• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie pn: „Odbudowa umocnienia brzegu w miejscowości Kuźnica kmH 11,800 – 12,290

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie pn: „Odbudowa umocnienia brzegu w miejscowości Kuźnica kmH 11,800 – 12,290
Standard

Dane kontaktowe

Zamawiający, Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, 81-338 Gdynia, ul. Chrzanowskiego

10, zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę/dostawę/ robotę budowlaną*:

1. Przedmiot zamówienia: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na

budowie pn: „Odbudowa umocnienia brzegu w miejscowości Kuźnica kmH 11,800

– 12,290

2. Opis przedmiotu zamówienia: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na

budowie pn: „Odbudowa umocnienia brzegu w miejscowości Kuźnica kmH 11,800 –

12,290” zgodnie z załączonym opisem przedmiotu zamówienia

a) termin wykonania zamówienia 10 miesięcy od dnia rozpoczęcia robót

budowlanych (przewidywany termin rozpoczęcia marzec 2022)

b) warunki płatności (wynagrodzenie ryczałtowe, kosztorysowe, termin płatności) zgodnie z warunkami

umowy

c) okres gwarancji zgodnie z warunkami umowy

d) inne….…………………………………………………………………………………………..

3. Warunki udziału w postępowaniu: nie dotyczy

a) posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej

działalności,

b) inne…….

(jeżeli warunki udziału w postępowaniu nie są formułowane należy wpisać nie dotyczy)

3a. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu: cena +

doświadczenie.

4. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty

➢ cena 80% (waga)

➢ doświadczenie 20 %(waga) 

2

zasady oceny

 Lp.

Doświadczenie

inspektora nadzoru

inwestorskiego

Liczba punktów,

które otrzyma

wykonawca

1. 3-4 budowy 5 pkt.

2. 5-6 budów 10 pkt.

3. powyżej 6 budów 20 pkt.

- pod pojęciem „Doświadczenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” należy rozumieć

doświadczenie osoby na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika

budowy (których przedmiotem była budowa, przebudowa, rozbudowa lub remont budowli

hydrotechnicznej o wartości robót budowlanych nie mniejszej niż 1 000 000,00 złotych

brutto (słownie: jeden milion złotych 00/100) każda.

5. Forma złożenia oferty:

Ofertę na Formularzu oferty stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia

do składania ofert należy złożyć w terminie do dnia 31.01.2022 do godz. 23:59 w formie:

− pisemnej: osobiście (kancelaria ogólna Urzędu Morskiego w Gdyni) lub listownie

na adres: Urząd Morski w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia,

w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na……” – nie otwierać przed dniem

……. godz. ……..”/ - (tylko wówczas, gdy właściwą formą jest forma pisemna)*,

− faksem na numer* …………..

− w formie elektronicznej (w postaci podpisanego skanu) na adres email*:ow@umgdy.gov.pl

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

(termin na złożenie oferty wynosi w przypadku dostaw i usług nie mniej niż 7 dni, a w przypadku robót budowlanych nie mniej

niż 14 dni od daty upublicznienia zapytania ofertowego liczonego od dnia następnego po dniu upublicznienia zapytania

ofertowego).

6. Sposób przygotowania oferty:

1. ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim na Formularzu oferty

stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia do składania ofert.

2. oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania

Wykonawcy.

3. do oferty należy załączyć: dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału

w postępowaniu wymienionych w pkt. 2

4. inne………………………………………………………………………………………………

7. Warunki zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie

zamówienia (o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy):

Strony dopuszczają możliwość:

1. zmiany wynagrodzenia,

2. wydłużenie terminu obowiązywania umowy,

3. osób wskazanych do realizacji Umowy 

3

8. Czy Zamawiający przewiduje możliwość składania ofert częściowych:

TAK

NIE

9. Zakres oraz warunki zamówień, które Zamawiający planuje udzielić wykonawcy

wybranemu zgodnie z zasadą konkurencyjności, w okresie 3 lat od udzielenia

zamówienia podstawowego, przewidzianych w zapytaniu ofertowym zamówień

uzupełniających na usługi lub roboty budowlane, polegających na powtórzeniu

podobnych usług lub robót budowlanych nie dotyczy

(jeżeli Zamawiający nie przewiduje udzielenia tego typu zamówień należy wpisać nie dotyczy)

10. Wykonawca, którego oferta zastanie uznana za najkorzystniejszą przed podpisaniem

umowy zobowiązany jest dostarczyć do Zamawiającego:

− stosowne Pełnomocnictwo(a) lub inny dokument potwierdzający upoważnienie do

podpisania umowy,

− inne……………………………………………………………………………………………...

11. Wykluczenia:

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty, które są powiązane z Zamawiającym

osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się

wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania

zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu

Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury

wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

− uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

− posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,

− pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,

pełnomocnika,

− pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa

w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub

w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,

− inne…………………………………………………………………………………………….

12. Dodatkowe informacje:

a) Wykonawcy zostaną poinformowani o dokonanym wyborze.

b) Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę będzie zobowiązany do podpisania

umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

c) Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty w przypadku, gdy Wykonawca

złoży ofertę, której przedmiot będzie niezgodny z wymaganiami Zamawiającego i

obowiązującymi przepisami (w tym z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 roku -

o podatku od towarów i usług).

d) Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

− zmiany terminu składania ofert,

− wyjaśniania treści ofert z Wykonawcami w przypadku gdy oferty są

niejednoznaczne, niejasne lub budzą wątpliwości Zamawiającego,

− uzupełniania ofert w przypadku stwierdzenia braków, które można uzupełnić;

− poprawienia oczywistych omyłek rachunkowych za zgodą Wykonawcy.

4

13. Do zaproszenie załączono:

a) formularz oferty,

b) projekt umowy,

c) opis przedmiotu zamówienia.

Dziękujemy za wysłane grafiki.