• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_2022

PRZETARG NA: Odnawialne źródła energii

Standard

Dane kontaktowe

Opis:Odnawialne źródła energii w Gminie Sianów.
Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część 1. Zadanie 1. Budowa instalacji systemów fotowoltaicznych na 7 obiektach użyteczności publicznej w Sianowie tj.: Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna, Kino Zorza, Gminny żłobek i przedszkole, Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 2, Urząd Gminy i Miasta oraz budynek Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Środowiskowego Domu Samopomocy w Sianowie.
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac projektowych oraz robót budowlanych o w formie zaprojektuj i wybuduj dla zadania inwestycyjnego pn ,,Budowa instalacji systemów fotowoltaicznych na 7 obiektach użyteczności publicznej w Sianowie" tj: Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna, Kino Zorza, Gminny żłobek i przedszkole, Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 2, Urząd Gminy i Miasta oraz budynek Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy i Środowiskowego Domu Samopomocy - jako mikroinstalacje do 50kWp/na każdym obiekcie".
LOKALIZACJA:
1. Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna przy Ul. Pod Lipami 9, Sianów (dz. nr 72/2 obr. 007);
2. Kino ,,Zorza" przy Ul. Pod Lipami 2, Sianów (dz. nr 88 obr. 007);
3. Gminny Żłobek i Przedszkole przy Ul. Słowackiego 3, Sianów(dz. nr 678 obr. 007) ;
4. Szkoła Podstawowa nr 1 przy Ul. Chrobrego 4, Sianów (dz. nr 287 obr. 007);
5. Szkoła Podstawowa nr 2 przy Ul. Dworcowej 26A, Sianów (dz. nr 519/11 obr.003) ;
6. Obiekty Urzędu Gminy Sianów przy Ul. Tylnej 34, 76-004 Sianów (dz. nr 35/1 obr. 007
7. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Środowiskowy Dom Samopomocy przy Ul. Słowackiego 3A Sianów (dz. nr 374 obr. 007) ;
ZAKRES PRAC:
Zakres prac wchodzących w skład przedmiotu zamówienia został opisany w PFU i obejmuje w szczególności:
- Kompleksowe zaprojektowanie, wybudowanie i przyłączenie do sieci systemu
fotowoltaicznego do produkcji energii elektrycznej, z uzyskaniem pozwolenia na budowę lub zgłoszenia.
- Dokonanie analizy najefektywniejszej lokalizacji modułów fotowoltaicznych na podstawie
wykonanej koncepcji technicznej celem zatwierdzenia przez Zamawiającego przed podjęciem prac projektowych.
- Wykonanie kompleksowych dokumentacji projektowych i pełnienie nadzoru autorskiego,
uzyskanie niezbędnych pozwoleń wymaganych przepisami prawa do realizacji przedmiotu zamówienia.
- Wykonanie robót budowlanych związanych z inwestycją wraz z uprzątnięciem i uporządkowaniem terenu po wykonanych pracach w tym montaż systemów fotowoltaicznych i kontrolno - pomiarowych wraz z ich przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej, zgodnie z warunkami wykonania i odbioru robót zawartymi
w niniejszym Programie Funkcjonalno - Użytkowym;
- Zapewnienie kierownika budowy ;
- Dokonanie przez Wykonawcę wszelkich prób, sprawdzeń, pomiarów, badań, ekspertyz, regulacji i rozruchu, pozwalających na eksploatację instalacji;
- Przyłączenie instalacji do sieci elektroenergetycznej, z opracowaniem niezbędnej dokumentacji i uzyskaniem wymaganych pozwoleń i uzgodnień w imieniu Zamawiającego;
- Opracowanie instrukcji obsługi i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci oraz przeszkolenie użytkowników końcowych w zakresie bieżącej obsługi.
Warunki wykonania przedmiotu zamówienia określa wzór umowy, stanowiący załącznik do niniejszej specyfikacji.
Część 1. Zadanie 2. Budowa instalacji fotowoltaicznej gruntowej o łącznej mocy do 450 kWp wraz z infrastrukturą towarzyszącą, która docelowo będzie zasilać istniejącą przepompownię centralną w Sianowie oraz inne obiekty użyteczności publicznej w gminie.
Przedmiotem zamówienia jest budowa farmy fotowoltaicznej na dz. nr 24 obręb ew. 0006 Sianów, gmina Sianów, woj. zachodniopomorskie.
Moduły fotowoltaiczne
Na etapie produkcji moduły PV winny być poddane w 100 % kontroli wydajności oraz pomiarów izolacji według normy norma IEC 61215/61730. Parametry modułów oraz ich komponenty winny spełniać wymagania norm:
EN 61730-1 Ocena bezpieczeństwa modułu fotowoltaicznego (PV) -- Część 1: Wymagania dotyczące konstrukcji
EN 61730-2 Ocena bezpieczeństwa modułu fotowoltaicznego (PV) -- Część 2: Wymagania dotyczące badań
EN 61215 Moduły fotowoltaiczne (PV) z krzemu krystalicznego - kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu:
IEC 62804 - Odporność PID
IEC 61701 - odporność na opary solankowe
IEC 62716 - odporność na amoniak
Powyższe wymagania powinny być potwierdzone stosownymi certyfikatami.
Kryteria jakościowe doboru modułów PV:
moc >= 375 Wp,
zbudowany z krzemu typu monokrystaliczne,
wyłącznie dodatnia tolerancja mocy,
sprawność >=20,5%,
wolne od efektu PID, Klasa A dla 1000V,
puszka przyłączeniowa IP 66,
powierzchnia antyrefleksyjna,
co najmniej 15 letnia gwarancja na produkt cedowana na odbiorcę końcowego,
25 letnia liniowa gwarancja spadku mocy na poziomie do -10% przez pierwsze 12 lat i nie więcej niż kolejne -10% przez pozostałe 13 lat, (przy zachowaniu liniowego spadku mocy),
serwis gwarancyjny producenta paneli zapewniony na terenie Europy,
producent paneli istniejący na rynku przez min. 5 lat,
panel wyprodukowany w roku jego instalacji i pierwszego uruchomienia,
panel spełniający normy IEC61215 i IEC61730,
moduły nie ulegające degradacji pod wpływem amoniaku,
jakość modułów skontrolowana we własnej komorze klimatycznej z elektroluminescyjnym mierzeniem,
oryginalne przyłącza MC4 lub Evo2 fabrycznie zastosowane w module.
Inwertery fotowoltaiczne
Inwerter trójfazowy, beztransformatorowy o mocy zaprojektowanej w granicach 90-120% mocy generatora DC;
Europejska sprawność nie mniejsza niż 97,8%;
Minimum 15 lat gwarancji producenta oraz serwis gwarancyjny na terenie Polski;
Napięcie wejściowe DC do 1100 V;
Minimum 2 niezależne wejścia MPPT (w przypadku większych instalacji z odpowiednio dobranym inwerterem, z większą liczbą MPPT);
Komunikacja WLAN lub LAN oraz RS 485;
Zintegrowany serwer sieciowy oraz rejestrator parametrów pracy;
Możliwość wizualizacji przez www oraz na urządzeniach mobilnych;
Zabezpieczenia strony DC: Pomiar rezystancji izolacji, Odłącznik DC, zabezpieczenie przeciwprzepięciowe, zabezpieczenia przeciwprzetężeniowe (w zależności od projektowanej ilości łańcuchów przyłączanych do wejść DC inwertera);
Zgodność produktu z normami oraz dyrektywami: IEC 61727, EN 50438:2014 oraz z dyrektywą napięciową dla poziomów napięcia oraz częstotliwości w publicznej sieci elektroenergetycznej (nastawy dla regionu: Polska).
Warunki wykonania przedmiotu zamówienia określa wzór umowy, stanowiący załącznik do niniejszej specyfikacji.
. DOSTAWA i montaż 100 lamp hybrydowych z panelem fotowoltaicznym i turbiną wiatrową gł. na terenach wiejskich Gminy. ( 30 lamp zasilanych autonomicznym żródłem z oze)
Przedmiotem zamówienia dostawa i montaż 100 lamp hybrydowych z panelem fotowoltaicznym i turbiną wiatrową gł. na terenach wiejskich Gminy Sianów.
Minimalne parametry lampy hybrydowej z panelem fotowoltaicznym i turbiną wiatrową - specyfikacja:
o słup wysokość min. 5,8m, stalowy ocynkowany, wzmocniony, zabezpieczony antykorozyjnie;
o podstawa betonowa, prefabrykowana, dostosowana do obciążenia urządzeń i warunków gruntowych;
o źródło światła: oprawa LED min. 28W, barwa zimna biała;
o strumień świetlny: min. 2 900lm;
o czas autonomii pracy przy naładowanych akumulatorach: min. 2 dni;
o moc panelu fotowoltaicznego: min230W;
o moc turbiny wiatrowej min. 300W;
o typ akumulatora: żelowy umieszczony w ziemi w hermetycznej skrzyni o pojemności min. >100AH;
o system włączania: czujnik zmierzchowy;
o warunki pracy: min. od -20 °C do +45 °C;
o okres gwarancji nie krótszy niż 36 miesięcy;
UWAGA:
o wykonawca składając ofertę zobowiązany jest załączyć karty techniczne lamp hybrydowych z panelem fotowoltaicznym i turbiną wiatrową;
o przed wykonaniem dostawy i montażu Wykonawca zobowiązany jest do wyjazdu w teren z przedstawicielami Gminy Sianów w celu wskazania miejsc montażu 100 lamp hybrydowych z panelem fotowoltaicznym i turbiną wiatrową i przedstawienia propozycji ustawienia lamp pod kątem technicznym (min. kierunek świecenia)
o Wykonawca zobowiązany jest do zaznaczenia na dostarczonych przez Zamawiającego mapach propozycji lokalizacji lamp z uwzględnieniem warunków technicznych;
o Wykonawca we własnym zakresie sporządzi tymczasową organizację ruchu, wystąpi o pozwolenie na zajecie pasa drogowego oraz wykona pomiary geodezyjne, pomiary geodezyjne powykonawcze, jeżeli będą wymagane;
o Wykonawca opracuje instrukcję obsługi i eksploatacji urządzeń oraz przeszkolenie użytkowników końcowych w zakresie bieżącej obsług i prac konserwacyjnych;
o Na dostarczone lampy Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu do odbioru końcowego dokumentację powykonawczą zawierającą deklaracje zgodności, atesty, certyfikaty, itp. zamontowanych elementów;
Warunki wykonania przedmiotu zamówienia określa wzór umowy, stanowiący załącznik do niniejszej specyfikacji.
Zakup 1 samochodu do świadczenia usług i transportu zbiorowego (bus elektryczny)
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
I. Ogólne wymagania dotyczące samochodu:
1) fabrycznie nowy, kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2022 r., gotowy do użytku;
2) spełniający wymagania techniczne określone przez obowiązujące w Polsce przepisy dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych w tym warunki techniczne wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1990);
3) przygotowany do odbioru pojazd musi mieć wykonany przez Wykonawcę i na jego koszt przegląd zerowy, co będzie odnotowane w książce gwarancyjnej pojazdu;
4) do pojazdu Wykonawca dostarczy: kartę pojazdu, komplet 2 szt. kluczyków lub innych fabrycznych urządzeń służących do otwarcia pojazdu, instrukcję, książkę serwisową i gwarancyjną, świadectwo homologacji, wykaz autoryzacji stacji obsługi na terenie Polski oraz inne dokumenty wymagane prawem w języku polskim;
5) wykonawca zapewni dostawę samochodów, przy czym odbiór zostanie dokonany na terenie Gminy Sianów lub w referencyjnej odległości maksymalnie 20 km od siedziby Zamawiającego
6) Gwarancja mechaniczna: Minimum 2 lata bez limitu kilometrów (warunek ,,bez limitu kilometrów" zostanie zachowany, jeśli Wykonawca zaoferuje gwarancję z limitem kilometrów powyżej 150 tys. km. w skali roku)
7) Gwarancja na perforację nadwozia: Minimum 10 lat
II. Wymagania szczegółowe dotyczące samochodu:
1) Rodzaj: Samochód osobowy typu bus
2) Ilość miejsc: 8+1
3) Kolor: Srebrny metalik/perłowy
4) Rodzaj silnika: Silnik elektryczny
5) zespół akumulatorów: min. 75 kWh
6) Moc silnika: min. : 100kW/136 KM
7) Prędkość maksymalna: min. 100 km/h
8) Rodzaj napędu: Napęd na tylne koła,
9) Skrzynia biegów: Elektroniczna przekładnia redukcyjna o stałym przełożeniu
10) Układ kierowniczy: Kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach ze wspomaganiem
11) Typ nadwozia: Jednobryłowy, bez stałej przegrody pomiędzy ,,szoferką", a tylną częścią pojazdu
12) Drzwi boczne przednie: Skrzydłowe
13) Drzwi boczne tylne: skrzydłowe
14) Drzwi boczne tylne: Przeszklone, przesuwane minimum po prawej stronie
15) Drzwi tylne: Przeszklone, otwierane skrzydłowo
16) Podłoga: Z wykładziną antypoślizgową w przestrzeni pasażerskiej
17) Siedzenie kierowcy: Fotel kierowcy z regulacją odchylenia, wysokości, odległości od kierownicy
18) Siedzenia w II i III rzędzie: z możliwością szybkiego demontażu, wyjmowane, po wymontowaniu dwóch tylnych rzędów foteli musi pozostać płaska powierzchnia z dopuszczalnymi mocowaniami foteli lub ich prowadnicami
19) Reflektory: Światła z halogenami przeciwmgielnymi minimum z przodu, Światła do jazdy dzienne
20) Radio: Radioodtwarzacz fabryczny, Gniazdo USB, SD, Połączenie telefonu za pomocą Bluetooth
21) Lusterka boczne: podgrzewane, składane, regulowane elektrycznie
22) Zamek: Centralny zamek zdalnie sterowany
23) Szyby: Pełne przeszklenie pojazdu, Szyby przyciemniane w części pasażerskiej
24) Ogrzewanie: Klimatyzacja i ogrzewanie całej przestrzeni pasażerskiej, rozprowadzenie centralne, Kanał ogrzewania dla przestrzeni pasażerskiej
25) Zabezpieczenie przeciw kradzieży: Dwa zabezpieczenia elektroniczne niezależne
26) Koła Minimum 16" stalowe lub ze stopów metali lekkich + minimum dojazdowe koło zapasowe System kontroli ciśnienia w oponach
27) Czujniki parkowania Przód i tył
28) Bezpieczeństwo: Czołowa poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera z przodu, Sygnalizacja niezapiętych lub zapiętych pasów minimum kierowcy, 3 punktowe pasy bezpieczeństwa dla wszystkich foteli, System zapobiegający poślizgowi kół podczas ruszania, System zapobiegania blokowaniu kół podczas hamowania System stabilizujący tor jazdy podczas pokonywania zakrętów
29) Stacja do ładowania typu Wall-box
30) Dywaniki: Tak, we wszystkich rzędach siedzeń
31) Podnośnik: 1 szt. o nośności nie niższej niż masa własna pojazdu
32) Klucz do kół 1 szt.
33) Gaśnica 1 szt.
34) Apteczka z normą DIN-13164 1 szt.
35) Trójkąt ostrzegawczy 1 szt.
36) Kamizelka ostrzegawcza 9 szt
Zakup 1 samochodu elektrycznego do świadczenia usług komunalnych.
- nadwozie typu furgon/van
- pojazd fabrycznie nowy
- długość całkowita nadwozia od 6300 mm do 7100 mm
- wysokość przestrzeni ładunkowej minimum 1900 mm
- przygotowanie do zabudowy regałowej przestrzeni ładunkowej
- dwa komplety kół: komplet kół z oponami letnimi o parametrach właściwych dla pojazdu oraz komplet kół z oponami zimowymi o parametrach właściwych dla pojazdu
- DMC do 3500 kg
- zasięg pojazdu załadowanego oraz ciągnącego przyczepkę lekką - minimum 200 km (dla pojazdu elektrycznego)
- chlapacze tylne i przednie
- tylne drzwi dwuskrzydłowe otwierane 270 stopni
- dodatkowa blokada otwarcia drzwi tylnych 90 stopni
- uchwyty do wsiadania przy drzwiach tylnych z prawej i lewej strony
- ściana działowa na słupku "C", pełna z oknem
- drzwi przesuwne z prawej strony pojazdu z oknem
- uchwyt do wsiadania przy drzwiach przesuwnych
- okno przestrzeni pasażerskiej po lewej stronie pojazdu w 1 rzędzie siedzeń
- lusterka zewnętrzne ogrzewane sterowane elektrycznie
- hak do ciągnięcia przyczepy
- fotele przednie w konfiguracji: fotel kierowcy + dwumiejscowy fotel pasażerski
- fotele w 1 rzędzie: minimum trzymiejscowy fotel
- podłoga drewniana w przestrzeni ładunkowej
- tapicerka przestrzeni ładunkowej na całej wysokości, zmywalna
- gumowe dywaniki podłogowe w przestrzeni pasażerskiej
- gaśnica, trójkąt, apteczka, klin pod koło
- pełnowymiarowe koło zapasowe
- klimatyzacja
- gniazdo USB 5v w kabinie pojazdu
- gniazdo 12v w kabinie pojazdu
- przygotowanie do montażu radia wraz z głośnikami
- gniazdo 12v w przestrzeni ładunkowej
- czujniki cofania
- centralny zamek
- belka świetlna z żółtym światłem ostrzegawczym na przedniej części pojazdu, włączana w kabiny
- stacja do ładowania typu Wall-box
Gwarancja mechaniczna min. 2 lata
Gwarancja na lakier min. 2 lata
Gwarancja na perforacje blachy min. 3 lata
Zakup 1 samochodu dostawczo-osobowego dla potrzeb CKiBP w Sianowie.
OPIS SAMOCHODU DOSTAWCZO OSOBOWEGO ELEKTRYCZNY
CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY I MNIASTA SIANÓW
DANE OGÓLNE:
samochód osobowy z przestrzenią ładowną do 3,5 T,
rok produkcji 2022 lub 2023
wyposażony w silnik elektryczny o mocy min. 40 kW
zasięg na jednym pełnym ładowaniu - min. 150 km
układ ładowania: adaptacyjny jedno-trójfazowy, możliwość ładowania ze standardowego gniazda domowego 230V (przewód będący wyposażeniem pojazdu)
rok modelowy 2022/2023
kolor lakier zwykły szary, czarny, grafitowy
tapicerka w kolorze ciemnym,
liczba siedzeń minimalnie 5, opcja montażu dodatkowych siedzeń,
długość przestrzeni ładunkowej minimalnie 2000 mm,
wysokość przestrzeni ładunkowej minimalnie 1800 mm,
przestrzeń ładunkowa minimalnie 2 m3
ładowność całkowita bez pasażerów minimalnie 600 kg,
kabel do ładowania prądem zmiennym z ładowarek publicznych i domowych Wallbox,
drzwi boczne przesuwne prawe,
drzwi tylne dwuskrzydłowe otwierane 180°,
fotel kierowcy z podłokietnikiem, regulacją wysokości i lędźwiową. Kanapa pasażera 2os ze schowkiem pod siedziskiem,
WYPOSAŻENIE
Lusterka boczne podgrzewane i regulowane elektrycznie,
Szyby otwierane elektrycznie,
Klimatyzacja,
Komplet dywaników gumowych kubełkowych w przedziale pasażerskim i w kabinie kierowcy,
Trójkąt ostrzegawczy, gaśnica, zestaw narzędzi fabrycznych z podnośnikiem,
Autoalarm,
Immobiliser fabryczny,
Centralny zamek sterowany pilotem (co najmniej dwa komplety kluczy z pilotem),
Fabrycznie zamontowany zestaw głośnomówiący, bluetooth zamontowany trwałe
w kabinie kierowcy,
Przystosowanie do ładowania prądem zmiennym o mocy do 7 kW
2U2 Radio DAB z ekranem mono+Bluetooth +USB
Fabrycznie zamontowane radio wraz z instalacją radiową, co najmniej dwa głośniki,
Reflektory - halogenowe reflektory projektorowe ze światłami LED do jazdy dziennej
i z przednimi światłami przeciwmgielnymi z funkcją doświetlania zakrętów,
Chlapacze przednie i tylne,
Osłona pod silnik,
Drzwi - odsuwane drzwi boczne - po prawej stronie, tylne drzwi dwuskrzydłowe,
Przedni zderzak - w kolorze nadwozia,
Tylny zderzak - częściowo w kolorze nadwozia (narożniki)
Czujniki parkowania - przednie i tylne,
Poduszka powietrzna kierowcy,
Obręcze stalowe - z oponami,
Pełne kołpaki kół,
Osłona pod silnik,
Koło zapasowe pełnowymiarowe zamontowane w miejscu fabrycznie do tego przeznaczonym,
BEZPIECZEŃSTWO
Poduszka bezpieczeństwa co najmniej dla kierowcy,
Fotele z zagłówkami wyposażone w pasy bezpieczeństwa bezwładnościowe trzypunktowe,
Tylne czujniki parkowania,
ABS,
WYPOSAŻENIE DODATKOWE
Komplet kół z oponami zimowymi o rozmiarze nie mniejszym niż 16 cali, data produkcji opon nie może być wcześniejsza niż 12 miesięcy przed terminem dostawy samochodu,
Komplet zdejmowanych pokrowców na siedzenia w kolorze ciemnym np. szarym, grafitowym,
Apteczka samochodowa DIN 13164,
Stacja do ładowania typu Wall-box
Gwarancja mechaniczna min. 2 lata
Gwarancja na lakier min. 2 lata
Gwarancja na perforacje blachy min. 3 lata
Zakup 1 samochodu osobowego hybrydowego typu plug-in (dla min. 4 osób) dla potrzeb UGiM w Sianowie.
DOSTAWA 1 szt. samochodu osobowego z napędem hybrydowym typu plug-in
Parametry techniczne Wymagane przez Zamawiającego
1. Samochód osobowy, rok produkcji 2022
2. Silnik , układ napędowy
a) moc min. (KM) Min. 180
b) pojemność skokowa (w cm3) od 1800 do 2500
c) bateria jonowa o poj. min 13,2 kWh
d) norma spalania min. EU Min. Euro 6
3. Typ układu Hybrydowy plug - in
4. Zbiornik paliwa min. 40 lit.
5. Zasięg na silniku elektrycznym nie mniej niż 45 km
6. Emisja CO2 max. 50g/km
7. Typ silnika Benzyna
8. Skrzynia biegów Automatyczna
9. Wymiary zewnętrzne samochodu
a) długość nadwozia ( mm) do 4550
b) prześwit zawieszenia (mm) Min. 170
c) rozstaw osi (mm) Do 2750
10. Masa
a) dopuszczalna Masa Całkowita (kg) do 2600
11. Obręcze kół
12. Opony Letnie z felgami aluminiowymi min. 17
13.Koło zapasowe na wyposażeniu lub zestaw naprawczy
14. Opony nie starsze niż 12 miesięcy
15. Układ hamulcowy
a) elektroniczny system zapobiegania blokowania kół podczas hamowania ABS lub inny oferowany przez producenta
b) system rozkładania siły hamowania
c) hamulce przód - tarczowe
d) hamulce tył - tarczowe lub bębnowe
16. Układ kierowniczy
a) wspomaganie układu kierowniczego
b) regulacja kierownicy minimum w dwóch płaszczyznach
17. System kontroli trakcji
18. System kontroli trakcji stabilizacji toru jazdy
19. System ostrzegający o zmianie pasa ruchu
20. System rozpoznawania znaków drogowych
21. System wspomagający ruszania pod górę
22. Pasy bezpieczeństwa przednich foteli trzypunktowe, bezwładnościowe z regulacją wysokości
23. Kierownica wielofunkcyjna
24. Informacja o niezapiętych pasach, ostrzeżenie dźwiękowe oraz kontrolka informacyjna
25. Blokada przeciw uruchomieniowa - immobiliser
26. Poduszka powietrzna u kierowcy oraz pasażera
27. Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem
28. Światła przeciwmgłowe przednie
29. Autoalarm
30. Kamera cofania
31. Przednie i tylnie czujniki parkowania
32. Materiałowa tapicerka foteli lub skórzana
33. Fotel kierowcy pełna regulacja z podłokietnikiem
34. Tempomat - aktywny
35. Klimatyzacja automatyczna lub półautomatyczna
36. Asystent martwego punktu pomagający unikać wypadków (rozpoznaje pojazdy w martwym punkcie i ostrzega kierowcę sygnałami wizualnymi i dźwiękowymi).
37. Zestaw głośnomówiący bluetooth
38. Ogrzewane przednie fotele
39. Oświetlenie
40. Światła do jazdy dziennej w technologii LED
41. Stacja do ładowania typu Wall-box
42. Gwarancja mechaniczna min. 2 lata
43. Gwarancja na lakier min. 2 lata
44. Gwarancja na perforacje blachy min. 3 lata
Specyfikacja:SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-08996adc-a9ff-11ed-9236-36fed59ea7dd
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy
zakupowej https://ezamowienia.gov.pl
Zamawiający dopuszcza, awaryjnie komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej
jaltyn@sianow.pl - Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie
dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą,
z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp., odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej
zdefiniowane w ustawie z dnia 3 marca 2020 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
2. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Ofertę, a także oświadczenie składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.3. W postępowaniu o
udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami
odbywa się przy użyciu platformy zakupowej https://ezamowienia.gov.pl
Zamawiający dopuszcza, awaryjnie komunikację za
pośrednictwem poczty elektronicznej jaltyn@sianow.pl
4. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Gminy i Miasta w Sianowie, 76-004 Sianów, Ul. Armii Polskiej 30.
inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy i Miasta w Sianowie jest daneosobowe@sianow.pl, adres: 76-004 Sianów, Ul. Armii Polskiej 30.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1710)
dalej ,,ustawa Pzp";
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z ustawą Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Miejsce i termin składania:TERMIN SKŁADANIA ofert: 2023-02-27 12:00
Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć poprzez Platformę https://ezamowienia.gov.pl
Termin składania:2023-02-27
Otwarcie:Termin otwarcia ofert: 2023-02-27 13:00
Miejsce i termin realizacji:dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia
Wadium:w oryginalnej treści
Wymagania:dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia
Uwagi:dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia
Kod CPV:45000000-7, 09331200-0,09332000-5,71540000-5,71320000-7,71323100-9,45311200-2,45315600-4,45315500-3,45315300-1
Numer dokumentu:2023/BZP 00091416, Z.271.3.2023
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 

Dziękujemy za wysłane grafiki.