• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: OZNAKOWANIE UMOCNIEŃ HYDROTECHNICZNYCH

Standard

Dane kontaktowe

Opis:ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych netto na:
,,OZNAKOWANIE UMOCNIEŃ HYDROTECHNICZNYCH (PROGÓW PODWODNYCH)
III. Przedmiot zamówienia:
,, OZNAKOWANIE UMOCNIEŃ HYDROTECHNICZNYCH (PROGÓW PODWODNYCH)".
Zapytanie ofertowe dotyczy oznakowania umocnień hydrotechnicznych (progów podwodnych) z wykorzystaniem jednostek pływających. Umocnienia hydrotechniczne oznakowane pławami sygnalizacyjnymi z pochylonym krzyżem, wybudowane na wodach przybrzeżnych w obrębie kąpieliska morskiego Kołobrzeg.
IV. Opis przedmiotu zamówienia
1.Przedmiotem zamówienia jest oznakowanie umocnień hydrotechnicznych (progów podwodnych).
Wybudowanych na wodach przybrzeżnych w obrębie kąpieliska morskiego Kołobrzeg.
2.0dcinek linii wodnej do oznakowania 3500m (Molo Kołobrzeg do OS Arka).
3.Demontaż pław sygnalizacyjnych typ fi 650, drążkowa z pochylonym krzyżem, waga ok.200kg
4.Montaż siedmiu pław sygnalizacyjnych stożkowych z oznakowaniem specjalnym a w tym; montaż nowych
kotwic i zawiesi z szeklami.
5.Waga jednej kotwicy 600kg. Długość łańcucha do umocowania pławy 2x głębokość. Odległości między pławami ok. 500m. Odległość od progów kamiennych ok 100m.
6.Wykonawca z Zamawiającym dokonają przeglądu progów od strony morza. Przegląd wykonany zostanie z jednostki wytypowanej do kotwiczenia pław (termin ustali Zamawiający).
8.Wykonawca przed rozpoczęciem prac dokona pomiaru głębokości akwenu umieszczenia kotwicy. 9.Materiały niezbędne (pławy, kotwice,zawiesia,szakla,krętlik) do wykonania zlecenia zabezpiecza Zamawiający.
10.Zakres zamówienia obejmuje: odbiór materiałów teren MOSIR w Kołobrzegu, załadunek, dowóz (transport), wyładunek w miejscu dostawy, przygotowanie materiałów do kotwiczenia na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Miejsce i termin składania:VIII. TERMIN SKŁADANIA ofert:
Do dnia .21.04.2022 do godz. 10.00
Ofertę w formie wypełnionego ,,Formularza ofertowego" zawierającą łączną cenę brutto wykonania zlecenia wraz z załącznikiem nr1 należy składać do dnia .21.04.2022 godz. 10.00 osobiście w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy Ul. ppr. Edmunda Łopuskiego 38,
78-100 Kołobrzeg lub pocztą elektroniczną z informacją w temacie ,,OZNAKOWANIE PROGÓW
PODWODNYCH" na adres : r.olejniczak@mosir.kolobrzeg.pl
Termin składania:2022-04-21
Miejsce i termin realizacji:7.Termin wykonania prac zależny od warunków pogodowych 21.04.2022 nie później niż do 30.04.2022.
Nieprzekraczalny termin wykonania prac do dnia 30.04.2022r.
Wymagania:Płatność za usługę będzie następować po podpisaniu protokołu odbiorczego, w terminie 7 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.
VI. Opis warunków udziału w postępowaniu
O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, w stosunku do których nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
Posiadają wiedzę i doświadczenie w świadczeniu usług objętych zamówieniem.
VII. Kryterium oceny ofert:
Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN). Cena - 100%
W w/w kryterium ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:
Liczba punktów C = cena najniższa brutto / cena oferty ocenianej brutto x 100 pkt x 100%
Algorytm: C= %
Oferta najkorzystniejsza otrzyma w tym kryterium 100 pkt.
1. Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zapytaniem o cenę w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, a złożenie oferty nie rodzi obowiązku zawarcia umowy przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
2. Oferty sporządzone wadliwie lub zgłoszone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
3. W przypadku złożenia oferty niekompletnej, niezawierającej wszystkich wymaganych zapytaniem ofertowym oświadczeń i dokumentów Zamawiający jednokrotnie wzywa wykonawcę do uzupełnienia brakujących oświadczeń i dokumentów w wyznaczonym terminie.
4. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie dokonał uzupełnienia brakujących oświadczeń i dokumentów.
5. Wartość oferty winna obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia.
6. Zamawiający może unieważnić zapytanie ofertowe w każdym momencie do czasu zawarcia umowy.
7. Wykonawca udzieli 6miesięcznej gwarancji na wykonane przez siebie prace.
Kontakt:II. Osoba do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego:
Robert Olejniczak
Tel.:667 080 732, e-mail: r.olejniczak@mosir.kolobrzeg.pl
8. Osobą uprawnioną do kontaktu z wykonawcami jest Robert Olejniczak tel 667080732 e-mail: r.olejniczak@mosir.kolobrzeg.pl
Język kontaktu:polski
Numer dokumentu:OS.223.2.2.2.2022.RO
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 


Dziękujemy za wysłane grafiki.