Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr Gi/02/22 z dnia 12.04.2022 r. (znak: WIN-II.7840.9.5.2021) o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno-budowlanego i udzieleniu pozwolenia na rozbiórkę i budowę nowych umocnień Kanału Łuczańskiego (Giżyckiego) w km 61+80 - 63+93 Szlaku Głównego Pisz-Węgorzewo wraz z Postanowieniem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego znak: WIN-II.7840.9.5.2021 z dnia 14.04.2022 r.

- Umowa użyczenia z dn. 12.02.2020 r. zawarte pomiędzy PGW WP a Gminą Miejską Giżycko.

- Postanowienie Ministra Infrastruktury znak: GM-DOK-3.7700.8.2021.AZ (ld.k.: 386683) z dnia 04.02.2022 r. prostujące z urzędu oczywistą omyłkę pisarską.

- Uzgodnienie z PGE Dystrybucja S.A. z dnia 23.03.2022 r.

- Porozumienie w sprawie integracji systemu informacji świetlnej na wlotach do Kanału Łuczańskiego w m. Giżycko z dnia 03.02.2022 r.

- Porozumienie w sprawie oświetlenia Kanału Łuczańskiego oraz sposobu zasilania systemu informacji świetlnej na wlotach do kanału w m. Giżycko z dnia 19.07.2022 r.

3) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowi załącznik Nr 6 do SWZ.

4) Przedmiary robót stanowią załączniki Nr 7 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osoby wskazanej do pełnienia funkcji kierownika budowy / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPWM.06.02.02-28-0001/20 oś priorytetowa 6 - Kultura i dziedzictwo, działanie 6.2 - Dziedzictwo naturalne, poddziałanie 6.2.2 - Szlaki wodne i nabrzeża, Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020. Współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 800 000 PLN. Pełen zakres informacji w pkt 10 SWZ.

2. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp.

3. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 Pzp

4. Zamawiający zastosuje procedurę określoną w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp.
Specyfikacja: Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://www.przetargi.wody.gov.pl
Miejsce i termin składania: TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 13/09/2022
Termin składania: 2022-09-13
Otwarcie: Warunki otwarcia ofert Data: 13/09/2022 Czas lokalny: 12:00 Miejsce: Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie jednostki organizacyjnej Zamawiającego tj. RZGW w Białymstoku za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://www.przetargi.wody.gov.pl Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: Otwarcie ofert zostanie dokonane przez Komisję powołaną przez Kierownika Zamawiającego. Zamawiający nie organizuje jawnej sesji otwarcia ofert. Otwarcie ofert nastąpi poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą Platformy zakupowej Zamawiającego. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na Platformie informację z otwarcia ofert.
Miejsce i termin realizacji: Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w km 61+80- 63+93 szlaku Pisz-Węgorzewo na terenie miasta i gminy Giżycko, powiat giżycki, województwo warmińsko-mazurskie
Wadium: 800 000 PLN
Wymagania: dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia
Uwagi: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 10/01/2023
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/07/2022
Kontakt: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Krajowy numer identyfikacyjny: NIP: 5272825616, REGON: 368302575
ul. Żelazna 59a
Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
00-848
Polska
Osoba do kontaktów: Anita Grygorowicz
E-mail: anita.grygorowicz@wody.gov.pl
Tel.: +48 895217113
Faks: +48 895217101
Język kontaktu: polski
Kod CPV: 45240000
Numer dokumentu: 422373-2022, BI.ROZ.2812.4.2022.AG
Źródło: GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej informacji znajdziesz na www.biznes-polska.pl


Dziękujemy za wysłane grafiki.