• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_2022

PRZETARG NA: Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz dokumentacji środowiskowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Dostęp drogowo-kolejowy do Basenów IV i V – Faza 3”

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz dokumentacji środowiskowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Dostęp drogowo-kolejowy do Basenów IV i V – Faza 3”
Standard

Dane kontaktowe

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej orazdokumentacji środowiskowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Dostęp drogowo-kolejowy doBasenów IV i V – Faza 3.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje zaprojektowanie budowy połączenia drogowego Basenów IV i V w Porcie Gdynia z rejonem połączenia Estakady Kwiatkowskiego z ul. Janka Wiśniewskiego w Gdyni oraz wynikającą z powyższego niezbędną przebudowę lub budowę układu kolejowego.

Przedmiot zamówienia obejmuje następujące zadania:

Zadanie 1 – opracowanie Wielowariantowego Projektu Koncepcyjnego zagospodarowania terenuobjętego przedmiotem zamówienia;

Zadanie 2 – opracowanie dokumentacji środowiskowej (Karta Informacyjna Przedsięwzięcia, Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – w przypadku konieczności wykonania oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

Zadanie 3 – opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego i projektu technicznego wraz ze wszystkimi niezbędnymi opracowaniami i wymaganymi uzgodnieniami i decyzjami oraz zatwierdzeniami dokumentacji (z podziałem na branże i etapy), Harmonogramów, Technologii Prowadzenia Robót) wraz z planem zagospodarowania terenu;

Zadanie 4 – opracowanie wielobranżowego projektu wykonawczego wraz z wymaganymi uzgodnieniami, STWiOR, kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót z podziałem na etapy i branże;

Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu został opisany w Załączniku nr 1 do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia oraz wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ.

Dziękujemy za wysłane grafiki.