• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_2022

PRZETARG NA: Odbijacze pneumatyczne

Standard

Dane kontaktowe

Opis:ZAPYTANIE OFERTOWE
Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni
zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę:
1) Przedmiot zamówienia: odbijacze pneumatyczne dla potrzeb Urzędu Morskiego
w Gdyni.
b) warunki płatności: Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji zamówienia w
dwóch partiach.
(1) przelew w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury za dostarczony towar
-z rachunku bankowego Zamawiającego na wskazany na fakturze rachunek
bankowy. Terminem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego,
(2) Wynagrodzenie Wykonawcy ma obejmować wszystkie koszty związane z
realizacją zamówienia, w tym koszty transportu i dostawy,
Miejsce i termin składania:3) Forma złożenia oferty:
Wypełniony formularz oferty (załącznik nr 1) oraz oświadczenie RODO (załącznik nr 2)
należy złożyć w terminie do dnia 23.03.2023 r. do godz. 15:00 w jednej z poniższych form:
a) pisemnej przesłanej lub złożonej w zamkniętej kopercie na adres : Urząd Morski w
Gdyni, Ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia, z dopiskiem ,,Oferta na dostawę
odbijaczy pneumatycznych - Wydział TZ"
b) w wersji elektronicznej (w postaci podpisanego skanu) jako plik PDF na e-mail :
ofertytz@umgdy.gov.pl
Termin składania:2023-03-23
Otwarcie:5) Dodatkowe informacje: a) prawdopodobny termin wyboru oferty i ogłoszenia wyników nastąpi w dniu 24.03.2023 r., otwarcie ofert nastąpi bez udziału Wykonawców w siedzibie Zamawiającego;
Miejsce i termin realizacji:a) termin wykonania zamówienia - do 8 tygodni od daty podpisania umowy,
(3) inne: miejscem dostawy towaru jest Urząd Morski w Gdyni, Wydział TZ,
ul. Węglowa 18 a, 81-341 Gdynia. DOSTAWA w dni robocze, w godz.ch od
08:00 do 15:00.
Wymagania:2) Kryterium wyboru ofert: Cena: - cena 100%
Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych -
ustawy nie stosuje się.
W celu potwierdzenia dostarczenia wiadomości w formie elektronicznej, prosimy
o jednoczesny kontakt telefoniczny.
Do zaproszenia załączono:
a) formularz oferty
b) projekt umowy.
b) informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na
stronie internetowej Urzędu Morskiego w Gdyni. Oferent który złożył
najkorzystniejszą ofertę zobowiązany będzie do dostarczenia towaru w
terminie do 8 tygodni od daty podpisania umowy.
c) w przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana za
najkorzystniejszą, uchyli się od podpisania umowy, Zamawiający może wybrać
ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych złożonych ofert, bez
przeprowadzania ich ponownego badania i oceny;
d) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez
podawania przyczyn;
e) Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty w przypadku, gdy:
o Wykonawca złoży ofertę, której przedmiot zamówienia będzie
niezgodny z wymogami Zamawiającego i obowiązującymi
przepisami (w tym z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 roku
o podatku od towarów i usług),
o niepełnej oferty oraz oferty z błędami rachunkowymi,
o dokonania zmian w formularzu oferty nie uzgodnionych
z Zamawiającym,
o gdy oferta będzie złożona po wyznaczonym terminie.
Kontakt:Osoby do kontaktu:
Agnieszka Bałuch - Kierownik Oddziału Zaopatrzenia - tel.:58 355 35 45
e-mail: agnieszka.baluch@umgdy.gov.pl
Wojciech Rosiński - Starszy Inspektor - Wojciech Rosiński - tel.:58 355 35 46
e-mail: wojciech.rosinski@umgdy.gov.pl
Język kontaktu:polski
Numer dokumentu:TZ2.374.30.1.2023.WR
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 

Dziękujemy za wysłane grafiki.