• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Prace utrzymaniowe

Standard

Dane kontaktowe

Opis:Prace utrzymaniowe w obiektach Urzędu Morskiego Szczecin
Miejsce i termin składania:Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://ums.ezamawiajacy.pl/pn/ums/demand/notice/public/73405/details
Ofertę należy złożyć na stronie prowadzonego postępowania pod adresem https://ums.ezamawiajacy.pl w terminie do dnia 05.10.2022 r. godz. 11:00.
Termin składania:2022-10-05
Wymagania:Złożenie oferty odbywa się poprzez: wypełnienie zdefiniowanego przez Zamawiającego
w systemie Formularza oferty - zakres danych wypełnianych przez Wykonawcę w systemie został określony na zakładce ,,Przystąp do postępowania".
Wykonawca jest zobowiązany do podpisania umowy w terminie 3 dni od dnia doręczenia mu podpisanych przez Zamawiającego egzemplarzy umowy.
W przypadku niepodpisania przez Wykonawcę umowy w terminie wskazanym w punkcie powyżej, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy i uzna umowę za niezawartą z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
Zamawiający udziela wyjaśnienia niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni, przed upływem terminu składania ofert.

Zamawiający może podjąć decyzję o unieważnieniu postępowania na każdym etapie udzielania zamówienia publicznego.
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl

Dziękujemy za wysłane grafiki.