• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_2022

PRZETARG NA: Przebudowa budynku GPZ wraz ze zmianą zagospodarowania terenu wokół budynku przy ul. Budowniczych Portu Północnego 1 w Porcie Gdańsk

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Przebudowa budynku GPZ wraz ze zmianą zagospodarowania terenu wokół budynku przy ul. Budowniczych Portu Północnego 1 w Porcie Gdańsk
Standard

Dane kontaktowe

Przebudowa budynku GPZ wraz ze zmianą zagospodarowania terenu wokół budynku przy ul. Budowniczych Portu Północnego 1 w Porcie Gdańsk

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia dotyczy przebudowy istniejącego budynku GPZ o nr inw. 101-00-0067-0 znajdującego się przy ul. Budowniczych Portu Północnego 1 w Gdańsku, na terenie Portu Morskiego Gdańsk. Przebudowa dotyczy między innymi zmiany zagospodarowania terenu oraz wykonania robót budowlanych w zakresie branż: budowlanej, drogowej, sanitarnej, elektrycznej, teletechnicznej oraz obejmuje:

1.1 zawiadomienieorozpoczęciurobótbudowlanych;

1.2 zawiadomienieozakończeniurobótbudowlanychiuzyskanieostatecznejdecyzjiopozwoleniuna

użytkowanie budynku wraz z decyzjami pośrednimi;

1.3 wprowadzenie zmian spowodowanych wykonywanymi robotami na mapę zasadniczą;

1.4 sporządzenie instrukcji użytkowania obiektu zawierającej m.in. instrukcję bezpieczeństwa

pożarowego dla budynku wraz z wykonaniem zgodnie z tą instrukcją oznakowania w budynku;

1.5 świadczenie usług serwisowych zamontowanych przez siebie urządzeń i systemów w okresie

gwarancji, miedzy innymi hydrantów, urządzeń klimatyzacyjnych oraz stolarki drzwiowej.

2. Lokalizacja i opis budynku

2.1 Lokalizacja budynku

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest na nieruchomości położonej przy ul. Budowniczych Portu Północnego 1 w Gdańsku, na terenie Portu Morskiego Gdańsk, na terenie działki nr 63, obręb 0086 w Gdańsku. Przeznaczenie budynku:

skrzydło A – cele administracyjno – biurowe;

skrzydło B – pomieszczenia ruchu elektrycznego (rozdzielnie SN i dyspozytornia) stacji Głównego Punktu Zasilania Portu Północnego;

Lokalizację modernizowanego budynku przedstawiono na Załączniku nr 1A. 2.2 Opis budynku

Budynek nie podpiwniczony, dwukondygnacyjny. Budynek składa się z części A oraz B.

Konstrukcję budynku stanowi szkielet żelbetowy, prefabrykowany o układzie ram podłużnym i poprzecznym.

Ściany zewnętrzne budynku wykonane z cegły ceramicznej klasy 75 na zaprawie marki 30, docieplone wełną mineralną gr.20 cm, płyty elewacyjne Equitone gr.8mm klejone.

Ściany działowe z gazobetonu i cegły pełnej gr.12 cm.

Schody wewnętrzne i zewnętrzne żelbetowe wylewane na mokro. Wykończenie – lastryko na schodach wewnętrznych, na schodach wewnętrznych płytki gresowe.

Dach płaski, docieplony wełną mineralną gr.24 cm, kryty papą termozgrzewalną.

Budynek jest obiektem czynnym: użytkowanym przez Port Gdańsk na cele obsługi ruchu elektrycznego stacji Głównego Punktu Zasilania Portu Północnego.

    Strona 1 z 11

NPR/IL/2023/001 – Opis przedmiotu zamówienia –zał. nr 1 do SIWZ - Przebudowa budynku GPZ wraz ze zmianą zagospodarowania terenu wokół budynku przy ul. Budowniczych Portu Północnego 1 w Porcie Gdańsk

Powierzchnia zabudowy ~ 900,52 m2, Powierzchnia użytkowa (skrzydło A i B) ~1 609 m2, Kubatura ~ 7 648 m3,

Wysokość budynku ok.9,87 m.

W 2020 roku na obiekcie wykonano:

- izolację termiczną przegród zewnętrznych (ściany oraz dach) wraz z wykonaniem nowej wyprawy elewacyjnej;

- nowe pokrycie dachowe wraz z obróbkami dekarskimi, przemurowaniem kominów wentylacyjnych; - izolacje przeciwwilgociowe ścian przyziemia;

- montaż drabin elewacyjnych oraz balustrad;

- montaż logotypów ZMPG;

- przebudowę instalacji oświetleniowej zewnętrznej;

- instalację oświetlenia alarmowego, zewnętrznego i kontroli dostępu;

- instalację odgromową;

W 2021 roku wykonano dobudowę do skrzydła B.

 • • •

powierzchnia zabudowy dobudowy – 102,06 m2, powierzchnia użytkowa dobudowy – 173,21 m2,

kubatura brutto dobudowy – 955,1 m3,

W/w dobudowa nie jest przedmiotem niniejszego postępowania.

Budynek wyposażony jest w instalacje: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, ogrzewania z izolacją i regulacją pogodową podłączoną do automatyki węzła cieplnego, energii elektrycznej, wentylacji mechanicznej, teletechniczną, klimatyzacyjną, odgromową.

3. Zakres przedmiotu zamówienia

Roboty budowlane będą wykonywane przy czynnym obiekcie – przez cały okres realizacji robót budowlanych musi być zapewniona stała obsługa Głównego Punktu Zasilania Portu Gdańsk.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie m. in.:

- przebudowy klatki schodowej oraz części stropów,

- nowych ścianek działowych i nośnych,

- nowych posadzek epoksydowych, ceramicznych i wykładziny PVC w pomieszczeniach i ciągach komunikacyjnych;

- nowych sufitów podwieszanych i z płyt g-k;

- nowych okładzin ściennych; balustrad, klap dymowych, wycieraczek wewnętrznych;

- nowej wiaty śmietnikowej;

- demontażu instalacji wewnętrznych;

- nowej kanalizacji deszczowej, przyłącza wod-kan, ciepłowniczego;

- przebudowy dróg wewnętrznych;

- wykonanie nowych instalacji elektrycznych wewnętrznych i zewnętrznych w tym niskoprądowych;

Zakres robót budowlanych do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia określony jest w niżej wymienionej dokumentacji projektowej stanowiącej Załącznik nr 1B do OPZ.

   Strona 2 z 11


NPR/IL/2023/001 – Opis przedmiotu zamówienia –zał. nr 1 do SIWZ - Przebudowa budynku GPZ wraz ze zmianą zagospodarowania terenu wokół budynku przy ul. Budowniczych Portu Północnego 1 w Porcie Gdańsk

3.1 Przedmiot zamówienia należy realizować na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez firmę PROCAD Budziewski, Sobociński Sp. j., ul. Gen. Maczka 11, 95-040 Koluszki pn.: Przebudowa budynku GPZ wraz ze zmianą zagospodarowania terenu wokół budynku przy ul. Budowniczych Portu Północnego 1 w Porcie Gdańsk.

W skład w/w dokumentacji wchodzi:

1. projekt wykonawczy

część 1.1 projekt zagospodarowania terenu

2. projekt wykonawczy

część 1.2 projekt architektoniczno-budowlany

3. projekt wykonawczy

część 1.3 projekt konstrukcyjny

4. projekt wykonawczy

część 2 projekt instalacji elektrycznych

5. projekt wykonawczy część 3 projekt drogowy

6. projekt wykonawczy

część 4 projekt instalacji sanitarnych

7. projekt budowlany

tom 1 projekt zagospodarowania terenu

8. projekt budowlany

tom 2 projekt architektoniczno-budowlany

9. projekt budowlany

tom 3 projekt konstrukcyjny

10. projekt budowlany

tom 4 projekt instalacji elektrycznych

11. projekt budowlany tom 5 projekt drogowy

12. projekt budowlany

tom 6 projekt instalacji sanitarnych

13. opinia geotechniczna

14. ekspertyza techniczna

15. instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

16. projekt organizacji ruchu

17. STWIORB

18. przedmiar

UWAGA:

a) Instalacje niskoprądowe takie jak: - CCTV

- SSWiN

- SSP

- systemu gaszenia gazem

- systemu detekcji wodoru

- oddymiania klatek schodowych - systemu kontroli dostępu

- wideodomofonowa

  Strona 3 z 11


NPR/IL/2023/001 – Opis przedmiotu zamówienia –zał. nr 1 do SIWZ - Przebudowa budynku GPZ wraz ze zmianą zagospodarowania terenu wokół budynku przy ul. Budowniczych Portu Północnego 1 w Porcie Gdańsk

są wyłączone z niniejszego postępowania z uwagi na ich niejawność i będą realizowane równolegle (w tym samym terminie) przez inny podmiot wybrany przez Zamawiającego. Po podpisaniu umowy z Wykonawcą niniejszego postępowania Zamawiający przekaże mu dokumentację dotyczącą w/w zakresów robót celem koordynowania przez Wykonawcę robót objętych niniejszym postępowaniem z robotami dotyczącymi części niejawnej.

Powyższe należy uwzględnić w wycenie oferty.

b) W roku 2022 i 2023 Zamawiający zamierza wykonać modernizację dwóch stanowisk kompensacji ziemnozwarciowej zlokalizowanych na terenie GPZ. Modernizacja będzie polegała na budowie dwóch dodatkowych szczelnych mis transformatorowych, podłączeniu ich do kanalizacji deszczowej i wymianie urządzeń elektrycznych stanowisk.

W związku z powyższym Zamawiający wykona projekt zamienny i w oparciu o uzyskane PnB zostaną wykonane roboty budowlane związane z modernizacją stanowisk kompensacji. Projekt i roboty zostaną wykonane po przeprowadzeniu niezależnego postępowania przetargowego. Wykonawcę i Kierowników robót zapewni Zamawiający. Do zadań Kierownika budowy będzie należało prowadzenie budowy w tym dodatkowym zakresie.

Powyższe należy uwzględnić w wycenie oferty.

c) Przedmiary mają charakter wyłącznie informacyjny. Wszelkie informacje w nich zawarte Wykonawca jest zobowiązany zweryfikować z udostępnioną dokumentacją projektową, o której mowa w punkcie 3.1.

3.2 Wykonanie robót budowlanych w sposób odmienny niż sposoby opisane w projektach, o których mowa w pkt. 3.1. Zakres ten dotyczy:

3.2.1 Wyposażenie dodatkowe w Dyspozytorni:

3.2.1.1 Stanowisko dyspozytorskie (terminal) systemu SCADA SYNDIS RV

Do zadań Wykonawcy należy dostawa, montaż i uruchomienie panelu wielomonitorowego dla potrzeb wizualizacji procesów SCADA dla Dyspozytorni GPZ Port Północny wraz z przeniesieniem i rozszerzeniem licencji oprogramowania systemu SYNDIS RV produkcji firmy Mikronika.

Podstawowe wymagania dotyczące terminala systemu:

a) Należ dostarczyć panel wielomonitorowy spełniający wymagania techniczne terminala dyspozytorskiego istniejącego systemu SCADA SYNDIS RV. Celem uniknięcia niekompatybilności rozwiązań należy dostarczyć certyfikat zgodności z systemem SCADA SYNDIS RV, wydany przez producenta systemu, firmę MIKRONIKA.

b) Na komputer / sterownik panelu wielomonitorowego należy przenieść istniejące licencje SYNDIS RV z jej rozszerzeniem do funkcji samodzielnego terminala. Komputer/sterownik terminala, zostanie skomunikowany z serwerem systemu SYNDIS RV, zlokalizowany w szafie FT2.

c) W pomieszczeniu dyspozytorni GPZ Port Północny (lokalizacja wskazana na rysunku) należy zdemontować istniejącą tablicę ze schematem synoptycznym rozdzielnic 15kV i w jej miejsce zabudować panel wielomonitorowy składający się z 6 sztuk monitorów o przekątnej 55” w formacie 2 x 3. Monitory mają być zamontowane na stabilnej, dedykowanej, konstrukcji nośnej. Konstrukcja ta ma zapewnić swobodny dostęp do monitorów od tyłu. Dolna krawędź monitorów zamontowana zostanie na wysokości ok. 1,0m.

d) Wymagane parametry monitorów panela wielomonitorowego:

• przekątna ekranu: 55”,

• rodzaj matrycy: SPVA (P-DID),

• przystosowanie do pracy ciągłej 24/7,

• odległość między dwoma sąsiednimi ekranami – max. 3,7mm,

• proporcje wymiarów matrycy: 16:9,

    Strona 4 z 11


NPR/IL/2023/001 – Opis przedmiotu zamówienia –zał. nr 1 do SIWZ - Przebudowa budynku GPZ wraz ze zmianą zagospodarowania terenu wokół budynku przy ul. Budowniczych Portu Północnego 1 w Porcie Gdańsk

• czas reakcji: 12ms,

• natywna rozdzielczość: 1920x1080,

• częstotliwość odświeżania: 60Hz,

• zakres kolorów: powyżej 16,7 milionów,

• kąt widzenia: 178 stopni,

• dostępne wejścia komunikacyjne: DisplayPort, HDMI, DVI-D, VGA, RS-232C, LAN,

DDC/CI,

• 36 miesięczna gwarancja producenta.

e) Monitory, zostaną podłączone kablami DisplayPort do komputera/sterownika terminala systemu SYNDIS RV, który będzie zabudowany w stole dyspozytorskim w standardzie 19”. Minimalna konfiguracja komputera/sterownika terminala systemu SYNDIS:

f) procesor: Intel i7-7700,

g) pamięć RAM: 16Gb RAM,

h) dysk: HDD 500GB,

i) 2 x karta wielomonitorowa typu PNY Quadro NVS 510,

j) nagrywarka DVD,

k) oprogramowanie antywirusowe,

l) Windows 10.

3.2.1.2 Mapy systemu (schemat sieci)

Należy zwizualizować całą sieć i wszystkie 60 stacji transformatorowych ZMPG. Wprowadzone do systemu SYNDIS makiety schematów wszystkich dotychczas niezautomatyzowanych rozdzielni powinny mieć możliwość ręcznego wprowadzania stanu położenia łączników z automatycznym odnotowaniem w dzienniku systemu SYNDIS czasu i rodzaju wprowadzonej zmiany.

System należy wyposażyć w ekran połączeń komunikacyjnych, dzięki któremu dyspozytor w przejrzysty sposób będzie informowany o poprawności komunikacji z inteligentną aparaturą elektroniczną (sterowniki, zabezpieczenia, automatyki, switch-e, zegary GPS, itd.) przyłączoną do systemu automatyki SYNDIS oraz poprawnością pracy tych urządzeń.

Należy zabudować blachą stalową min. 1,5 mm ok 4,0 m2 istniejącą elewację unieczynnionej części tablicy sterowniczej (widok elewacji na zdjęciu). Przed montażem blachę należy zabezpieczyć powłoką malarską o barwie jak istniejąca.

Oznaczony na rysunku - Załącznik nr 1D panel systemu (PSIM) Gemos zostanie wykonany przez ZMPG w ramach niezależnego zlecenia.

3.2.2 Wyłącza się z zakresu następujące elementy robót:

- balustrady zewnętrzne ze stali nierdzewnej;

- drabina wyłazowa na dach z koszem zabezpieczającym (długa – na elewacji północnej);

3.2.3 Uwaga:

Zmienia się treść zdania zawartego w opisie architektonicznym Projektu Wykonawczego str.8 na treść o brzmieniu:

„Nie wykazanie równoważności produktów traktowane będzie jako deklaracja wykonania prac niezgodnie z dokumentacją projektową.”

3.2.4 Branża teletechniczna

Należy wykonać wszystkie niezbędne instalacje teletechniczne wewnętrzne oraz przebudować instalacje teletechniczne zewnętrzne (światłowodowe i miedziane) zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz ogólnie obowiązującymi zasadami wiedzy technicznej.

Wykonawca prowadząc roboty w całym zakresie prac objętych zamówieniem musi zachować ciągłość działania systemów teleinformatycznych i teletechnicznych.

Dodatkowy zakres nieujęty w projekcie budowlanym - tom 4 projekt instalacji elektrycznych:

 Strona 5 z 11


NPR/IL/2023/001 – Opis przedmiotu zamówienia –zał. nr 1 do SIWZ - Przebudowa budynku GPZ wraz ze zmianą zagospodarowania terenu wokół budynku przy ul. Budowniczych Portu Północnego 1 w Porcie Gdańsk

1. Należy wymienić istniejącą wiszącą Szafę światłowodową ODF na nową Szafę dla przełącznic światłowodowych stojącą RACK 19” 45U 800 ze standardowym wyposażeniem.

2. Na etapie wykonywania prac kable światłowodowe z szafy wiszącej ODF przenieść do nowej szafy przełącznic światłowodowych.

3. Należy ułożyć Multipatchord 24J zakończony na przełącznicach światłowodowych w standardzie E2000PC pomiędzy nową szafą przełącznic światłowodowych a szafą GPD budynkową.

4. Należy przełożyć na nowe trasy kablowe istniejący kabel światłowodowy 24J w relacji GPZ Port Północny – Stacja Kontenerowa 7R nie ujęty w projekcie, wybudowany w ramach obecnie prowadzonych inwestycji zamawiającego wraz z odtworzeniem zakończeń.

5. W zakresie ujętego w projekcie kabla światłowodowego 72J dla relacji GPZ Gdańsk Błonie uwzględnić przełożenie kabla 24 j w relacji GPZ PP <> CA PP <> WD SEA INWEST. Pozostała ilość włókien (48) bez zmian.

6. Przełożenie kabli światłowodach na nowe trasy wykonać w uzgodnieniu z Zamawiającym oraz Gestorami tych sieci.

7. Pomieszczenie Węzła Dostępowego wyposażyć w klimatyzacje dualną sterowana naprzemiennie w cyklu 12 godzinnym. Zapewnić zdalny nadzór nad klimatyzacją w WD przy użyciu sieci teleinformatycznych LAN Zamawiającego z zastosowaniem protokołu TCP/IP.

4. Dodatkowe uwagi dotyczące sposobu prowadzenia robót budowlanych.

4.1 Prowadzenie robót w pomieszczeniach ruchu elektrycznego:

a) Roboty należy wykonywać w technologii z ograniczeniem pylenia. Np. należy stosować miejscowe wyciągi, przegrody wygradzające miejsce pracy.

b) W Dyspozytorni należy stosować przegrody uniemożliwiające przypadkową ingerencję pracowników w aparaty tablic sterowniczych (np. wygrodzenia z płyt konstrukcyjnych). Z uwagi na brak możliwości wyłączenia z eksploatacji pomieszczeń ruchu elektrycznego, należy zaplanować technologię prowadzenia robót zapewniającą ciągłość eksploatacji tych pomieszczeń.

c) Do zadań Wykonawcy należy zapewnienie stałego nadzoru nad pracownikami wykonującymi roboty. Osoba nadzorująca ma posiadać uprawnienia eksploatacyjne Grupa E1,D1, (urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 15 kV).

4.2 Branża sanitarna

a) Należy wykonać wszystkie niezbędne instalacje sanitarne wewnętrzne (wod-kan, deszczową, ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji) zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz ogólnie obowiązującymi zasadami wiedzy technicznej.

b) Instalacje sanitarne mają mieć użyteczność i wytrzymałość zgodną z wymogami i funkcją poszczególnych pomieszczeń. Ich obsługa i serwisowanie ma być łatwe, a ewentualna wymiana powinna być bezkolizyjna i niewymagająca dużych nakładów pracy.

c) Materiał, z którego będą wykonane instalacje sanitarne ma być wytrzymały, łatwy w konserwacji oraz sprawdzony na rynku branżowym. Standard wyposażenia – armatura czasowa. d) Zastosowane urządzenia muszą spełniać obowiązujące dyrektywy UE w zakresie efektywności energetycznej oraz mieć możliwość wydłużenia gwarancji do co najmniej 60 miesięcy.

e) Instalacja sanitarna:

Ceramika sanitarna musi mieć gwarancję producenta na części ceramiczne oraz elementy akrylowe na co najmniej 10 lat.

       Wyroby muszą posiadać wszystkie wymagane znaki jakości.

 Powierzchnie powinny być łatwo zmywalne z powłoką uniemożlwiającą osadzanie się brudu i kamienia. Armatura sanitarna powinna posiadać regulację czasu przepływu wody, powinna posiadać gwarancję producenta na co najmniej 15 lat (bez części eksploatacyjnych) oraz

Strona 6 z 11


NPR/IL/2023/001 – Opis przedmiotu zamówienia –zał. nr 1 do SIWZ - Przebudowa budynku GPZ wraz ze zmianą zagospodarowania terenu wokół budynku przy ul. Budowniczych Portu Północnego 1 w Porcie Gdańsk

4.3 Branża drogowa.

a) Roboty budowlane należy prowadzić z uwzględnieniem pełnej przejezdności oraz zachowania

płynności ruchu użytkowników oraz dzierżawców terenów w Porcie Gdańsk

b) Wszelkie ewentualne roboty odtworzeniowe nawierzchni należy wykonać w oparciu o istniejący układ warstw drogowych, lub w przypadku jej braku, jako obliczeniową, projektową nawierzchnie lub poprzez dobór warstw konstrukcyjnych na podstawie obowiązujących warunków technicznych, norm, zgodnie z prawem budowalnym oraz wiedzą techniczną (układ warstw konstrukcyjnych –

do akceptacji przez uprawnionego inspektora nadzoru z ramienia ZMPG S.A.).

c) Wszelkie odbiory wykonanych warstw konstrukcyjnych, w szczególności warstw ulegających zakryciu oraz podłoża, muszą odbywać się w obecności uprawnionego inspektora nadzoru z ramienia ZMPG S.A. oraz muszą zostać poparte stosownymi dokumentami poświadczającymi

jakość wykonanych robót (badania zagęszczenia oraz nośności gruntu).

d) Wszelkie prace w terenie zielonym, wymagają stosownego odtworzenia z uwzględnieniem

wymaganych zagęszczeń.

e) Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego dysponowania w zakresie materiałów

pochodzących z rozbiórki.

5. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia.

5.1 Roboty należy wykonywać na podstawie oraz zgodnie z warunkami określonymi w:

a) Decyzji Wojewody Pomorskiego o pozwoleniu na wykonanie robót budowlanych Nr 10/2022/BKB z dnia 04.02.2022 r. – Załącznik 1C do OPZ

b) Opinii i decyzji zawartych w dokumentacji projektowej opisanej w punkcie 3.1 – Załącznik 1B do OPZ c) dokumentacji projektowej opisanej w punkcie 3.1 – Załącznik 1B do OPZ

5.2 Po przekazaniu terenu budowy Wykonawca sporządzi i przekaże Zamawiającemu rzeczowo – finansowy harmonogram realizacji robót uwzględniający ciągłość pracy Głównego Punktu Zasilania oraz wszystkie elementy wchodzące w skład przedmiotu zamówienia z zaznaczeniem planowanego czasu, wartości i terminów ich wykonania uzgodniony z branżowymi inspektorami nadzoru Zamawiającego.

5.3 W przypadku prowadzenia prac pożarowo niebezpiecznych należy uzgodnić z oficerem prewencji ppoż. (przedstawiciel ZMPG) sposób prowadzenia tych prac oraz uzyskać na nie zgodę. Dalsze postępowanie musi być zgodne z Zarządzeniem Porządkowym Nr 4 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni.

5.4 Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe wykonywanie robót, zapewnienie warunków bezpieczeństwa oraz za metody organizacyjno – techniczne stosowane w miejscu prowadzenia robót budowlanych;

5.5 Wykonawca zobowiązany jest:

a) wykonać przedmiot zamówienia z należytą starannością, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

obowiązującymi przepisami, w tym techniczno – budowlanymi, przez osoby posiadające

  powinna być w wykonaniu wandaloodpornym. Uchwyty dla niepełnosprawnych wykonane jako chromowane. Kabiny natryskowe wykonane jako systemowe z laminatu kompaktowego HPL, zamykane drzwiami. Wpusty podłogowe wykonane z tworzywa ABS z zamknięciem antyzapachowym, kratka wpustu z zabezpieczeniem przeciwkradzieżowym. Grzejniki w pomieszczeniach mokrych powinny być dodatkowo ocynkowane. Grzejniki elektryczne powinny

 być wyposażone w programatory czasowe.

  Strona 7 z 11


NPR/IL/2023/001 – Opis przedmiotu zamówienia –zał. nr 1 do SIWZ - Przebudowa budynku GPZ wraz ze zmianą zagospodarowania terenu wokół budynku przy ul. Budowniczych Portu Północnego 1 w Porcie Gdańsk

odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia wpisane na listę członków właściwej izby samorządu

zawodowego;

b) dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą

realizowały niniejszy przedmiot zamówienia w tym osobami funkcyjnymi, tj.:

- kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane bez ograniczeń do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno - budowlanej,

wpisanego na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego,

- kierownikami robót posiadającymi uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie

sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń telekomunikacyjnych przewodowych, drogowych wpisanych na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego;

c) zawiadomić PUW o rozpoczęciu robót budowlanych;

d) zapewnić sporządzenie przez kierownika budowy lub osobę o odpowiednich kwalifikacjach planu

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

e) przekazać Zamawiającemu przed przekazaniem terenu budowy oświadczenie kierownika budowy

o sporządzeniu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i przyjęciu obowiązków kierowania budową wraz z kopią uprawnień oraz aktualnego zaświadczenia o przynależności do izby inżynierów budownictwa oraz oświadczeń kierowników robót o przyjęciu obowiązków kierowania robotami wraz z kopią uprawnień oraz aktualnego zaświadczenie o przynależności do izby inżynierów budownictwa;

f) ponieść wszelkie koszty związane z udostępnionych dla celów budowy: energii elektrycznej, usług teleinformatycznych, wody i odprowadzania ścieków, które odbywać się będą na podstawie odrębnych umów. Wykonawca we własnym zakresie zapewnia organizację zasilania dla placu budowy, zaplecza, w tym zaplecza biurowo socjalnego i magazynowego oraz wykonywanych obiektów w trakcie budowy, rozruchu do czasu zakończenia inwestycji, odbioru i przekazania do eksploatacji. Wszelkie koszty z tym związane leżą po stronie Wykonawcy. Na terenie Portu Gdańsk zasilenie z sieci ZMPG S.A. odbywa się na podstawie „Ogólnych zasad dostawy i rozliczeń nośników ...” opublikowanych na stronie www.portgdansk.pl/o-porcie/zasady-dostawy-i-rozliczen

g) zapewnić obsługę geodezyjną oraz (w razie potrzeby) nadzór geologa nad realizowanymi robotami;

h) realizować roboty w sposób nieuciążliwy dla osób korzystających z budynku i zapewniający bezpieczeństwo oraz dostęp użytkownikom Portu Gdańsk do przyległych budowli i elementów

infrastruktury;

i) uzgadniać na bieżąco z Inspektorami nadzoru inwestorskiego Zamawiającego warunki

prowadzenia robót i uwzględnić ewentualne uwagi zgłoszone przez te osoby;

j) stosować przy wykonaniu robót wyroby budowlane wprowadzone do obrotu i dopuszczone do stosowania w budownictwie. W tym celu, przed ich wbudowaniem, należy uzyskać uzgodnienie tych wyrobów z Inspektorami nadzoru inwestorskiego Zamawiającego – wzór wniosku materiałowego stanowi Załącznik nr 1F - oraz przedstawić Inspektorowi dokumenty świadczące o

dopuszczeniu wyrobu budowlanego do obrotu lub jednostkowego zastosowania w obiekcie;

k) regularnie sprzątać celem utrzymania czystości na terenie realizowanych robót, w sąsiednich

pomieszczeniach oraz w miejscach udostępnionych Wykonawcy;

l) wywozić poza teren budowy wszystkie odpady pochodzące z budowy oraz przedstawić niezbędne

dokumenty potwierdzające ich utylizację. Ewentualne krótkotrwałe gromadzenie odpadów

dopuszcza się w kontenerach lub specjalnie w tym celu przygotowanych pojemnikach;

m) dokonaćzwrotudlaZamawiającegokwotyjakąWykonawcauzyskazesprzedażyzłomustalowego;

n) doprowadzić obszar robót i jego otoczenie do należytego stanu i porządku każdorazowo po

zakończeniu robót;

o) wykonać niezbędne w trakcie realizacji robót i do odbioru: próby, sprawdzenia i pomiary;

  Strona 8 z 11


NPR/IL/2023/001 – Opis przedmiotu zamówienia –zał. nr 1 do SIWZ - Przebudowa budynku GPZ wraz ze zmianą zagospodarowania terenu wokół budynku przy ul. Budowniczych Portu Północnego 1 w Porcie Gdańsk

p) wykonać kompleksowo wszystkie roboty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym wykonać na własny koszt pomiary, odkrywki, przekucia, badania, próby i sprawdzenia konieczne dla realizacji przedmiotu zamówienia;

q) uporządkować teren budowy po zakończeniu robót budowlanych;

r) sporządzić dokumentację powykonawczą, obejmującą: projekt wykonawczy z naniesionymi

zmianami, zatwierdzone przez Inspektorów branżowych wnioski materiałowe, geodezyjną mapę pomiaru powykonawczego zarejestrowaną przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, instrukcje, pomiary, próby, badania, sprawdzenia, odkrywki, dowody dopuszczenia do stosowania w budownictwie użytych do wykonania przedmiotu zamówienia wyrobów budowlanych i przekazać ją Zamawiającemu nie później niż w dniu zgłoszenia gotowości przedmiotu zamówienia do odbioru w 2 egz. wersja papierowa oraz w 1 egz. na nośniku CD (schematy i dokumentacja w formacie pdf oraz dwg lub dxf.);

s) uzyskać ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie budynku wraz z decyzjami pośrednimi, w tym :

- wprowadzenie zmian spowodowanych wykonywanymi robotami na mapę zasadniczą;

- sporządzenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku wraz z wykonaniem zgodnie z tą instrukcją oznakowania w budynku;

t) w okresie gwarancji należy dokonywać przeglądów, czynności serwisowych zamontowanych urządzeń oraz systemów zgodnie z prawem oraz instrukcjami, protokoły z czynności po ich wykonaniu należy niezwłocznie przekazać Zamawiającemu;

4.6 Zamawiający przekaże Wykonawcy na jego wniosek teren robót, w terminie nie przekraczającym 7 dni od przekazania dokumentów wymienionych w pkt.5.5 e).

6. Wymogi ubezpieczeniowe

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody na osobie lub mieniu wyrządzone jakiejkolwiek osobie powstałe w związku z prowadzoną przez Wykonawcę działalnością, wyrządzone przez niego, jego pracowników lub kontrahentów,

2. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia i utrzymywania przez cały czas obowiązywania umowy, umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności będącej przedmiotem umowy zgodnie z wymogami opisanymi poniżej,

3. Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać obowiązków wynikających z zawartej umowy ubezpieczenia oraz OWU stanowiących podstawę zawartych umów.

4. W przypadku szkody wyrządzonej w mieniu Zamawiającego niepokrytej przez ubezpieczyciela, Wykonawca zobowiązuje się ją zrekompensować we własnym zakresie. W przypadku szkód pokrytych przez ubezpieczyciela z potrąceniem franszyzy redukcyjnej/udziału własnego, Wykonawca zobowiązuje się pokryć kwotę franszyzy/udziału własnego we własnym zakresie.

5. Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej obejmować winna swoim zakresem działalność prowadzoną przez Wykonawcę będącą przedmiotem umowy,

6. Jako Ubezpieczony w umowie Ubezpieczenia wskazany zostanie Wykonawca, Podwykonawcy oraz wszystkie inne podmioty uczestniczące w realizacji inwestycji, jeżeli mają podpisane stosowne umowy, a wartości ich prac ujęte są w wartości Umowy oraz Zamawiający,

7. Wymagany okres ubezpieczenia to okres kompleksowej realizacji przedmiotowych robót budowlano – montażowych rozpoczynający się od dnia podpisania umowy do dnia wystawienia protokołu końcowego odbioru robót,

8. Suma gwarancyjna określona w umowie ubezpieczenia winna być nie niższa niż 10.000.000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

9. Zakres ochrony ubezpieczeniowej w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej obejmować winien :

  Strona 9 z 11


NPR/IL/2023/001 – Opis przedmiotu zamówienia –zał. nr 1 do SIWZ - Przebudowa budynku GPZ wraz ze zmianą zagospodarowania terenu wokół budynku przy ul. Budowniczych Portu Północnego 1 w Porcie Gdańsk

− odpowiedzialność deliktową jak i kontraktową - odpowiedzialność do wysokości ogólnej sumy gwarancyjnej na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,

− odpowiedzialność ubezpieczyciela za szkody osobowe i rzeczowe wraz z konsekwentnymi stratami finansowymi po takiej szkodzie, pod warunkiem, że wypadek ubezpieczeniowy miał miejsce w okresie ubezpieczenia, nawet jeżeli zostaną one zgłoszone po tym okresie, jednak przed upływem terminu przedawnienia – odpowiedzialność do wysokości ogólnej sumy gwarancyjnej na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,

− OC za produkt - odpowiedzialność do wysokości ogólnej sumy gwarancyjnej na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,

− OC za szkody powstałe po wykonaniu pracy lub usługi - odpowiedzialność do wysokości ogólnej sumy gwarancyjnej na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,

− OC za szkody spowodowane przez wózki widłowe lub inne pojazdy wolnobieżne, w tym nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu OC (jeżeli tego typu pojazdy będą wykorzystywane do prac) - odpowiedzialność do wysokości ogólnej sumy gwarancyjnej na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,

− OC za szkody wyrządzone przez Podwykonawców - odpowiedzialność do wysokości ogólnej sumy gwarancyjnej na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,

− OC za szkody w rzeczach stanowiących przedmiot obróbki, naprawy lub innych czynności w ramach usług wykonywanych przez osoby objęte ubezpieczeniem - odpowiedzialność do wysokości ogólnej sumy gwarancyjnej na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,

− OC za szkody wynikające z nagłego zanieczyszczenia środowiska szkodliwymi substancjami - dopuszczalny podlimit odpowiedzialności: 3.000.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,

− OC za szkody w podziemnych instalacjach - odpowiedzialność do wysokości ogólnej sumy gwarancyjnej na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,

− OC za szkody wzajemne pomiędzy osobami objętymi ubezpieczeniem oraz pomiędzy osobami objętymi ubezpieczeniem a podwykonawcami - odpowiedzialność do wysokości ogólnej sumy gwarancyjnej na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,

− OC za szkody polegające na długofalowym oddziaływaniu czynnika wibracji – dopuszczalny podlimit odpowiedzialności: 1.000.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia z podlimitem dla spękań powierzchniowych w wysokości co najmniej 250.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,

− Czyste straty finansowe, obejmujące również odpowiedzialność za usługę - dopuszczalny podlimit odpowiedzialności: 1.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie Ubezpieczenia z podlimitem dla czystych strat finansowych wyrządzonych przez usługę co najmniej 250.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,

− Klauzula usunięcia i zastąpienia - dopuszczalny podlimit odpowiedzialności: 1.000.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,

− Rażące niedbalstwo - odpowiedzialność do wysokości ogólnej sumy gwarancyjnej na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,

10. Wykonawca zawrze oraz będzie utrzymywał w ważności przez okres wskazany poniżej ubezpieczenie ryzyk budowy-montażu dotyczące jedynie przedmiotowej realizacji, zgodnie z poniższymi warunkami,

11. Jako Ubezpieczeni w umowie ubezpieczania ryzyk budowy-montażu wskazani zostaną: Zamawiający, Wykonawca, Podwykonawcy lub inne firmy zatrudnione przez Ubezpieczającego przy realizacji umowy oraz wszystkie inne podmioty uczestniczące w realizacji inwestycji, jeżeli mają podpisane stosowne umowy, a wartości ich prac ujęte są w zgłoszonej wartości Kontraktu.

12. Suma Ubezpieczenia odpowiadać będzie pełnej wartości umowy netto.

13. Okres Ubezpieczenia obejmować winien okres kompleksowej realizacji przedmiotowych robót

budowlano – montażowych rozpoczynający się od dnia protokolarnego przekazania Terenu

 Strona 10 z 11


NPR/IL/2023/001 – Opis przedmiotu zamówienia –zał. nr 1 do SIWZ - Przebudowa budynku GPZ wraz ze zmianą zagospodarowania terenu wokół budynku przy ul. Budowniczych Portu Północnego 1 w Porcie Gdańsk

Budowy Wykonawcy Robót Budowlanych do dnia wystawienia protokołu odbioru końcowego – z

uwzględnieniem postanowień klauzul: 003, 004.

14. Wymagany zakres Ubezpieczenia : ubezpieczenie ryzyk budowy i montażu na bazie warunków wg

standardu monachijskiego co najmniej z następującymi rozszerzeniami:

− klauzula 003 usuwanie usterek w okresie gwarancji - ochrona ubezpieczeniowa wynikająca z

klauzuli 003 rozpoczyna się z momentem zakończenia obowiązywania klauzuli 004 i trwa nie

krócej niż 12 miesięcy;

− klauzula 004 rozszerzone pokrycie okresu gwarancyjnego w zakresie zgodnym

z postanowieniami polisy, ochrona ubezpieczeniowa wynikająca z klauzuli 004 rozpoczyna się

z momentem podpisania świadectwa przejęcia – 12 miesięcy,

15. Kopia zawartej przez Wykonawcę umowy ubezpieczenia wraz z dowodem opłaty składki, winna

zostać dostarczona Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia przejęcia placu budowy/montażu. W przypadku ratalnej opłaty składki, dowód opłaty każdej raty winien zostać dostarczony Zamawiającemu co najmniej 7 dni przed upływem terminu jej płatności. W przypadku uchybienia w/w terminu, Zamawiający uprawniony jest do zawarcia umowy ubezpieczenia na rzecz Wykonawcy i obciążyć go jej kosztami, a Wykonawca zobowiązany jest te koszty ponieść.

16. Zamawiający w przeciągu 7 dni od dnia przedstawienia dowodów zawarcia umów ubezpieczenia wymaganych w pkt 2 i 10 j/w, dokona weryfikacji przedstawionej dokumentacji ubezpieczeniowej i przedłoży Wykonawcy swoje ewentualne uwagi.

17. Wszystkie koszty związane z zawarciem umowy ubezpieczenia oraz opłacaniem składek ubezpieczeniowych obciążają Wykonawcę.

18. W razie nie zawarcia umowy ubezpieczenia, zawarcia ubezpieczenia w zakresie niespełniającym wymagań oraz uwag Zamawiającego, niedostarczenia kopii umowy ubezpieczenia, Zamawiający jest uprawniony do zawarcia umowy ubezpieczenia spełniającej warunki określone w niniejszej paragrafie na rzecz i na koszt Wykonawcy, przy czym składka należna za ubezpieczenie potrącona zostanie z najbliższej(ych) płatności na rzecz Wykonawcy.

Załączniki:

Załącznik nr 1A lokalizacja modernizowanego budynku

Załącznik nr 1B dokumentacja projektowa

Załącznik 1 C - Decyzja Wojewody Pomorskiego o pozwoleniu na wykonanie robót budowlanych Nr 10/2022/BKB z dnia 04.02.2022 r.

Załącznik nr 1D – rozmieszczenie paneli wielomonitorowych

Załącznik 1E – widok elewacji rozdzielnicy do zabudowy

Załącznik nr 1F - wzór wniosku materiałowego

  Strona 11 z 11

O firmie

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.

Bezpieczny port w biznesie

Profil firmy Jak dojechać

Dziękujemy za wysłane grafiki.