• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Opracowanie Kart Informacyjnych Przedsięwzięcia dla inwestycji Urzędu Morskiego w Szczecinie

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Opracowanie Kart Informacyjnych Przedsięwzięcia dla inwestycji Urzędu Morskiego w Szczecinie
Standard

Dane kontaktowe

Zamawiający, Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Plac Stefana Batorego 4, 70-207

Szczecin, zaprasza do złożenia oferty na:

1. Tytuł zamówienia

Opracowanie Kart Informacyjnych Przedsięwzięcia dla inwestycji Urzędu

Morskiego w Szczecinie:

2. Opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ I Wykonanie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia dla inwestycji pn.

„Przebudowa Kanału Polickiego” - pogłębienie do głębokości 12,5 m

Zgodnie z art. 62a ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na

środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 247 z późn. zm.)

Uzyskanie opinii Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w sprawie braku

konieczności lub konieczności sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz

jego ewentualnego zakresu.

CZĘŚĆ II Wykonanie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia dla inwestycji pn.

„Przebudowa podejściowego toru wodnego do Świnoujścia” – poszerzenie toru o

500 m na odcinku od pławy „N1” do km 8,0.

Zgodnie z art. 62a ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na

środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 247 z późn. zm.)

Uzyskanie opinii Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w sprawie braku

konieczności lub konieczności sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz

jego ewentualnego zakresu.

3. Symbol kategorii CPV 71313420-5

4. Warunki udziału w postępowaniu*

Wykonawca powinien wykazać, że w ciągu ostatnich pięciu lat a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał przynajmniej jedną

kartę informacyjną przedsięwzięcia znajdującego się na wodach morskich, raport

OOŚ lub raport o oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko usuwania do morza

urobku pochodzącego z prac czerpalnych, potwierdzone referencjami.

5. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej

Najniższa cena

6. Osoba upoważniona do kontaktów z Wykonawcami

Aleksandra Miklas, nr tel. 609027227

7. Oferta powinna zawierać:

a) nazwę Wykonawcy

b) adres Wykonawcy

c) cenę PLN netto

Oferta cenowa powinna składać się z dwóch części:

 cena za usługę określoną jako część I przedmiotowego zamówienia

 cena za usługę określoną jako część II przedmiotowego zamówienia

d) stawkę podatku VAT

e) cenę PLN brutto

Oferta cenowa powinna składać się z dwóch części:

 cena za usługę określoną jako część I przedmiotowego zamówienia

 cena za usługę określona jako część II przedmiotowego zamówienia

f) termin wykonania zamówienia: 120 dni od podpisania umowy

g) Wykaz usług

h) Oświadczenie Wykonawcy, potwierdzające spełnienie warunku ( ust.4 )

wraz z referencjami

i) okres gwarancji* nie dotyczy

j) podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej

k) warunki płatności

l) zgodę na podpisanie umowy na warunkach zawartych w załączonym do

zapytania wzorze umowy*.

m) oświadczenie wykonawcy w zakresie wykonania obowiązków

informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO (wzór w załączeniu).

8. Miejsce i termin złożenia oferty”

Oferty należy złożyć na adres oferty@ums.gov.pl w terminie do dnia 15.12.2021 r. dla

każdej części osobno, w temacie oferty należy podać Opracowanie Kart

Informacyjnych Przedsięwzięcia dla inwestycji Urzędu Morskiego w Szczecinie –

część I lub Opracowanie Kart Informacyjnych Przedsięwzięcia dla inwestycji Urzędu

Morskiego w Szczecinie – część II

9. Załączniki do oferty*

1. wzór umowy

2. opis inwestycji

3. wykaz usług

10. Informacje dodatkowe*

Zamawiający może podjąć decyzję o unieważnieniu postępowania na każdym etapie

udzielania zamówienia publicznego.

Dziękujemy za wysłane grafiki.