• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_2022

PRZETARG NA: Pomiary batymetryczne i sonarowe wraz z uzyskaniem autoryzacji wyników

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Pomiary batymetryczne i sonarowe wraz z uzyskaniem autoryzacji wyników
Standard

Dane kontaktowe

Opis:Pomiary batymetryczne i sonarowe w Porcie Świnoujście przy nabrzeżach i przystaniach należących do Żeglugi Świnoujskiej wraz z uzyskaniem autoryzacji wyników w uprawnionej jednostce."
2. Opis przedmiotu zamówienia
Pomiary batymetryczne i sonarowe w Porcie Świnoujście przy nabrzeżach i przystaniach należących do Żeglugi Świnoujskiej wraz z uzyskaniem autoryzacji wyników w uprawnionej jednostce." Opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 1 do zaproszenia. Całość prac jest podzielona na dwa etapy wiosenny i jesienny zgodnie z wymogami UMS dotyczącymi pomiarów hydrograficznych nabrzeży.
Miejsce i termin składania:1. Miejsce składania ofert w formie pisemnej
sekretariat Żeglugi Świnoujskiej - pok. Nr 9
lub
przesłać na adres poczty elektronicznej p.piechocinska-lazdowska@zegluga.swi.pl . W przypadku składania oferty drogą elektroniczną należy podpisać ofertę przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego lub podpisu osobistego. W przypadku przesłania skanu oferty Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć oryginał oferty Zamawiającemu, w terminie przez niego wskazanym.
2. TERMIN SKŁADANIA ofert do dnia 14.03.2023 r. do godz. 12:00
Termin składania:2023-03-14
Otwarcie:1. Miejsce otwarcia lub rozpatrzenia ofert: siedziba zamawiającego, pok. Nr 7 2. Termin otwarcia ofert: 14.03.2023 r. godz. 12.30
Miejsce i termin realizacji:6. Termin realizacji przedmiotu zamówienia
od dnia 15.04.2023 r. do dnia 15.06.2023 r. oraz 01.10.2023 r. do dnia 30.11.2023 r.
Wymagania:3. Zamawiający nie dopuszcza możliwość złożenia oferty częściowej.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwość złożenia oferty wariantowej.
5. Do oferty należy dołączyć*:
1) aktualny wyciąg z właściwego rejestru lub zaświadczenie o zgłoszeniu do ewidencji działalności gospodarcze potwierdzające uprawnienia do wykonywania przedmiotu zaproszenia,
2) dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia OC w zakresie przedmiotu zaproszenia obowiązującą przez cały okres trwania umowy na kwotę nie mniejsza niż 15000,00 tys. zł.,
3) oświadczenie o posiadanych uprawnieniach koniecznych do realizacji przedmiotu umowy, jeżeli są wymagane przepisami prawa,
4) oświadczenie - wypełniony załącznik nr 5 do zaproszenia.
5) umowę spółki cywilnej, w przypadku wykonawców wspólnie prowadzących działalność w tej formie.
7. Zasady prowadzenia postępowania
1. Oferta podlega odrzuceniu gdy jej treść nie odpowiada treści zaproszenia,
2. Zamawiający poprawia oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe w treści oferty oraz inne omyłki polegające na niezgodności z zaproszeniem, które nie powodują istotnej zmiany oferty, zawiadamiając niezwłocznie, drogą elektroniczną, o tym Wykonawcę. Wykonawca może, drogą elektroniczną, w terminie trzech dni złożyć oświadczenie, że nie wyraża zgody na poprawioną omyłkę polegającą na niezgodności z zaproszeniem. W takim wypadku jego oferta podlega odrzuceniu,
3. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni liczonych od dnia, w którym upłynął termin składania ofert. Termin ten może zostać wydłużony na wniosek Zamawiającego lub samodzielnie przez Wykonawcę o okres nie dłuższy niż 30 dni. Korespondencja w przedmiotowej sprawie może odbywać się drogą elektroniczną,
4. Termin związania ofertą liczy się od dnia, w którym upłynął termin składania ofert,
5. Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcę, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę cenową,
6. Zamawiający może unieważnić postępowanie jeżeli oferta przewyższa zaplanowaną przez Zamawiającego kwotę na realizację zamówienia, a przeprowadzone negocjacji nie przyniosą
zamierzonego przez Zamawiającego efektu,
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez wyboru jakiejkolwiek oferty.
8. Informacje o wyniku postępowania, zamknięciu postępowania bez wyboru oferty albo jego unieważnieniu Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli
ofertę.
8. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę zgodnie z wymaganiami niniejszego zaproszenia, wszystkie pozycje muszą być wypełnione.
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim na komputerze lub inną techniką w sposób czytelny i trwały.
3. Każda strona oferty powinna być ponumerowana. Każda naniesiona przez Wykonawcę zmiana powinna być przez niego parafowana.
4. Oferta musi być kompletna i składająca się z nw. dokumentów:
1) formularz oferty - załącznik nr 2 do zaproszenia,
2) formularz asortymentowo-cenowy - załącznik nr 3 do zaproszenia,
3) pozostałe dokumenty wskazane w pkt. 5 zaproszenia.
5. Dopuszcza się przedkładanie dokumentów w kopiach, przy czym w razie wątpliwości Zamawiającego może on wezwać do przedstawienia oryginału dokumentu.
6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
9. Opis sposobu obliczania ceny
1. Na załączonym formularzu ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową netto i brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.
2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą - z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.
3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.
10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:
cena: 100 %
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną brutto.
3. Przyznawanie ilości punktów poszczególnym ofertom będzie się odbywać wg następującej zasady:
C min
Co =---------------- x 100 x 100 %
Cbo
Co - ilość otrzymanych punktów za kryterium ,,cena"
Cmin - najniższa ,,cena" spośród ofert nie odrzuconych
Cbo - ,,cena" oferty badanej.
4. W przypadku, gdy najkorzystniejsza oferta zawierająca taką samą cenę złożona jest przez kilku Wykonawców, Zamawiający wezwie do złożenia ofert dodatkowych, negocjacji.
11. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.
1. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
W sprawach merytorycznych:
Pan Krzysztof Niewiarowski w godz. 0800 - 1400adres e-mailowy: k.niewiarowski@zegluga.swi.pl.
W sprawach dotyczących postępowania:
Pani Patrycja Piechocińska-Łazdowska tel. 798795811, poniedziałek - czwartek w godz. 0800 - 1200adres e-mailowy: p.piechocinska-lazdowska@zegluga.swi.pl.
2. Zamawiający przewiduje porozumiewanie się z Wykonawcami w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną.
3. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące prowadzonego postępowania należy kierować na adres Zamawiającego, tj.:
Żegluga Świnoujska
ul. Wybrzeże Władysława IV 12
72-600 Świnoujście
sekretariat@zegluga.swi.pl
Telefon/fax: (91) 321 55 45
e-mail: k.niewiarowski@zegluga.swi.pl
14. Termin związania ofertą
Termin związania ofertą wynosi 30 dni
15. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.
1. Warunki umowy zamieszczone są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do Zaproszenia.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadkach wskazanych we wzorze umowy.
Uwagi:1. Nazwa i adres Zamawiającego
Gmina Miasto Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście
której zadania w zakresie objętym umową wykonuje
Żegluga Świnoujska, ul. Wybrzeże Władysława IV 12, 72-600 Świnoujście
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl


Dziękujemy za wysłane grafiki.