• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Prace na masztach i wymiana olinowania statku

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Prace na masztach i wymiana olinowania statku
Standard

Dane kontaktowe

Opis:Prace na masztach i wymiana olinowania statku Dar Młodzieży - powtórne
Krótki opis przedmiotu zamówienia
Szczegółowy opis zamówienia w załączniku 3 do SWZ
Specyfikacja:SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
www.umg.edu.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://e-propublico.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W
niniejszym postępowaniu komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy on-line działającej pod adresem
https://e-propublico.pl. Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne. Wykonawca
przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z
Platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej https://e-propublico.pl oraz
uznaje go za wiążący. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto na
Platformie. Do złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do
reprezentowania Wykonawcy ważnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego
lub podpisu osobistego zgodnie z wymaganiami określonymi w tym zakresie przez Zamawiającego w
dokumencie SWZ. Zamawiający określa następujące wymagania sprzętowo - aplikacyjne pozwalające
na korzystanie z Platformy: stały dostęp do sieci Internet; posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki
poczty elektronicznej (e-mail), komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 7 (lub
nowszym) albo Linux, zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa - Platforma współpracuje z
najnowszymi, stabilnymi wersjami wszystkich głównych przeglądarek internetowych (Internet Explorer
10+, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera); włączona obsługa JavaScript oraz
Cookies. Maksymalny rozmiar pojedynczego pliku przesyłanego za pośrednictwem Platformy wynosi
80 MB, przy czym nie określa się limitu liczby plików. Zamawiający określa następujące informacje na
temat kodowania i czasu odbioru danych: załączony i przesłany przez Wykonawcę za pomocą
Platformy plik oferty wraz z załącznikami przechowywane są na serwerach Platformy w formie
zaszyfrowanej, a Zamawiający otrzyma dostęp do plików dopiero po upływie terminu otwarcia ofert;
oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przyporządkowaną do dokumentu
elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), widoczne przy wysłanym dokumencie w
kolumnie "Data przesłania"; o terminie przesłania decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji
pliku na Platformie.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00281551/01 z dnia 2021-11-24
2021-11-24 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w
rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.) - dalej: RODO - tym samym dane osobowe podane przez
Wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Morski w Gdyni. Dane osobowe
Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Odbiorcami przekazanych
przez Wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania zgodnie z art. 8 oraz art. 96 ust. 3 Ustawy Pzp, a także art. 6 Ustawy z 6
września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Dane osobowe Wykonawcy zawarte w protokole
postępowania będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia. Jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy. Zamawiający nie planuje przetwarzania danych osobowych Wykonawcy w celu innym
niż cel określony powyżej. Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym
postępowaniu, do wypełnienia wszystkich obowiązków formalnoprawnych wymaganych przez RODO i
związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Należą do nich
obowiązki informacyjne z art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i
od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał Zamawiającemu w treści oferty lub
dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego oraz art. 14 RODO względem osób fizycznych,
których dane Wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane Wykonawca przekazuje
Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający informuje, że: udostępnia dane osobowe, o
których mowa w art. 10 RODO (dane osobowe dotyczące wyroków skazujących i czynów
zabronionych) w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale
IX ustawy Pzp, do upływu terminu na ich wniesienie; udostępnianie protokołu i załączników do
protokołu ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem tych, o których mowa w art.
9 ust. 1 RODO (tj. danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy
polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz
przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania
osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby),
zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia; w przypadku korzystania przez osobę, której
dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1-
3 RODO (związanych z prawem Wykonawcy do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy
przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, prawem Wykonawcy do bycia poinformowanym o
odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46 RODO, związanych z przekazaniem jego
danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz prawem otrzymania
przez Wykonawcę od administratora kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu),
Zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji,
mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie
zamówienia; skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia, o którym
mowa w art. 16 RODO (uprawnienie do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych), nie może
naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników; w postępowaniu o udzielenie
zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO,
nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania; w
przypadku, gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO
spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00281551/01 z dnia 2021-11-24
2021-11-24 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia
Zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust.
2 rozporządzenia 2016/679.
Miejsce i termin składania:TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-12-02 10:00
Miejsce składania ofert: Drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://e-propublico.pl
Termin składania:2021-12-02
Otwarcie:Termin otwarcia ofert: 2021-12-02 10:15
Miejsce i termin realizacji:Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-01-23
Wadium:7 000.00 zł
Wymagania:SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: CRZP/151/2021/AZP
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 588025,2 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Szczegółowy opis zamówienia w załączniku 3 do SWZ
4.2.6.) Główny kod CPV: 50241100-7 - Usługi w zakresie naprawy statków
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
39522400-1 - Żagle
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-01-23
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Tak
4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy zamówień uzupełniających
nie przekraczających 20% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego
samego rodzaju usługi
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00281551/01 z dnia 2021-11-24
2021-11-24 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas
dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja jakości
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Opłacona polisa OC w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 500.000,00
zł.
Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada świadectwo uznania na prowadzenie prac
wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia, wystawione przez Polski Rejestr Statków lub
równoważne (dot. serwisu producenta urządzenia), ważne na okres realizacji umowy.
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub
kryteriów selekcji dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej
działalności zawodowej zamawiający żąda dokumentów potwierdzających posiadanie takich
kompetencji lub uprawnień, o ile obowiązek ich posiadania wynika z odrębnych przepisów, w
szczególności: koncesji, zezwolenia, licencji lub dokumentu potwierdzającego, że wykonawca
jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie
członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania;
Zdolność techniczna lub zawodowa
Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 3
usługi polegające na przeprowadzeniu prac remontowych o wartości nie mniejszej niż
450.000,00 PLN brutto każda, polegające na prowadzeniu remontów na statkach morskich.
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub
kryteriów selekcji dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda
następujących dokumentów:
1. wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00281551/01 z dnia 2021-11-24
2021-11-24 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów
określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy
czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi
były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie
powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: Wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów
określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
którego dostawy lub usługi
były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być
wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu;; Opłacona polisa, a w przypadku jej braku, inny dokument
potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.;
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę;
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 7 000.00 PLN
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego.Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty i powinno
ono zawierać w szczególności wskazanie postępowania udzielenie zamówienia publicznego,
którego dotyczy, wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia
oraz ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00281551/01 z dnia 2021-11-24
2021-11-24 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokument
"Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału", składa każdy z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak
podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim
każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
a) ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje
konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia przez Wykonawcę;
b) wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i
niemożliwe do zapobieżenia, a więc mieszczące się w zakresie pojęciowym tzw. "siły wyższej")
np. pogoda uniemożliwiająca wykonywanie umowy, zdarzenia nie leżące po żadnej ze stron
umowy. Strony mają prawo do skorygowania uzgodnionych zobowiązań i przesunąć termin
realizacji maksymalnie o czas trwania siły wyższej. Strony zobowiązują się do
natychmiastowego poinformowania się nawzajem o wystąpieniu ww. przeszkód;
c) wystąpi awaria na statku uniemożliwiająca jego pobyt w miejscu wykonywania remontu w
terminie, o którym mowa w umowie. Strony mają prawo do skorygowania uzgodnionych
zobowiązań i przesunąć termin realizacji maksymalnie o czas trwania naprawy awarii. Strony
zobowiązują się do natychmiastowego poinformowania się nawzajem o wystąpieniu ww.
przeszkód;
d) nastąpiła zmiana stawki podatku od towarów i usług VAT. Powyższe dopuszczalne jest tylko
wówczas, gdy konieczność taka powstanie w następstwie okoliczności, których nie można było
przewidzieć (w tym zmian w przepisach prawa).
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie
Uwagi:Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00281551/01 z dnia 2021-11-24
2021-11-24 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas
dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja jakości
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-12-31
Kod CPV:50241100-7, 39522400-1
Numer dokumentu:2021/BZP 00281551/01, CRZP/151/2021/AZP
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 


Dziękujemy za wysłane grafiki.