• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_2022

PRZETARG NA: Prace uzupełniające do remontu statku - dostawa i montaż separatorów tłuszczu do oczyszczalni ścieków

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Prace uzupełniające do remontu statku - dostawa i montaż separatorów tłuszczu do oczyszczalni ścieków
Standard

Dane kontaktowe

Opis:Prace uzupełniające do remontu statku Dar Młodzieży do przeglądy pośredniego - dostawa i montaż separatorów tłuszczu do oczyszczalni ścieków
Krótki opis przedmiotu zamówienia
Dotyczy prac uzupełniających na dostawę i montaż separatorów tłuszczu do oczyszczalni ścieków Orca (Pozycja M.2.16 specyfikacji technicznej) - Remont bieżący statku Dar Młodzieży do przeglądu pośredniego.
Konieczność zamontowania separatorów tłuszczu na dolocie ścieków do oczyszczalni. Bez separatorów tłuszczu oczyszczalnia nie działa poprawnie (częste awarie, zapychanie się płyt filtracyjnych). Oczyszczalnia fabrycznie przystosowana jest do pracy z separatorem tłuszczu, który to podczas instalacji nowej oczyszczalni nie został zamontowany na magistrali dolotowej ścieków.
W obecnym układzie zbiorników ścieków i ograniczonym miejscu na statku należy zainstalować dwa separatory- na dziobie i na rufie.
Uwagi:SEKCJA IV TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
4.1.) Tryb udzielenia zamówienia/ wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy
4.2.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:
Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki, jeżeli w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości.
Zamawiający skorzysta z zamówienia uzupełniającego dotyczącego postepowania CRZP/239/2022/AZP Remont statku Dar Młodzieży do przeglądu pośredniego - powtórne. Zamawiający przewidział taką możliwość w SWZ oraz ogłoszeniu z dnia 2022-12-14 nr. 2022-194391 UE
Dotyczy prac uzupełniających na dostawę i montaż separatorów tłuszczu do oczyszczalni ścieków Orca (Pozycja M.2.16 specyfikacji technicznej) - Remont bieżący statku Dar Młodzieży do przeglądu pośredniego.
SEKCJA V ZAWARCIE UMOWY
5.1.) Wykonawca, z którym Zamawiający zamierza zawrzeć umowę:
5.1.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu Zamawiający zamierza udzielić zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia - dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Stocznia Remontowa NAUTA S.A.
5.1.2.) Ulica: Budowniczych
5.1.3.) Miejscowość: Gdynia
5.1.4.) Kod pocztowy: 81-336
5.1.5.) Województwo: pomorskie
5.1.6.) Kraj: Polska
Kod CPV:50241100-7
Numer dokumentu:2023/BZP 00124243, CRZP/27/2023/AZP
Źródło:

GRUPA BIZNES POLSKA

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl

Dziękujemy za wysłane grafiki.