• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Pomiary geodezyjne porównawcze.

Standard

Dane kontaktowe

Zapytanie ofertowe

Zamawiający, Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Plac Stefana Batorego 4,

70-207 Szczecin zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie pomiarów geodezyjnych

porównawczych w ramach monitoringu przemieszczeń budowli hydrotechnicznych dla

budowli na których założono sieci pomiarowe oraz założenie 7 nowych punktów

pomiarowych (reperów).

1. Tytuł zamówienia: Pomiary geodezyjne porównawcze.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

1) wykonanie pomiarów geodezyjnych porównawczych dla budowli na których

założono sieć pomiarową oraz założenie 7 nowych punktów (reperów) na

Nabrzeżu Przemysłowym w Nowym Warpnie i wykonanie pomiaru „0”, zgodnie

z Wykazem budowli i punktów pomiarowych stanowiącym załącznik nr 2

do umowy.

a) Operaty pomiarowe wraz z pomiarem zerowym i pomiarami

porównawczymi z lat ubiegłych dostarczy Zamawiający.

b) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu Operaty pomiarowe z wykonanych

pomiarów geodezyjnych w dwóch egzemplarzach w formie papierowej

oraz jeden w edytowalnej wersji elektronicznej oraz w wersji pdf. jako skan

dokumentu papierowego.

c) prace należy wykonać w terminie do 28 maja 2021 r.

3. Symbol kategorii CPV 71355000-1 (usługi pomiarowe).

4. Warunki udziału w postępowaniu – Oświadczenie Wykonawcy, że dysponuje

osobami posiadającymi stosowne uprawnienia w Dziedzinie Geodezji i Kartografii,

w zakresie 4 – geodezyjna obsługa inwestycji, zgodnie z Ustawą z dnia 17 maja

1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2020.2052 t.j. z dnia 2020.11.19).

5. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej - kryterium wyboru oferty stanowić będzie

najniższa cena wykonania prac.

6. Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami będą, Wydział Dróg i Budowli

Morskich:

 1) w części dotyczącej pomiarów w Nowym Warpnie i Świnoujściu:

a) Marek Barwiński DBM tel. 9 4 403 495,

a) Grażyna Barańska DBM tel. 91 4 403 490, tel. 605 844 114

2) w części dotyczącej pomiarów w Darłowie i Kołobrzegu:

a) Ryszard Bućko DBM tel. 59 84 74 232,

a) Magdalena Ferenc DBM tel. 59 84 74 230.

7. Oferta powinna zawierać:

1) nazwę Wykonawcy,

2) adres Wykonawcy,

3) cenę netto,

4) stawkę podatku VAT: 23% . 

2

5) cenę brutto,

6) termin wykonania zamówienia: do 28 maja 2021 r,

7) podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej,

8) zgodę na podpisanie umowy na warunkach zawartych w załączonym do

zapytania wzorze umowy.

9) Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wykonania obowiązków informacyjnych

przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO (wzór w załączeniu).

8. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć elektronicznie na adres e-mail: oferty@ums.gov.pl do dnia

14.06.2021 r. – z dopiskiem „Pomiary geodezyjne porównawcze”.

9. Załączniki do oferty – Oświadczenie Wykonawcy o którym mowa w pkt 4.

10. Informacje dodatkowe - nie dotyczy.

Załączniki 3:

1) Wzór umowy

2) Wykaz budowli i punktów pomiarowych – zał. nr 2 do umowy

3) Oświadczenie RODO

Rozdzielnik:

1) adresat

Dziękujemy za wysłane grafiki.