• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: OBUDOWA KOŁA RATUNKOWEGO GUARDIAN WRAZ Z KOŁEM RATUNKOWYM

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: OBUDOWA KOŁA RATUNKOWEGO GUARDIAN WRAZ Z KOŁEM RATUNKOWYM
Standard

Dane kontaktowe

Zamawiający, Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, 81-338 Gdynia, ul. Chrzanowskiego 10, zaprasza

do złożenia oferty cenowej na dostawę:

1.Przedmiot zamówienia: OBUDOWA KOŁA RATUNKOWEGO GUARDIAN WRAZ Z KOŁEM RATUNKOWYM

Szczegółowy opis przedmiotu umieszczony w formularzu oferty

dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni.

a) termin wykonania zamówienia – do 14 dni od daty otrzymania zamówienia.

b) warunki płatności:

 przelew w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury za dostarczony towar –z rachunku

bankowego Zamawiającego na wskazany na fakturze rachunek bankowy. Terminem zapłaty

jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego,

Wynagrodzenie Wykonawcy ma obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia,

w tym koszty transportu i dostawy,

inne: miejscem dostawy towaru jest Wydział Transportu i Zaopatrzenia

81-341 Gdynia ul Węglowa 18 A czynne dni robocze pon.-pt. 08:00 do 14:00

2.Kryterium wyboru ofert: Cena: - cena 100%

3.Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019

r. poz. 2019 z późn. zm.) - ustawy nie stosuje się.

4.Forma złożenia oferty:

Wypełniony formularz oferty (załącznik nr 1) oraz oświadczenie RODO (załącznik nr 2) należy złożyć

w terminie do dnia 15.06.2021 r. godz. 10:00 w jednej z poniższych form:

• pisemnej przesłanej lub złożonej w zamkniętej kopercie na adres : Urząd Morski w

Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia, z dopiskiem „Oferta na OBUDOWY

KOŁA RATUNKOWEGO GUARDIAN WRAZ Z KOŁAMI RATUNKOWYMI – Wydział TZ”

• w wersji elektronicznej (w postaci podpisanego skanu) jako plik PDF na e-mail :

ofertytz@umgdy.gov.pl

W celu potwierdzenia dostarczenia wiadomości w formie elektronicznej, prosimy o jednoczesny kontakt

telefoniczny.

Osoby do kontaktu:

 Wojciech Rosiński – St. Inspektor Oddziału Zaopatrzenia - tel.:58 355 35 46

e-mail: wojciech.rosinski@umgdy.gov.pl

Agnieszka Bałuch – Kierownik Oddziału Zaopatrzenia - tel.: 58 355 35 45

e-mail: agnieszka.baluch@umgdy.gov.pl

Urząd Morski w Gdyni 

2

5. Do zaproszenia załączono:

a) formularz oferty

b) oświadczenie RODO.

6. Dodatkowe informacje:

a) prawdopodobny termin wyboru oferty i ogłoszenia wyników nastąpi w dniu 16.06.2021 r.,

otwarcie ofert nastąpi bez udziału Wykonawców w siedzibie Zamawiającego;

b) informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej

Urzędu Morskiego w Gdyni. Oferent który złożył najkorzystniejszą ofertę zobowiązany będzie do

dostarczenia towaru w terminie do 14 dni od daty otrzymania zamówienia.

c) w przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana za najkorzystniejszą, uchyli się od

wykonania zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród

pozostałych złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny;

d) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn;

e) Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty w przypadku, gdy:

• Wykonawca złoży ofertę, której przedmiot zamówienia będzie niezgodny

z wymogami Zamawiającego i obowiązującymi przepisami (w tym z przepisami

ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług),

• niepełnej oferty oraz oferty z błędami rachunkowymi,

• dokonania zmian w formularzu oferty nie uzgodnionych z Zamawiającym,

• gdy oferta będzie złożona po wyznaczonym terminie.

Dziękujemy za wysłane grafiki.