• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Opracowanie dwuwariantowej, wielobranżowej koncepcji oraz programu funkcjonalno-użytkowego dla inwestycji pn.: „Skomunikowanie terenów inwestycyjnych w Porcie Zewnętrznym”

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Opracowanie dwuwariantowej, wielobranżowej koncepcji oraz programu funkcjonalno-użytkowego dla inwestycji pn.: „Skomunikowanie terenów inwestycyjnych w Porcie Zewnętrznym”
Standard

Dane kontaktowe

NPR/NS/2022/062 - Opracowanie dwuwariantowej, wielobranżowej koncepcji oraz programu funkcjonalno-użytkowego dla inwestycji pn.: „Skomunikowanie terenów inwestycyjnych w Porcie Zewnętrznym”.

SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191478408

1.4.) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: Zamknięta 18

1.4.2.) Miejscowość: Gdańsk 1.4.3.) Kod pocztowy: 80-955 1.4.4.) Województwo: pomorskie 1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: marta.piatek@portgdansk.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.portgdansk.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający sektorowy - art. 5 ust. 1 pkt 3 - porty, przystanie i porty lotnicze 1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.2.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00442216/01 2.3.) Wersja ogłoszenia: 01

2.4.) Data ogłoszenia: 2022-11-16 14:11

SEKCJA III – INFORMACJE O ZAMÓWIENIU

3.1.) Nazwa zamówienia

NPR/NS/2022/062 - Opracowanie dwuwariantowej, wielobranżowej koncepcji oraz programu funkcjonalno-użytkowego dla inwestycji pn.: „Skomunikowanie terenów inwestycyjnych w Porcie Zewnętrznym”.

3.2.) Rodzaj zamówienia: Usługi

3.3.) Krótki opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu dwuwariantowej, wielobranżowej koncepcji oraz programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) dla inwestycji pn.: „Skomunikowanie terenów inwestycyjnych w Porcie Zewnętrznym”.

Na przedmiot zamówienia składa się Etap I: opracowanie dwuwariantowej, wielobranżowej koncepcji.

Jednocześnie Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji.

W ramach prawa opcji przewiduje się wykonanie Etapu II: opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagane warunki jego wykonania zamieszczone są w Załączniku nr 1 do SIWZ oraz w Projekcie umowy zamieszczonym w Załączniku nr 4 do SIWZ.

3.6.) Termin składania wniosków lub ofert: 2022-11-30 11:00

3.7.) Informacje dla wykonawców dotyczące warunków zamówienia

Termin wykonania przedmiotu zamówienia ustala się na

1) 12 tygodni od dnia zawarcia umowy – dla Etapu I.

2) 24 tygodnie od dnia podjęcia przez Zamawiającego decyzji o wyborze koncepcji – dla Etapu II - w przypadku skorzystania z prawa opcji.

W określonym powyżej terminie Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić czas na wykonanie wszystkich czynności i obowiązków określonych w umowie i z niej wynikających.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 2022-11-16 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie dotyczące zamówienia, dla którego nie ma obowiązku stosowania ustawy Pzp - - Usługi

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00442216/01 z dnia 2022-11-16

 Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia stanowić będzie cenę ryczałtową ustaloną na podstawie Formularza cenowego który Wykonawca zobowiązany jest opracować wg wzoru zamieszczonego w Załączniku 2A do SIWZ i załączyć do oferty.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Warunki szczegółowo zostały określone w SIWZ.

Oferty zostaną otwarte na publicznej sesji otwarcia ofert w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A. w Gdańsku przy ul. Zamknięta 18,

w sali nr: 9A

w dniu: 30.11.2022 r. o godz. 11:15

SEKCJA VI – INFORMACJE DODATKOWE

Zamawiający zorganizuje wizję lokalną miejsca realizacji przedmiotu zamówienia w dniu:

21.11.2022 r. o godz. 13:00

Miejsce spotkania uczestników wizji lokalnej:

parking dla tirów przy rondzie przy ul. Budowniczych Portu Północnego i ul. Portowej w Gdańsku.

Zamawiający zaleca, aby Wykonawcy zgłosili do niego zamiar uczestniczenia w wizji lokalnej wraz z podaniem osób i nazw Wykonawców w sposób określony w punkcie 7.1, w terminie do:

21.11.2022 r. do godz. 9:00

 2022-11-16 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie dotyczące zamówienia, dla którego nie ma obowiązku stosowania ustawy Pzp - - Usługi

O firmie

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.

Bezpieczny port w biznesie

Profil firmy Jak dojechać

Dziękujemy za wysłane grafiki.