• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_30lat_2023

PRZETARG NA: Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowy instalacji schładzania powietrza

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowy instalacji schładzania powietrza
Standard

Dane kontaktowe

ZARZĄD MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A.

81-337 G D Y N I A, ul. ROTTERDAMSKA 9

zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowy instalacji schładzania powietrza w budynku biurowym zlokalizowanym przy ul. Rotterdamskiej 3 w Gdyni

1. Postępowanie prowadzone jest na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi w Zarządzie Morskiego Portu Gdynia S. A.” (dalej: Regulamin),

dostępnego na stronie internetowej Zamawiającego: www.port.gdynia.pl/Przetargi.

Treść niniejszej SWZ zamieszczona jest na stronie internetowej dostępnej pod adresem:

www.port.gdynia.pl w wierszu oznaczonym tytułem sprawy zgodnym z niniejszym postępowaniem.

2. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowy instalacji schładzania powietrza w budynku biurowym zlokalizowanym przy ul.

Rotterdamskiej 3 w Gdyni (nr inw. 105-0297).

3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:

1) sporządzenie, przed opracowaniem dokumentacji projektowej, opinii technicznej

w zakresie możliwości budowy instalacji schładzania powietrza, w tym możliwości montażu urządzeń na dachu budynku oraz zasilania urządzeń w energie elektryczną.

Należy sprawdzić i ocenić możliwość podłączenia urządzeń do istniejącej rozdzielnicy elektrycznej oraz czy jest wystarczający zapas mocy do zasilenia projektowanych

urządzeń schładzania powietrza;

2) opracowanie wielobranżowego projektu wykonawczego budowy instalacji schładzania powietrza w budynku zlokalizowanym przy ul. Rotterdamskiej 3 w Gdyni (nr inw. 105- 0297);

3) wykonanie zestawień materiałowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarów robót, szczegółowych kosztorysów inwestorskich z podziałem na branże w sposób umożliwiający realizację robót;

4) wykonanie innych opracowań projektowych niezbędnych do realizacji zadania: „Budowa instalacji schładzania powietrza w budynku przy ul. Rotterdamskiej 3 w Gdyni”;

5) pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, zgodnie z opracowaną przez Wykonawcę dokumentacją projektową na zasadach określonych we wzorze Umowy na pełnienie nadzoru autorskiego, stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.

Do wyceny należy przyjąć 7 (słownie: siedem) pobytów w całym okresie realizacji robót. Umowę o pełnienie nadzoru autorskiego Zamawiający podpisze z Wykonawcą po zleceniu realizacji robót na podstawie opracowanego przez Wykonawcę projektu, co jest planowane w latach 2024-2025. Planowany termin realizacji robót około 5 (słownie: pięć) miesięcy po przeprowadzeniu postępowania na wybór Wykonawcy robót budowlanych i podpisania z nim umowy o wykonanie robót budowlanych.

2

Dane ogólne dotyczące budynku zostały podane w Rozdziale IV SWZ.

4. W dniu 23 listopada 2023 roku o godz. 11

00 odbędzie się wizja lokalna w terenie i spotkanie z Wykonawcami z udziałem przedstawicieli Zamawiającego, przy Recepcji mieszczącej się przy wejściu głównym do budynku biurowego zlokalizowanego przy ul. Rotterdamskiej 3 w Gdyni. Zamawiający dopuszcza wizję lokalną w innym dniu wskazanym przez Wykonawcę na wniosek Wykonawcy. Udział w wizji lokalnej nie jest obowiązkowy.

5. Wnioski o wyjaśnienie treści SWZ Wykonawcy mogą przekazywać Zamawiającemu wyłącznie pocztą elektroniczną na adresy e-mail podane w Rozdz. II, pkt. 8) SWZ w terminie do dnia 30 listopada 2023 roku. Zamawiający udzieli wyjaśnień, o których mowa w zdaniu poprzednim, niezwłocznie.

Po tym terminie Zamawiający zastrzega sobie prawo nie udzielenia odpowiedzi.

6. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu do składania ofert, Zamawiający może zmienić treść dokumentów składających się na SWZ. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana staje się w takim przypadku częścią SWZ i jest wiążąca dla

Wykonawców.

7. Zamawiający zamieści na stronie prowadzonego postępowania port.gdynia.pl. w zakładce „Przetargi/Przetargi nieelektroniczne”, treść wniosków, o których mowa w pkt. 5 niniejszego Ogłoszenia wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego, bez ujawniania źródła zapytania, treść modyfikacji SWZ, w przypadku ich dokonania oraz wszelkie dodatkowe materiały i informacje dotyczące przedmiotowego postępowania, w tym notatkę ze spotkania z Wykonawcami, o których mowa w pkt. 4 Ogłoszenia.

8. Podstawy wykluczenia Wykonawców, opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

1) o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie:

a) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie

bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835),

b) § 23 ust. 1pkt. 1), 3)-6) Regulaminu;

2) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają niżej określone poniżej warunki udziału w postępowaniu:

A. Warunek dotyczący zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie tego warunku.

B. Warunek posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie tego warunku.

C. Warunek dotyczący zdolności technicznej i zawodowej:

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania ww. warunku:

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

▪ posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie wyrażające się wykonaniem w okresie

ostatnich 3 (słownie: trzech) lat przed upływem terminu składania ofert,

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, w sposób

należyty minimum 1 (słownie: jednego) projektu budowlanego lub wykonawczego remontu, budowy lub przebudowy instalacji klimatyzacji lub wentylacji w budynku/pomieszczeniach biurowych o kubaturze minimum 5 000 (słownie: pięć tysięcy) m3 opartej na systemie VRF lub VRV i uzyskał pozytywne referencje zamawiających;

▪ dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tzn. projektantami:

- minimum 1 (słownie: jedną) osobą z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

3

instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

- minimum 1 (słownie: jedną) osobą z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

- minimum 1 (słownie: jedną) osobą z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, oraz

- sprawdzającymi posiadającymi uprawnienia budowlane do projektowania bezMograniczeń w wyżej wymienionych specjalnościach, przy czym:

▪ projektanci i sprawdzający powinni należeć do właściwej izby samorządu zawodowego,

▪ projektanci powinni posiadać minimum 3 (słownie: trzy) lata, a sprawdzający

- minimum 5 (słownie: pięć) lat doświadczenia w projektowaniu liczonego od daty uzyskania uprawnień.

Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji przez jedną osobę, jeśli osoba ta posiada wymagane doświadczenie i uprawnienia w więcej niż jednej specjalności.

Ww. osoby muszą znać język polski w stopniu umożliwiającym swobodne porozumiewanie się w mowie i piśmie. W przypadku osoby/osób nie znającej/-cych języka polskiego, Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia (własnym staraniem i na własny koszt) stałego i biegłego tłumaczenia na język polski (tłumacza).

Dopuszcza się ważne, odpowiadające kwalifikacje nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, tj. posiadanie uprawnień budowlanych w ograniczonym zakresie, o ile zakres ograniczeń pozwala na realizację prac objętych przedmiotem zamówienia.

W przypadku Wykonawców zagranicznych dopuszcza się równoważne kwalifikacje uzyskane w innych państwach z uwzględnieniem postanowień ustawy z dniaM22 grudnia 2015 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytychMw państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220 z późn. zm.).

D. Warunek sytuacji finansowej:

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże się posiadaniem na dzień składania ofert ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej 40 000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy 00/100 złotych) na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Ocena spełnienia przez Wykonawcę ww. warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie złożonych w tym postępowaniu przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów wskazanych w SWZ, według formuły „spełnia – nie spełnia.

9. Terminy wykonania zamówienia:

1) terminem wykonania przedmiotu zamówienia jest dzień dostarczenia Zamawiającemu wielobranżowej projektu wykonawczego, zestawień materiałowych, specyfikacjiMtechnicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich w formie papierowej i w formie cyfrowej;

2) Zamawiający wymaga wykonania przedmiotu zamówienia w następujących terminach:

a) wykonanie opinii technicznej, o której mowa w Rozdziale IV ust. 3, pkt. 1) SWZ -

w terminie do 8 (słownie: ośmiu) tygodni od daty podpisania Umowy;

4

b) wykonanie wielobranżowego projektu wykonawczego, o którym mowa w Rozdziale IV ust. 3, pkt. 1) SWZ - w terminie do 14 (słownie: czternastu)Mtygodni od daty podpisania Umowy,

c) opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu Specyfikacji Technicznych WykonaniaMi Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich - w terminie do 2 (słownie: dwóch) tygodni od daty odbioru projektu wykonawczego przez Zamawiającego.

d) pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót – przez około 5 (słownie: pięć) miesięcy od daty podpisania umowy z Wykonawcą robót budowlanych, wybranym w postępowaniu na wykonanie robót budowlanych, co jest planowane w latach 2024-2025.

10. Termin związania ofertą:

Wykonawca jest związany ofertą przez okres nie dłuższy niż 90 (słownie: dziewięćdziesiąt) dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

11. Kryteria, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów:

1) przy ocenie oferty Zamawiający będzie się kierował jedynym kryterium, jakim jest ryczałtowa cena brutto za kompleksową realizację przedmiotu zamówienia – waga 100%

(100 pkt.).

2) w celu przydzielenia punktów za cenę Zamawiający:

a) ustali ofertę o najniższej cenie i przydzieli jej najwyższą ilość punktów,

tj. 100 punktów;

b) pozostałym ofertom przydzieli punkty za cenę według udziału procentowego

najniższej ceny w stosunku do ceny danej oferty, tj. wg wzoru:

Cn

(C) = —— x 100

Cb

gdzie:

Cn - całkowita cena ryczałtowa brutto za kompleksową realizację przedmiotu zamówienia -

najniższa spośród badanych ofert;

Cb – całkowita cena ryczałtowa brutto za kompleksową realizację przedmiotu zamówienia

– oferty badanej.

3) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:

a) odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Regulaminie;

b) odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SWZ;

c) została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryterium oceny i uzyskała

największą liczbę punktów.

4) Liczba punktów uzyskanych przez ofertę podlega zaokrągleniu do drugiego miejsca po

przecinku.

5) Cena przedstawiona przez Wykonawcę w FORMULARZU OFERTY nie będzie

podlegała zmianom w trakcie realizacji przedmiotu Zamówienia na niekorzyść

Zamawiającego.

6) Waluta ceny – PLN.

7) W przypadku, gdy zaoferowana cena cyfrowo i słownie nie będzie tożsama, jako wiążącą Zamawiający przyjmie cenę pisaną słownie ze wszystkimi konsekwencjami rachunkowymi.

8) W przypadku, gdy powstanie różnica pomiędzy zaoferowaną ceną netto a ceną brutto, jako wiążącą Zamawiający przyjmie oferowaną cenę brutto i dokona stosownych obliczeń rachunkowych i korekt w treści oferty.

5

9) Jeżeli niemożliwy jest wybór oferty najkorzystniejszej, ponieważ zostały złożone oferty o takich samych cenach, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli oferty, do

złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

1) oferty należy składać w terminie do dnia 14 grudnia 2023 roku do godz. 11:00 w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. przy ul. Rotterdamskiej 9 w Kancelarii Ogólnej mieszczącej się w holu przy wejściu głównym do budynku,

vis a vis Recepcji.

2) dzień i godzinę złożenia oferty określa się według dnia i godziny wpływu oferty do Kancelarii Ogólnej;

3) otwarcie ofert nastąpi w budynku siedziby Zamawiającego w sali nr 121 w dniu 14 grudnia 2023 roku o godz. 11:30

.

Otwarcie ofert jest jawne;

4) informację z otwarcia ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej pod adresem

www.port.gdynia.pl .

Informacja upubliczniona przez Zamawiającego po otwarciu ofert będzie zawierać:

❖ nazwy (firmy), imiona i nazwiska oraz siedziby lub miejsca zamieszkania

Wykonawców, którzy złożyli oferty;

❖ informacje dotyczące ceny zawarte w ofertach.

13. Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wniesienia wadium.

Zamawiający nie przewiduje dodatkowej aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

14. Inne postanowienia:

1) Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. zastrzega sobie:

a) prawo zamknięcia postępowania na każdym z jego etapów bez wybrania

jakiejkolwiek z ofert – bez podania przyczyny;

b) prawo modyfikacji SWZ i załączników do niej przed upływem terminu składania

ofert;

c) prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny na każdym z jego etapów

na podstawie § 22 Regulaminu.

2) Zasady przeprowadzenia postępowania w zakresie nieobjętym SWZ, w szczególności

przesłanki odrzucenia oferty, wykluczenia Wykonawcy oraz unieważnienia

postępowania, określa Regulamin.

Dziękujemy za wysłane grafiki.