• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Opracowanie studium wykonalności dla zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa infrastruktury dostępu dla statków w Basenie IV” w ramach projektu “Prace przygotowawcze dla zadania inwestycyj

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Opracowanie studium wykonalności dla zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa infrastruktury dostępu dla statków w Basenie IV” w ramach projektu “Prace przygotowawcze dla zadania inwestycyj
Standard

Dane kontaktowe

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie studium wykonalności dla zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa infrastruktury dostępu dla statków w Basenie IV”, w ramach projektu “Prace przygotowawcze dla zadania inwestycyjnego „Rozbudowa infrastruktury dostępu w Porcie Gdynia”” Celem projektu inwestycyjnego, który zostanie zrealizowany na podstawie dokumentacji przygotowanej w ramach przedmiotowego projektu jest rozbudowa infrastruktury dostępu dla statków w Basenie IV, umożliwiającej sprawną obsługę ładunków i pasażerów oraz poprawę dostępności transportowej portu – zwiększenie połączeń, zwiększenie zdolności przeładunkowej, zapewnienie efektywnego transportu. Rezultatem projektu jest rozwój obsługi statków ro-ro mających ponad 180 m długości oraz zwiększenie bezpieczeństwa ich manewrowania w porcie. Realizowany projekt wpisuje się w realizację unijnych celów długoterminowych Inicjatywy „Connecting Europe” (CEF), którymi dla sektora transportu są m.in.: ukończenie prac nad siecią bazową TEN-T do 2030 r., przejście na ekologiczną, konkurencyjną i zintegrowaną mobilność, postęp w pracach nad ukończeniem kompleksowej sieci TEN-T do 2050 r.Faza 1 ww. projektu globalnego, dotycząca przebudowy w Basenie IV, będzie obejmowała następujące prace infrastrukturalne:  

- przebudowa Nabrzeża Polskiego na długości ok. 500 m,

- budowa rampy ro-ro dla dostępu promów morskich,

- przebudowa niezbędnych instalacji sieciowych w nabrzeżu,

- budowa przyłącza dla zasilania statków energią z lądu,

- budowa instalacji dla odbioru ścieków ze statków wraz z włączeniem w portową sieć przesyłową,

- przebudowę niezbędnych nawierzchni przeładunkowo-manewrowych.

Zadanie zostało zaplanowane w Koncepcji wielobranżowej i zostało przedstawione w trzech wariantach. Infrastruktura dostępu dla

statków została opracowana w jedynej możliwej technologicznie lokalizacji, a wariantowość dotyczy układu komunikacji wewnętrznej dla nowej infrastruktury terminalu T2 oraz obszaru przewidzianego na rozbudowę infrastruktury terminalu promowego T1 o nowe stanowisko statkowe, a także sposobu wykorzystania – do obsługi nowego terminalu T2 – infrastruktury istniejącego terminalu T1(układ drogowy, obiekty kubaturowe). W pracowaniu przedstawiono trzy warianty rozbudowy infrastruktury terminalu promowego:1. Wariant W1 – przedstawia budowę nowego stanowiska promowego T2 o długości 350 m, z dwiema rampami wjazdowymi (górna i dolna) zlokalizowanymi od strony rufy wraz z układem komunikacyjnym umożliwiającym obsługę (załadunek/rozładunek) promu w systemie przeładunku poziomego ro-ro. Wariant zakłada budowę układu drogowego niezależnego od istniejącego układu terminaluT1. Dostępny obszar na cele budowy nowego terminalu wynosi 4,0 ha.2. Wariant W2 – przedstawia budowę nowego stanowiska promowego T2 o długości 350 m, z dwiema rampami wjazdowymi (górna i dolna) zlokalizowanymi od strony rufy wraz z układem komunikacyjnym umożliwiającym obsługę (załadunek/rozładunek) promu w systemie przeładunku poziomego ro-ro. Wariant zakłada częściowe wykorzystanie układu drogowego istniejącego terminalu T1(układ wjazdowy). Dostępny obszar na cele budowy nowego terminalu wynosi 4,0 ha.3. Wariant W3 – stanowi rozbudowę terenową wariantu W1. Dostępny obszar na cele budowy nowego terminalu wynosi 6,4 ha(dodatkowe 2,4 ha w porównaniu z wariantem W1).Dla wszystkich trzech wariantów wspólne są:

• projektowane obiekty hydrotechniczne, czyli stanowisko cumownicze przy Nabrzeżu Polskim (zakres przebudowy istniejącej konstrukcji nabrzeża), pomost żelbetowy z wnęką dla rampy dolnej oraz możliwością instalacji elementów estakady najazdowej oraz rampy górnej;

• projektowane konstrukcje rampy dolnej oraz rampy górnej;

• projektowana konstrukcja estakady najazdowej prowadzącej do górnej rampy;

• projektowana konstrukcja łącznika pasażerskiego;

• obiekty kubaturowe (rodzaje obiektów oraz ich konstrukcja, ilość oraz lokalizacja są zmienne w zależności od wariantu zabudowy);

• wykorzystanie terminalu intermodalnego i umożliwienie transportu ładunków do terminalu promowego. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na obszarze wokół oraz w obrębie Basenu IV Portu Gdynia, przy Nabrzeżu Polskim, na terenach będących własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. oraz Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Urzędu Morskiego w Gdyni. 

PLANOWANY TERMIN robót budowlanych: III kwartał 2024 (podpisanie umowy z Wykonawcą) – IV kwartał 2026.


Dziękujemy za wysłane grafiki.