• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz analizy nawigacyjnej dla zadania pn.: „Przebudowa rampy ro-ro na nb. Spółdzielczym w porcie w Szczecinie””

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz analizy nawigacyjnej dla zadania pn.: „Przebudowa rampy ro-ro na nb. Spółdzielczym w porcie w Szczecinie””
Standard

Dane kontaktowe

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Spółka Akcyjna

ul. Bytomska 7; 70-603 Szczecin

e-mail: przetargi@port.szczecin.pl

www.port.szczecin.pl

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:

„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz analizy nawigacyjnej dla zadania pn.:

„Przebudowa rampy ro-ro na nb. Spółdzielczym w porcie w Szczecinie””

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny

(t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 1740 ze zmian.).

Strona 2 z 20

SPIS TREŚCI:

Rozdział I Opis przedmiotu zamówienia.

Rozdział II Forma oferty.

Rozdział III Podwykonawcy.

Rozdział IV Oferty wspólne.

Rozdział V Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny

spełniania tych warunków.

Rozdział VI Termin wykonania zamówienia. Rękojmia i gwarancja.

Rozdział VII Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania

oświadczeń i dokumentów.

Rozdział VIII Wyjaśnienia treści swz oraz jej modyfikacja.

Rozdział IX Sposób obliczenia ceny oferty.

Rozdział X Wadium.

Rozdział XI Składanie i otwarcie ofert.

Rozdział XII Ustalanie rażąco niskiej ceny, poprawianie omyłek rachunkowych, wezwanie

Wykonawcy do złożenia wyjaśnień do treści oferty.

Rozdział XIII Badanie ofert, przesłanki odrzucenia ofert, unieważnienia postępowania i zamknięcia

postępowania.

Rozdział XIV Wybór oferty najkorzystniejszej.

Rozdział XV Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej, termin związania ofertą.

Rozdział XVI Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Rozdział XVII Zawarcie umowy.

Rozdział XVIII Zmiany umowy.

Rozdział XIX RODO.

Załączniki:

1. Formularz ofertowy.

2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.

3. Wykaz osób kierowanych do realizacji zamówienia.

4. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

5. Opis przedmiotu zamówienia.

Dokumenty dodatkowe:

1. Wzór umowy.

Strona 3 z 20

ROZDZIAŁ I. Opis przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz Analizy

nawigacyjnej dla zadania pn.: Przebudowa rampy ro-ro na nab. Spółdzielczym w porcie w Szczecinie”,

zlokalizowanej na działkach nr 95/3 i 1/47, obręb 1048 Szczecin Śródmieście, w tym w szczególności:

1) opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu

na budowę,

2) uzyskanie wszelkich uzgodnień i decyzji wymaganych przepisami prawa oraz niezbędnych do

uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę,

3) wykonanie mapy do celów projektowych,

4) wykonanie badań geologicznych wraz z pełną dokumentacją geologiczno-inżynierską,

5) opracowanie Analizy nawigacyjnej,

6) wyjaśnianie zgłoszonych wątpliwości dot. dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

użytkowania i odbioru robót budowlanych (STWIORB) i ewentualnie uzupełnienie szczegółów

dokumentacji projektowej w trakcie trwania procedury wyboru Wykonawcy robót budowlanych,

w terminie niezbędnym dla zapewnienia ciągłości procedury przetargowej, nie dłuższym jednak

niż 4 dni robocze,

7) pełnienie nadzoru autorskiego.

Zakres oraz wytyczne dla wykonania przedmiotowego zamówienia zostały szczegółowo opisane w Opisie

Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik do SWZ.

2. Wizja lokalna:

Zamawiający umożliwi wizję lokalną w terminie indywidualnie ustalanym z zainteresowanymi

wykonawcami. Wizja jest dobrowolna, nie jest niezbędna do prawidłowego oszacowania wartości

zamówienia. Zamawiający nie będzie sporządzał listy obecności oraz nie będzie udzielał żadnych

dodatkowych informacji na temat przedmiotu zamówienia.

Osoba odpowiedzialna za wizję lokalną: p. Paweł Borskowicz e-mail: p.borskowicz@port.szczecin.pl, Tel:

+48 91 430 80 12.

ROZDZIAŁ II. Forma oferty.

1. Ofertą, w niniejszym postępowaniu jest formularz ofertowy, stanowiący zobowiązanie Wykonawcy

do zgodnego z oczekiwaniami Zamawiającego, opisanymi w niniejszej specyfikacji warunków

zamówienia zwanej dalej „swz” i załącznikach do niej, wykonania zamówienia za określoną w nim

cenę. Informacje zawarte w dokumentach dodatkowych, żądanych przez Zamawiającego są

elementami oferty.

2. Wykonawcy sporządzą oferty zgodnie z wymaganiami swz.

Strona 4 z 20

3. Oferta cenowa powinna być sporządzona na formularzu oferty, według wzoru stanowiącego

załącznik nr 1 do swz; w razie nie użycia przez Wykonawcę załącznika nr 1 do swz oferta musi

zawierać wszystkie elementy w nim wymienione.

4. Jeśli Wykonawca nie wypełni treścią punktu V załącznika nr 1 do swz, Zamawiający przyjmie,

że Wykonawca nie powierzy żadnego zakresu prac podwykonawcom.

5. Wykonawca składa tylko jedną ofertę. Niedopuszczalne są alternatywy zawarte w treści oferty.

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

7. Zamawiający dopuszcza ustanowienie podwykonawców.

8. Zamawiający dopuszcza składanie ofert wspólnych.

9. Oferta musi obejmować całość zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

10. Formularz ofertowy oraz wszystkie wymagane dokumenty, muszą być podpisane przez osoby

uprawnione do reprezentacji wykonawcy określone w rejestrze lub innym dokumencie właściwym

dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez umocowanego przedstawiciela Wykonawcy.

11. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy składa się wraz z ofertą w formie elektronicznej

opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

12. W przypadku gdy pełnomocnictwo zostało wystawione jako dokument w postaci papierowej,

przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy/mocodawców,

poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.

13. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej może

dokonać również notariusz.

14. Oferta oraz wszystkie wymagane dokumenty składane elektronicznie tzn. za pośrednictwem

platformazakupowa.pl, muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty wraz z wymaganymi

dokumentami na Platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis

osobisty Wykonawca składa bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu.

Zaleca się stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku osobno.

15. W przypadku gdy dokumenty i oświadczenia, zostały wystawione przez upoważnione podmioty

jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu

opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem

osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci

papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania może dokonać odpowiednio

wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot

udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą,

zawsze notariusz.

16. Przez cyfrowe odwzorowanie dokumentu, należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią

elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej

zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału.

17. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich plików

muszą spełniać “Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji

elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym

(eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”.

18. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny, Zamawiający wymaga dołączenia

odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików podpisu w formacie

XAdES.

19. Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu składania

ofert wycofać ofertę. Sposób dokonywania wycofania oferty zamieszczono w instrukcji 

Strona 5 z 20

zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-

instrukcje. Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty oraz wycofać jej po upływie terminu

składania ofert.

20. Oferta oraz wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia składane przez wykonawcę muszą być

złożone w języku polskim, chyba że w swz dopuszczono inaczej. W przypadku załączenia

dokumentów sporządzonych w innym języku niż dopuszczony, wykonawca zobowiązany jest

załączyć tłumaczenie na język polski.

21. Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art.3 ustęp 2 Ustawy o informatyzacji działalności

podmiotów realizujących zadania publiczne, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane

kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne z podpisaniem oryginału dokumentu,

z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się

wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji

polega wykonawca, albo przez podwykonawcę.

22. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do:

złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to

maksymalnie 500 MB.

III. Podwykonawcy.

1. Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale podwykonawców.

2. Wykonawca poda na formularzu oferty - załącznik nr 1 do swz, czy i jakie prace zamierza

powierzyć podwykonawcom. Pozostały zakres prac Wykonawca wykona siłami własnymi.

3. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy

z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.

4. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca

powoływał się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest

obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca

spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie

zamówienia.

ROZDZIAŁ IV. Oferty wspólne.

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

2. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu

i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.

3. Do oferty wspólnej Wykonawcy dołączają pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej za

zgodność z oryginałem przez notariusza.

4. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania i do niego Zamawiający

kieruje informacje, korespondencję, itp. Na ofercie cenowej Wykonawcy składający ofertę wspólną

powinni wpisać dane teleadresowe, na które ma być kierowana korespondencja od

Zamawiającego.

5. Sposób składania oświadczeń i dokumentów w ofercie wspólnej:

1) dokumenty wspólne, takie jak: formularz oferty cenowej, oświadczenie o spełnianiu warunków

udziału w postępowaniu, dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału

w postępowaniu – powinny być złożone jako jeden dokument, w imieniu wszystkich

Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,

Strona 6 z 20

2) dokumenty dotyczące własnej firmy, takie jak: dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie

podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia - składa każdy z Wykonawców

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia we własnym imieniu.

3) kopie dokumentów dotyczących każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną muszą być

poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do

reprezentowania tych Wykonawców, a nie przez pełnomocnika, chyba, że pełnomocnictwo

każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną dla pełnomocnika obejmuje dokonanie

czynności potwierdzania za zgodność z oryginałem dokumentów danego Wykonawcy.

6. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) Wykonawcy składający ofertę

wspólną będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę.

7. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich

zastosowanie zasady określone w niniejszym Rozdziale.

ROZDZIAŁ V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny

spełniania tych warunków.

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu

z postępowania, dysponują lub będą dysponować niezbędnym potencjałem technicznym i zawodowym

(wiedza, doświadczenie, sprzęt, urządzenia, osoby, itp.) oraz znajdują się w sytuacji ekonomicznej i

finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

1. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia, wyklucza się Wykonawców, którzy:

1) w sposób zawiniony poważnie naruszyli obowiązki zawodowe, co podważa ich wiarygodność i

uczciwość;

2) z przyczyn leżących po ich stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonali lub nienależycie

wykonali albo długotrwale nienależycie wykonywali istotne zobowiązanie wynikające ze

wcześniej zawartej umowy;

3) w stosunku do których otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza

likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona

albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury

przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;

4) naruszyli obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne

lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania

ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub

zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty

tych należności;

5) nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw do wykluczenia;

6) złożyli nieprawdziwe informacje mające lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego

postępowania;

7) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania,

z wyłączeniem czynności wykonywanych podczas wstępnych konsultacji rynkowych lub

posługiwali się w sporządzeniu oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności,

chyba, że udział tych Wykonawców nie utrudni uczciwej konkurencji;

2. O udzielnie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają niżej określone warunki

udziału w postępowaniu dotyczące:

Strona 7 z 20

1) zdolności technicznej i zawodowej

Zamawiający uzna, że wykonawca posiada zdolności techniczne i zawodowe zapewniające

wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował:

a) projektantem konstrukcji hydrotechnicznych – 1 osobą, która posiada:

• wykształcenie wyższe techniczne,

• uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej,

hydrotechnicznej bez ograniczeń,

• minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu konstrukcji

hydrotechnicznych,

oraz wykonała w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania projekt

budowlany przebudowy lub budowy nabrzeża o długości łącznej min. 100 m i głębokości

technicznej min. 8 m .

Uwaga: Uprawnienia budowlane uzyskane przed dniem wejścia w życie Ustawy Prawo

Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. zachowują ważność.

b) autorem raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko/karty informacyjnej

przedsięwzięcia, a w przypadku zespołu autorów - kierujący tym zespołem - 1 osobą, która:

• ukończyła, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce, co najmniej studia

pierwszego stopnia lub studia drugiego stopnia, lub jednolite studia magisterskie na

kierunkach związanych z kształceniem w jednym z niżej wymienionych zakresów:

−nauk ścisłych z dziedzin nauk chemicznych,

−nauk przyrodniczych z dziedzin nauk biologicznych oraz nauk o Ziemi,

−nauk technicznych z dziedzin nauk technicznych z dyscyplin: biotechnologia,

górnictwo i geologia inżynierska, inżynieria środowiska,

−nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych z dziedzin nauk rolniczych, nauk leśnych

 lub

• ukończyła, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce, studia pierwszego

stopnia lub drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, i posiada co najmniej 3-

letnie doświadczenie w pracach w zespołach autorów przygotowujących raporty o

oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub prognozy oddziaływania na

środowisko lub była co najmniej pięciokrotnie członkiem zespołów autorów

przygotowujących raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub

prognozy oddziaływania na środowisko.

3. Potencjał podmiotu trzeciego:

1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać

na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych;

2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić

zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych

podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia;

3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub

doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, gdy podmioty te

zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane;

Strona 8 z 20

4) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,

odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę

poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za

nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

4. Wykonawca w terminie składania ofert wraz z ofertą zobowiązany jest do złożenia wszystkich

dokumentów i oświadczeń potwierdzających, że:

1) Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, z powodów określonych w ust. 1, tj.:

oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia według wzoru stanowiącego

załącznik nr 2 do niniejszej swz.

W przypadku oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających

się o udzielenie zamówienia.

Ww. dokument należy złożyć w oryginale.

2) Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w ust. 2, tj.:

a) wykaz osób kierowanych do realizacji zamówienia, którym dysponuje lub będzie dysponował

Wykonawca, a który jest niezbędny do wykonania zamówienia (według wzoru stanowiącego

załącznik nr 3 do swz);

W przypadku oferty wspólnej ww. dokument składa ten z Wykonawców, który wykazuje

spełnianie warunku. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

b) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru

stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej swz;

W przypadku oferty wspólnej oświadczenie składa pełnomocnik Wykonawców w imieniu

wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

3) Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, które należy dołączyć do oferty:

a) odpowiednie pełnomocnictwa w sytuacjach określonych w swz lub w przypadku składania

oferty wspólnej;

Ww. pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej.

b) zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów, jeżeli wykonawca

w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na

zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów;

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

5. Zamawiający wezwie Wykonawcę, który nie złożył żądanych przez Zamawiającego oświadczeń,

dokumentów lub pełnomocnictw lub jeśli oświadczenia, dokumenty, pełnomocnictwa te zawierają

błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym czasie, z zastrzeżeniem ust. 8, chyba że Wykonawca ten

podlega wykluczeniu z postępowania z innego powodu lub mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy

podlega odrzuceniu lub koniecznie byłoby unieważnienie/zamknięcie postępowania.

6. Złożone oświadczenia i dokumenty powinny być aktualne na dzień składania i wydane nie wcześniej

niż wynika to z ust. 4.

7. Uzupełnienia/złożenia oświadczeń i dokumentów należy dokonać w wyznaczonym przez

Zamawiającego terminie , za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość 

Strona 9 z 20

do zamawiającego”. Za termin złożenia dokumentów uważa się termin ich wpłynięcia

do Zamawiającego, .

8. Jeżeli oferta z najniższą ceną, niepodlegająca odrzuceniu z powodu rażąco niskiej ceny, jest

kompletna, a złożone dokumenty potwierdzają spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w

postępowaniu, Zamawiający nie kieruje wezwania, o którym mowa w ust. 5 do pozostałych

Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu. W przeciwnym wypadku Zamawiający kieruje

wezwania, o których mowa w ust. 5 do Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, lub -

jeśli przyspieszy to procedowanie postępowania - do wszystkich Wykonawców, których dokumenty

wymagają uzupełnienia.

9. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od podpisania

umowy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie lub nie wnosi zabezpieczenia należytego

wykonania umowy, jeśli było wymagane, Zamawiający może dokonać wyboru kolejnej oferty, jeśli

taką dysponuje w danym postępowaniu po dokonaniu jej badania z zastosowaniem zapisu ust. 5-8

niniejszego Rozdziału.

10. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie prowadzona na podstawie treści

złożonych dokumentów, dowodów i oświadczeń. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków

udziału w postępowaniu metodą „spełnia – nie spełnia”.

ROZDZIAŁ VI. Termin wykonania zamówienia. Rękojmia i gwarancja.

1. Wymagany przez Zamawiającego termin realizacji zamówienia:

1) wykonanie opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, analizy nawigacyjnej oraz

uzyskanie wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień, pozwoleń, decyzji i sprawdzeń rozwiązań

projektowych - 9 miesięcy od daty zawarcia umowy;

2) nadzór autorski sprawowany będzie od dnia rozpoczęcia robót budowlanych do dnia zakończenia

wszystkich robót objętych dokumentacją projektową - przewidywany termin rozpoczęcia robót

budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej będącej przedmiotem

niniejszego zamówienia 03.2023 r.; przewidywany termin zakończenia robót budowlanych

wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej będącej przedmiotem niniejszego

zamówienia 10.2023 r.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi i gwarancji jakości za wady dokumentacji

projektowo-kosztorysowej objętej niniejszym zamówieniem. Okres rękojmi i gwarancji kończy swój

bieg łącznie z upływem terminu odpowiedzialności z tytułu rękojmi i gwarancji jakości za wady

Wykonawcy robót budowlanych, realizowanych na podstawie ww. opracowań. Odpowiedzialność

reguluje Tytuł XI Kodeksu Cywilnego i dotyczy głównie wad projektu, braków, zastosowanych

rozwiązań niezgodnych z wymogami prawnymi i normami.

3. Wykonawca udziela na piśmie gwarancji na wykonany i przekazany przedmiot Umowy, dołączając

dokument gwarancyjny do protokołu zdawczo-odbiorczego. Okres gwarancji i rękojmi rozpoczyna

bieg od daty odbioru przedmiotu Umowy (podpisania przez Strony końcowego protokołu odbioru, z

którego wynikać będzie, że przedmiot Umowy został odebrany bez istotnych zastrzeżeń). W sytuacji,

gdyby doszło do odstąpienia od Umowy w części, co do wykonanego przedmiotu Umowy nie

objętego odstąpieniem, okres gwarancji i rękojmi rozpocznie bieg z chwilą odstąpienia. 

Strona 10 z 20

ROZDZIAŁ VII. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania

oświadczeń i dokumentów.

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod

adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/port_szczecin/proceedings

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Wykonawca przekazuje za pośrednictwem

platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.

Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się

datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij

wiadomość do zamawiającego”, po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do

zamawiającego.

3. Odpowiedzi na pytania, wnioski, informacje, wyjaśnienia, wezwania, zawiadomienia, w tym także o

wyborze oferty najkorzystniejszej, ofertach odrzuconych i Wykonawcach wykluczonych, Zamawiający

będzie przekazywał Wykonawcom” za pośrednictwem platformazakupowa.pl, poprzez ich

zamieszczenie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami

adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem

platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.

4. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości

bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system

powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.

5. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w

sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla

dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie

zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania

sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:

a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,

b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor

Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac

Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,

c) zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer,

d) włączona obsługa JavaScript,

e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,

f) Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.

g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny

czas (hh:mm:ss) generowany wg. Czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem

Głównego Urzędu Miar.

6. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na

stronie internetowej pod linkiem https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin w zakładce

„Regulamin" oraz uznaje go za wiążący.

7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją

korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z

treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij

wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę

handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu.

8. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności

logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści swz, składania ofert oraz innych czynności

podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w 

Strona 11 z 20

zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

Zalecenia

1. Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z “OBWIESZCZENIEM

PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych

wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych

wymagań dla systemów teleinformatycznych”.

2. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym

wskazaniem na .pdf

3. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z

formatów:

a) .zip

b) .7Z

4. Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp

.numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.

5. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym,

który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp

służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB.

6. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu,

zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na

format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.

7. Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca

powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.

8. Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego

samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może

doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.

9. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość

prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty.

10. Zaleca się, aby komunikacja z wykonawcami odbywała się na Platformie za pośrednictwem

formularza “Wyślij wiadomość do zamawiającego”.

11. Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji.

12. Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się o udzielenie

zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia

przyjmowania ofert/wniosków. Sugerujemy złożenie oferty na 24 godziny przed terminem składania

ofert/wniosków.

13. Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1.

14. Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego ze

skompresowanych plików.

15. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.

16. Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po ich podpisaniu. Może to

skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia

oferty w postępowaniu.

17. W celach informacyjnych Zamawiający powiadamia, iż ma ustalone dni i godziny urzędowania –

od poniedziałku do piątku włącznie w godzinach od 07:00 do 15:00. 

Strona 12 z 20

ROZDZIAŁ VIII. Wyjaśnienia treści swz oraz jej modyfikacja.

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści swz kierując swoje zapytanie

za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Zamawiający prosi o przekazywanie zapytań do treści

SWZ jednocześnie w formie edytowalnej, gdyż skróci to czas udzielania wyjaśnień.

2. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu

składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści swz wpłynie do Zamawiającego nie

później niż na 4 dni przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert.

3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści swz wpłynie po upływie terminu składania wniosku,

o którym mowa w ust. 2 niniejszego Rozdziału, lub będzie dotyczyć udzielonych wyjaśnień,

Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,

o którym mowa w ust. 2 niniejszego Rozdziału.

5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający umieści na stronie internetowej prowadzonego

postępowania, w miejscu, w którym znajdować się będą wszystkie dokumenty, dotyczące

przedmiotowego postępowania.

6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić

treść specyfikacji warunków zamówienia. Dokonaną zmianę swz, Zamawiający umieści na stronie

internetowej prowadzonego postępowania, w miejscu, w którym znajdować się będą wszystkie

dokumenty, dotyczące przedmiotowego postępowania.

7. Jeżeli w wyniku zmiany treści swz niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian

w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym, umieszczając

informację na stronie internetowej prowadzonego postępowania, w miejscu, w którym znajdować

się będą wszystkie dokumenty, dotyczące przedmiotowego postępowania.

ROZDZIAŁ IX. Sposób obliczenia ceny oferty.

1. Zamawiający przewiduje:

a) za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz analizy nawigacyjnej (w tym

wyjaśnianie zgłoszonych wątpliwości dotyczących dokumentacji projektowej, ujętych w niej

zastosowanych rozwiązań, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych

(STWIORB) i ewentualne uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej w trakcie trwania

procedury przetargowej na wybór Wykonawcy robót budowlanych) i uzyskanie pozwolenia na

budowę - wynagrodzenie ryczałtowe. Obliczenia ceny netto Wykonawca dokona wypełniając

Tabelę opracowań projektowych, stanowiącą załącznik nr 1 do formularza ofertowego. W

formularzu ofertowym umieści cenę netto dokumentacji projektowo – kosztorysowej,

stanowiącej sumę cen netto poszczególnych opracowań, zgodnie z wypełnionym załącznikiem.

b) za wykonywanie czynności nadzoru autorskiego - wynagrodzenie ryczałtowe jednostkowe za

pobyt w podziale na pobyt miejscowy i zamiejscowy, płatne w zależności od ilości pobytów.

2. Obliczenie wartości netto oferty za wykonywanie czynności nadzoru autorskiego następuje poprzez

zsumowanie iloczynów stawki jednostkowej za pobyt zamiejscowy przez przewidywaną przez

zamawiającego ilość pobytów – 20, oraz stawki jednostkowej za pobyt miejscowy przez

przewidywaną przez zamawiającego ilość pobytów – 20.

3. Obliczenie całkowitej wartości netto oferty następuje poprzez zsumowanie wartości netto oferty za

wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i analizy nawigacyjnej i wartości netto oferty za

wykonywanie czynności nadzoru autorskiego.

Strona 13 z 20

4. Wartość netto, w tym jednostkowa wartość netto, powinna uwzględniać wszystkie koszty

wykonania: usług, czynności dodatkowych i koszty niezbędne do należytego wykonania przedmiotu

zamówienia. Ryzyko nieujęcia w wartości netto oferty jakichkolwiek usług, czynności lub kosztów,

których konieczność wykonania lub poniesienia przez Wykonawcę wynika z SWZ i innych

dokumentów przetargowych, spoczywa na Wykonawcy.

5. Wartość netto, w tym jednostkowa wartość netto, powinna uwzględniać wszelkie ewentualne zniżki,

upusty, rabaty, jeżeli wykonawca zamierza je zastosować oraz koszty wynikające wprost z opisu

przedmiotu zamówienia, jak również w nim nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia

zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym prac i kosztów administracyjnych, których wykonanie

wykonawca powinien przewidzieć.

6. Wykonawca obliczy cenę netto oferty na podstawie Opisu przedmiotu zamówienia, Tabeli

Opracowań Projektowych oraz warunków określonych w SWZ.

7. Wartość netto, w tym jednostkowa wartość netto, musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie

od wchodzących w jej skład elementów, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

8. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie polskiej.

9. Zamawiający nie przewiduje waloryzacji ceny.

ROZDZIAŁ X. Wadium.

1. Wadium należy wnieść w wysokości: 10.000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, na okres związania ofertą. Decyduje

data wpływu środków do Zamawiającego.

3. Wadium może być wnoszone w następujących formach:

1) w pieniądzu - przelewem na konto w Banku PEKAO SA III O/Szczecin nr 28 1240 3826 1111 0000

4403 0937,

2) gwarancjach bankowych, dołączanych do oferty,

3) gwarancjach ubezpieczeniowych, dołączanych do oferty.

4. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu

niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została

wybrana jako najkorzystniejsza. Niezwłocznie po unieważnieniu postępowania lub zamknięciu

postępowania bez wyboru którejkolwiek z ofert Zamawiający zwraca wadium wszystkim

Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu.

5. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium

niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia oraz wniesieniu zabezpieczenia

należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

6. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed

upływem terminu składania ofert.

7. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca wraz z odsetkami wynikającymi z

umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty

prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek

bankowy wskazany przez Wykonawcę.

8. Jeżeli wadium zostało wniesione w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, jego zwrot

następuje poprzez wydanie gwarancji Wykonawcy za potwierdzeniem odbioru przez Wykonawcę.

9. Zamawiający zatrzymuje wadium w przypadkach określonych w kc.

Strona 14 z 20

ROZDZIAŁ XI. Składanie i otwarcie ofert.

A. Miejsce i termin składania ofert

1. Ofertę oraz wszystkie wymagane dokumenty należy umieścić na platformazakupowa.pl pod

adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/port_szczecin/proceedings, w terminie do dnia

20.05.2022 r. do godz. 1000

.

2. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w swz dokumenty.

3. Po wypełnieniu Formularza składania oferty i dołączenia wszystkich wymaganych załączników należy

kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.

4. Oferta oraz wszystkie wymagane dokumenty składane elektronicznie muszą zostać podpisane

elektronicznym podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W

procesie składania oferty oraz wszystkich wymaganych dokumentów za pośrednictwem

platformazakupowa.pl, wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach

przesłanych za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Zalecamy stosowanie podpisu na każdym

załączonym pliku osobno.

5. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku

składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta

została zaszyfrowana i złożona.

6. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się

na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

B. Otwarcie ofert

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.05.2022 r. o godz. 1005

.

2. Ponieważ otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii

tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez

zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.

3. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego

postępowania.

4. Informacja z otwarcia ofert zostanie udostępniona na stronie internetowej prowadzonego

postępowania w sekcji ,,Komunikaty” .

5. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest przeprowadzane przez Komisję Przetargową powołaną

przez Zarząd Spółki Akcyjnej ZMPSiŚ.

ROZDZIAŁ XII. Ustalanie rażąco niskiej ceny, poprawianie omyłek rachunkowych, wezwanie

Wykonawcy do złożenia wyjaśnień do treści oferty.

1. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie

w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości

wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego

lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy

o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na

wysokość ceny lub kosztu.

2. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności

oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo

sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu 

Strona 15 z 20

Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

3. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień w kwestii rażąco niskiej ceny

lub kosztu lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza,

że oferta zawiera rażąco niską w stosunku do przedmiotu zamówienia cenę lub koszt.

4. Zamawiający poprawia w ofercie Wykonawcy:

1) omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;

2) oczywiste omyłki pisarskie;

3) oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia,

niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

- niezwłocznie zawiadamiając wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

5. W przypadku poprawienia omyłki, o której mowa w ust. 4 pkt 3) Zamawiający wyznacza

wykonawcy odpowiedni termin na wyrażenie zgody na poprawienie omyłki w ofercie lub

zakwestionowanie sposobu jej poprawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się

za wyrażenie zgody na poprawienie omyłki.

6. W przypadku, gdy złożone oferty zawierać będą różne stawki podatku VAT, Zamawiający dla celów

porównania ofert przyjmie wartości netto, zawarte w ofertach.

7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących

treści złożonych ofert.

8. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego

Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym

wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do

przedstawionej w niej ceny/kosztu podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić

zgodnie z obowiązującymi przepisami.

9. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert

przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród

tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną lub kosztem.

10. Jeżeli w postępowaniu, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena lub koszt, nie można

dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej

samej cenie lub koszcie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w

terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty

dodatkowe, nie mogą zaoferować cen lub kosztu wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

ROZDZIAŁ XIII. Badanie ofert, przesłanki odrzucenia ofert, unieważnienie postępowania i zamknięcie

postępowania.

1. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:

1) została złożona po terminie składania ofert,

2) jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia;

3) nie została sporządzona lub przekazana zgodnie z wymaganiami określonymi przez

Zamawiającego;

4) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji;

5) została złożona przez Wykonawcę, podlegającego wykluczeniu z postępowania lub

niespełniającego warunków udziału w postępowaniu, lub niezaproszonego do składania ofert;

Strona 16 z 20

6) jest niezgodna z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;

7) zawiera rażąco niską cenę/koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;

8) zawiera błędy w obliczeniu ceny/kosztu, (których nie można poprawić zgodnie z Rozdziałem XII

swz);

9) Wykonawca sprzeciwił się poprawieniu w ofercie omyłki;

10) oferta nie została prawidłowo zabezpieczona wadium;

11) Wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie okresu związania ofertą lub nie

przedłużył ważności wadium na okres związania ofertą.

2. Zamawiający unieważnia postępowanie, gdy zaistnieje jedna z poniższych okoliczności:

1) nie wpłynie żadna oferta lub żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w

trybie negocjacji nie dojdzie do uzgodnienia wszystkich warunków zamówienia;

2) wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podlegały

odrzuceniu;

3) cena/koszt najkorzystniejszej oferty przewyższać będzie kwotę, którą Zamawiający zamierza

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do

ceny/kosztu najkorzystniejszej oferty;

4) wystąpi istotna okoliczność powodująca, że prowadzenie postępowania lub realizacja

zamówienia nie będzie dla Zamawiającego korzystna/przydatna;

5) postępowanie będzie obarczone istotną wadą;

6) w toku postępowania, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego wystąpił błąd, który miał

lub mógł mieć istotny wpływ na wynik postępowania;

7) w postępowaniu zostały złożone oferty dodatkowe z taką samą ceną/kosztem.

3. Zamawiający może dokonać zamknięcia każdego postępowania na każdym jego etapie, bez wyboru

którejkolwiek z ofert.

ROZDZIAŁ XIV. Wybór oferty najkorzystniejszej.

1. Zamawiający zastrzega możliwość prowadzenia negocjacji z Wykonawcami, którzy złożyli oferty nie

podlegające odrzuceniu lub tylko z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę. Negocjacje

mogą dotyczyć wyłącznie tych elementów, które podlegają ocenie w ramach kryterium oceny ofert

i nie mogą prowadzić do zmiany treści swz. Wynegocjowane warunki nie mogą być mniej korzystne

dla Zamawiającego niż wynikające z oferty najkorzystniejszej. Decyzję o prowadzeniu negocjacji

podejmuje Zamawiający.

2. Decyzję o wyniku postępowania podejmuje Zarząd Spółki Akcyjnej „Zarząd Morskich Portów Szczecin

i Świnoujście” w formie uchwały.

3. Niezwłocznie po podjęciu uchwały, Zamawiający zawiadomi o wyniku postępowania wszystkich

Wykonawców biorących udział w postępowaniu.

ROZDZIAŁ XV. Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej, termin związania ofertą.

1. Kryteria oceny ofert: 100 % cena.

2. Najniższa oferta cenowa daje Wykonawcy 100 punktów. Ceny pozostałych ofert zostaną

przeliczone wg wzoru:

 Najniższa cena x 100 punktów

 Cena oferty ocenianej

Strona 17 z 20

3. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni.

4. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

ROZDZIAŁ XVI. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

1. Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia

należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości umowy brutto (całkowitego

wynagrodzenia wykonawcy wynikającego z umowy).

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania

umowy.

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w

następujących formach:

1) w pieniądzu,

2) gwarancjach bankowych,

3) gwarancjach ubezpieczeniowych.

4. Gwarancje bankowe lub ubezpieczeniowe stanowiące zabezpieczenie należytego wykonania

umowy muszą być bezwarunkowe, nieodwołane i płatne na pierwsze żądanie.

5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy

Zamawiającego w Banku PEKAO SA Szczecin nr 28 1240 3826 1111 0000 4403 0937.

6. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty

wadium na poczet zabezpieczenia.

7. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym

rachunku bankowym.

8. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy

rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia

tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

9. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w formie gwarancji bankowej lub

ubezpieczeniowej poprzez wydanie gwarancji Wykonawcy za potwierdzeniem odbioru przez

Wykonawcę.

10. Zabezpieczenie wnosi się najpóźniej w dniu zawierania umowy o zamówienie.

11. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania

przez Zamawiającego za należycie wykonane.

ROZDZIAŁ XVII. Zawarcie umowy.

1. Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym

w celu uzgodnienia wszystkich niezbędnych kwestii dotyczących zawarcia umowy.

2. Przed zawarciem umowy Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu dokumenty

potwierdzające posiadane uprawnienia oraz wpis do właściwej izby samorządu zawodowego osób

kierowanych do realizacji zamówienia.

3. Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę według wzoru dołączonego do niniejszej swz. Wszelkie

rozbieżności pomiędzy swz, a tekstem umowy zostaną usunięte przed podpisaniem umowy, a zapisy

umowy różniące się od postanowień swz zostaną zastąpione zapisami swz.

ROZDZIAŁ XVIII. Zmiany umowy.

Strona 18 z 20

1. Zmiany umowy mogą być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w formie

aneksów podpisanych przez obie strony.

2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia następujących zmian do umowy:

1) Zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy w zakresie wykonania dokumentacji projektowokosztorysowej i analizy nawigacyjnej będzie możliwa:

a. jeżeli niedotrzymanie terminu umownego nastąpi w rezultacie obiektywnych

okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy i nie

zawinionych przez Wykonawcę;

b. jeżeli niedotrzymanie terminu umownego nastąpi w rezultacie przyczyn zależnych od

Zamawiającego;

c. w przypadku zaistnienia siły wyższej;

d. jeżeli pomimo dołożenia należytej staranności i wystąpienia z odpowiednim

wyprzedzeniem, Wykonawca nie uzyska uzgodnień, opinii lub decyzji pozwalających

ukończyć w terminie przedmiot Umowy w zakresie wykonania dokumentacji

projektowo-kosztorysowej i analizy nawigacyjnej i to z przyczyn leżących po stronie

organu administracji lub innego podmiotu zobowiązanego do wydania uzgodnienia,

opinii lub decyzji,

e. jeżeli nastąpi zmiana stanu prawnego,

f. jeżeli zaistnieje konieczność zmiany zakresu przedmiotu Umowy lub wykonania prac

dodatkowych,

g. jeżeli zaistnieje konieczność uwzględnienia wpływu innych przedsięwzięć i działań

powiązanych z przedmiotem Umowy (z wyłączeniem opisanych w Umowie oraz SWZ),

lub koniecznością koordynacji prac projektowych z innymi pracami projektowymi

realizowanymi przez osoby trzecie.

2) Termin na wykonanie Umowy zostanie wydłużony o czas trwania przeszkody, uniemożliwiającej

wykonanie przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem uwzględnienia ewentualnego przyczynienia się

Wykonawcy do powstałego wydłużenia.

3) Wykonawca do wniosku o zmianę terminu przedstawi dowody z opisanymi w nich

okolicznościami. Wniosek powinien być złożony w terminie nie krótszym niż 10 dni przed

upływem terminu na wykonanie przedmiotu zamówienia.

4) Termin wykonania Umowy w zakresie sprawowania nadzoru autorskiego może ulec zmianie w

zależności od terminu wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty

budowlane i zakończenia robót budowlanych.

5) Zmiana Umowy w zakresie wynagrodzenia będzie możliwa w przypadku wystąpienia siły wyższej,

skutkując rezygnacją z realizacji przedmiotu Umowy. Wówczas wynagrodzenie Wykonawcy

zostanie pomniejszone o wartość niewykonanych prac, ustaloną na podstawie Harmonogramu

rzeczowo-finansowego prac, stanowiącego załącznik do Umowy.

6) Zamawiający przewiduje zmianę umowy polegającą na zwiększeniu zakresu przedmiotu umowy i

zwiększeniu zakładanej wysokości zobowiązania Zamawiającego oraz ustaleniu nowego terminu

zakończenia realizacji, w przypadku gdy Inspektor Nadzoru dla należytego wykonania Umowy

protokolarnie stwierdzi taką konieczność oraz obie Strony Umowy wyrażą wolę kontynuacji

współpracy na niepogorszonych pozostałych warunkach umownych.

7) Zamawiający przewiduje zmianę umowy, polegającą na zwiększeniu ilości nadzorów autorskich

miejscowych i zamiejscowych, przewidzianych w Umowie i SWZ, w przypadku wyczerpania ich

przewidywanej ilości. Rozliczenie za dodatkowe nadzory autorskie nastąpi na podstawie

jednostkowych stawek za pobyt miejscowy i zamiejscowy określonych w Ofercie Wykonawcy i §

6 pkt. 2 b Umowy. Zmiana zostanie wprowadzona aneksem do umowy na podstawie protokołu

konieczności opracowanego przez Inspektora Nadzoru. 

Strona 19 z 20

3. Szczegółowe zasady zmiany umowy określa wzór umowy dołączony do niniejszej swz.

ROZDZIAŁ XIX. RODO.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

▪ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście

S.A. z siedzibą w Szczecinie ul. Bytomska 7, NIP 955-18-89-161, REGON 811649448; tel. + 48 91 430

82 20, 430 82 22; fax: + 48 91 462 34 12, e-mail: info@port.szczecin.pl

▪ inspektorem ochrony danych w Spółce jest Pan Marek Żurakowski, tel. +48 91 430 82 13 e-mail:

iod@port.szczecin.pl;

▪ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu

nieograniczonego;

▪ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

- osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w przypadku

przyznania Zamawiającemu środków z Unii Europejskiej;

- upoważnieni pracownicy administratora, w tym w szczególności członkowie komisji przetargowej,

Członkowie Zarządu Spółki, dyrektorzy, prokurenci

- pracownicy oraz współpracownicy kancelarii prawnych współpracujących ze Spółką,

- instytucje upoważnione na mocy prawa zgodnie z ich kompetencjami i uprawnieniami,

- instytucje pośredniczące, wdrażające, zarządzające oraz Komisja Europejska w przypadku

przyznania Zamawiającemu środków z Unii Europejskiej;

▪ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania

o udzielenie zamówienia;

▪ podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych

z udziałem w postępowaniu i udzieleniem zamówienia;

▪ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

▪ posiada Pani/Pan:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z

prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie

zamówienia ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może

naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do

ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu

zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby

fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub

państwa członkowskiego);

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,

że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

▪ nie przysługuje Pani/Panu:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

Strona 20 z 20

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Dziękujemy za wysłane grafiki.