• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Opracowanie koncepcji projektowej dla remontu i przebudowy umocnienia brzegu w Jastrzębiej Górze

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Opracowanie koncepcji projektowej dla remontu i przebudowy umocnienia brzegu w Jastrzębiej Górze
Standard

Dane kontaktowe

Opracowanie koncepcji projektowej dla remontu i przebudowy umocnienia brzegu w Jastrzębiej Górze

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000145000

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Chrzanowskiego 10

1.5.2.) Miejscowość: Gdynia

1.5.3.) Kod pocztowy: 81-338

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.7.) Numer telefonu: 0 58 355 32 11

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zam_pub@umgdy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.umgdy.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -

organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie koncepcji projektowej dla remontu i przebudowy umocnienia brzegu w Jastrzębiej

Górze

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e55d6642-ea0d-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00122758

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-07-21

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00122758 z dnia 2021-07-21

2021-07-21 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00022534/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Opracownie koncepcji projektowej dla remontu i przebudowy umocnienia brzegu w

Jastrzebiej Górze (km 133,900-133,600)

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.

94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://umgdy.ezamawiajacy.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia:Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków

komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie

komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://umgdy.ezamawiajacy.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W

postępowaniu komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków

komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą

elektroniczną (Dz. U. z 2020 r., poz. 344) za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem

internetowym: https://umgdy.ezamawiajacy.pl. Zamawiający nie dopuszcza komunikacji za

pośrednictwem poczty elektronicznej.

2. Wykonawca, w celem skorzystania z Platformy powinien z odpowiednim wyprzedzeniem założyć

darmowe konto na Platformie. Korzystanie z Platformy przez Wykonawców w zakresie niniejszego

postępowania jest bezpłatne.

3. Wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji

elektronicznej:

1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;

2) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV

2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;

3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji

w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0; Firefox, Google Chrome

4) włączona obsługa JavaScript;

5) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.

6) szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Platformy pod linkiem:

https://umgdy.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet?

MP_action=publicFilesList&folder=000w&clientName=umgdy&MP_module=main

4. Wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej zostały szczegółowo

opisane w Dziale II rozdział 14 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi

elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00122758 z dnia 2021-07-21

2021-07-21 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi

są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.371.23.2021.ASz

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot

odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie

przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie, którego przedmiotem

jest sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji pn.: Koncepcja projektowej

odbudowy, remontu i przebudowy umocnienia brzegu w Jastrzębiej Górze km 133,9 do 133,6

4.2.6.) Główny kod CPV: 71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej

i wodnej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 322 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na

podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty będą oceniane według kryteriów oceny ofert, opisanych

szczegółowo w Dziale III , rozdział 20 SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00122758 z dnia 2021-07-21

2021-07-21 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji

zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe osób

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet

lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy – zgodnie z art. 112 ustawy Pzp,

spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek, jeżeli wykaże że:

A) Wykonał w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej 3

(trzy) opracowania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, których przedmiotem było wykonanie

badań i pomiarów terenu dla inwestycji, w tym dwie dokumentacje pod lokalizację inwestycji.

B) dysponuje/będzie dysponować oraz skieruje do realizacji zamówienia zespół osób zdolnych

do wykonania zamówienia składający się̨co najmniej z czterech osób wskazanych poniżej, tj.:

a) jednej osoby - geologa-inżyniera, która posiada:

kwalifikacje zawodowe do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi

kategorii VI, uzyskanymi zgodnie z ustawą prawo geologiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 1064);

oraz

b) jednej osoby - hydrogeologa, która:

posiada kwalifikacje zawodowe do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami

geologicznymi kategorii V uzyskanymi zgodnie z ustawą prawo geologiczne (Dz.U. z 2020 r.

poz. 1064),

oraz

c) jednej osoby do badań geofizycznych:

posiadającej dyplom ukończenia studiów wyższych w zakresie geofizyki oraz co najmniej

dwuletnią praktykę zawodową w zakresie badań geofizycznych lub dyplom ukończenia studiów

wyższych w zakresie geologii lub fizyki;

oraz

d) jednej osoby do badań laboratoryjnych, która:

posiada doświadczenie zawodowe z zakresu badań laboratoryjnych określonych w SOPZ.

Informacje uzupełniające:

1) Zamawiający nie dopuszcza możliwości łączenia kilku funkcji (specjalności) przez jedną

osobę.

2) Zamawiający na każdym etapie postępowania może uznać, że Wykonawca nie posiada

wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych

Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na

realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy:Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:

1. Zamawiający będzie żądał podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw

wykluczenia.

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00122758 z dnia 2021-07-21

2021-07-21 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi

2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu,

Zamawiający będzie żądał następujących podmiotowych środków dowodowych:

1) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa wart.

125 ust.1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez

Zamawiającego, o których mowa w art. 108 ustawy Pzp (załącznik nr 10 do SWZ).

2) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej

samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i

konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę,

ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o

przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi

przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (Załącznik nr 9 do SWZ).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków

udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający będzie żądał podmiotowych środków dowodowych na

potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu.

2. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, a które Wykonawcy są zobowiązani

złożyć wraz z ofertą, nie jest podmiotowym środkiem dowodowym i stanowi dowód potwierdzający brak

podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert

tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.

3. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w

wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków

dowodowych:

3.1 W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu

dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający będzie żądał następujących

podmiotowych środków dowodowych:

1) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również

wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym

okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi

zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały

wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź

inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku

świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn

niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w

przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne

dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3

miesięcy, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 5 do niniejszej SWZ.

2) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w

szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji

zawodowych i uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu

wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,

zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 6 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00122758 z dnia 2021-07-21

2021-07-21 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o

udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku,

wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie

zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu oraz zawarcia umowy w sprawie

zamówienia publicznego.

2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich

nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o

którym mowa w rozdziale 11 pkt 2 SWZ (tj. oświadczenie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp) składa

każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają

brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w

jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

4. Zamawiający dopuszcza łączne spełnianie warunku przez wykonawców wspólnie

ubiegających się o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem pkt 3.

5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o

których mowa w rozdziale 9 pkt. 4 lit. A) powyżej zostaną uznane za spełnione jeżeli

przynajmniej jeden z Wykonawców wykaże samodzielne jego spełnianie (dot. doświadczenia

wykonawcy). W przypadku warunków określonych pkt 9 ppkt 4) lit. B Zamawiający weźmie pod

uwagę łączny potencjał Wykonawców (dot. zespołu osób).

6. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, Wykonawcy wspólnie ubiegający

się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych wykonawców, którzy wykonają

usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku, wykonawcy

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego

wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy – wzór takiego oświadczenia stanowi

załącznik nr 8 do SWZ.

7. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie

zamówienia, Zamawiający może żądać kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców,

przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które

zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:

Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia uregulowano we Wzorze Umowy

- § 12 Zmiany umowy - załącznik nr 4 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety

związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-08-03 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy dostępnej pod

adresem: https://umgdy.ezamawiajacy.pl.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-08-03 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00122758 z dnia 2021-07-21

2021-07-21 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. DZIAŁ I rozdział 7 SWZ: Termin wykonania zamówienia

Wykonawca wykona i przekaże Zamawiającemu Dokumentację w terminie 46 tygodni liczonych

od dnia następnego po dniu zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, że :

1) dokumentację geologiczno-inżynierską Wykonawca wykona i przekaże Zamawiającemu w

terminie 23 tygodni liczonych od dnia następnego po dniu zawarcia umowy,

2) koncepcję projektową w trzech wariantach Wykonawca wykona i przekaże Zamawiającemu w

terminie 37 tygodni liczonych od dnia następnego po dniu zawarcia umowy

3) Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia wraz z kopią złożonego wniosku o wydanie decyzji o

środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji Wykonawca wykona i

przekaże Zamawiającemu w terminie 46 tygodni liczonych od dnia następnego po dniu zawarcia

umowy.

2. DZIAŁ III rozdział 22 SWZ -

1) Od wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wymagane będzie

wniesienie, przed zawarciem umowy, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w

wysokości 4 % ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie za wykonanie całości przedmiotu

zamówienia. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego

wykonania umowy.

3. DZIAŁ II rozdział 8 SWZ

1) Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, wobec których zachodzą podstawy

wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp (przesłanki obligatoryjne).

2) Zamawiający nie przewiduje wykluczenia z postępowania Wykonawców, wobec których

zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1 ustawy Pzp (przesłanki

fakultatywne).

4. Oferta musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:

1) wypełniony Formularz Ofertowy (załącznik nr 1 do SWZ);

2) Oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (załącznik nr 3 do

niniejszej SWZ);

3) Dokument rejestrowy z którego wynika prawo do reprezentowania Wykonawcy i złożenia

(podpisania) w jego imieniu oferty i jej załączników

4) Jeżeli dotyczy - pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy i złożenia (podpisania) w

jego imieniu oferty i jej załączników. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub kopii

poświadczonej notarialnie.

5) Jeżeli dotyczy - pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się

o udzielenie zamówienia i złożenia (podpisania) w ich imieniu oferty i jej załączników;

6) Jeżeli dotyczy - zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w rozdz. 8

ust. 6 SWZ wraz z oświadczeniem, o którym mowa w rozdz. 9 ust. 3 SWZ (jeżeli dotyczy);

7) Jeżeli dotyczy - oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni

wykonawcy (załącznik nr 7 do SWZ), w przypadku, o którym mowa w rozdz. 9 „Informacje

dodatkowe” ppkt 4 SWZ.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o

którym mowa w pkt 4 ppkt 3) składa informację z odpowiedniego rejestru , takiego jak rejestr

sądowy albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez

właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub

miejsce zamieszkania. Jeżeli w kraju , w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce

zamieszkania nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się ten dokument dokumentem

zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy , ze wskazaniem osoby albo osób

uprawnionych do jego reprezentacji.

5. Dział II rozdział 12 SWZ - W przypadku gdy Wykonawca polega na zdolności technicznej lub

zawodowej Podmiotu udostępniającego zasoby, warunki, o których mowa w rozdziale 9 pkt. 4 lit.

A) zostaną uznane za spełnione jeżeli podmiot udostępniający zasoby samodzielnie spełni ten

warunek i udostępni wiedzę i doświadczenie w całym wymaganym zakresie oraz zrealizuje

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00122758 z dnia 2021-07-21

2021-07-21 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi

usługi w ramach tych udostępnianych zdolności (dot. doświadczenia wykonawcy); Zamawiający

nie dopuszcza możliwości łączenia wiedzy i doświadczenia Wykonawcy i Podmiotu

udostępniającego zasoby w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej

Dziękujemy za wysłane grafiki.