• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Obsługa gminnego magazynu przeciwpowodziowego

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Obsługa gminnego magazynu przeciwpowodziowego
Standard

Dane kontaktowe

Opis:II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Obsługa gminnego magazynu przeciwpowodziowego w Krakowie wraz z obsługą systemu rozbieralnych ścianek DPS 2000 i bram przeciwpowodziowych w latach 2021-22

Numer referencyjny: 2/X/2021
II.1.2)Główny kod CPV
50610000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu bezpieczeństwa
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa polegająca na utrzymaniu w należytym stanie pomieszczeń magazynu przeciwpowodziowego zlokalizowanego przy Ul. Babińskiego 29 w Krakowie wraz z obsługą systemu rozbieralnych ścianek DPS2000 i bram przeciwpowodziowych oraz dokonywanie przeglądów i utrzymanie w pełnej sprawności sprzętu znajdującego się na wyposażeniu tego magazynu.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto Kraków

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa polegająca na utrzymaniu w należytym stanie pomieszczeń magazynu przeciwpowodziowego zlokalizowanego przy Ul. Babińskiego 29 w Krakowie wraz z obsługą systemu rozbieralnych ścianek DPS2000 i bram przeciwpowodziowych oraz dokonywanie przeglądów i utrzymanie w pełnej sprawności sprzętu znajdującego się na wyposażeniu tego magazynu. Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przy pomocy następujących dokumentów:

o zakresu i warunków wykonywania prac (załącznik nr 4 do SWZ).

Szczegółowe wymagania, zakres obowiązków i warunki realizacji określają Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego - Załącznik nr 3 do SWZ.

Wymagany okres gwarancji wynosi 12 miesięcy na wykonane usługi, w tym na użyte materiały.

Zamawiający dopuszcza możliwości realizacji przedmiotowego zamówienia przez Wykonawcę z wykorzystaniem podwykonawców, których zobowiązany jest wskazać w sekcji D w części II. własnego formularza jednolitego dokumentu, o którym mowa w pkt 9.2 SWZ.

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę wyłącznie na cały zakres zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.

Zamawiający nie wymaga odbycia wizji lokalnej ani sprawdzenia przez wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u zamawiającego.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 12 500,00 PLN.

W niniejszym postępowaniu zostanie zastosowana procedura, o której umowa w art. 139 ustawy Pzp. Zamawiający na podstawie art. 139 ust. 1 ustawy Pzp, najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca składa ofertę przez ePUAP/miniPortal.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Dodatkowy sprzęt podczas pogotowia przeciwpowodziowego / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Dodatkowy sprzęt podczas alarmu powodziowego / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy lub do wyczerpania środków przewidzianych umową (PPU), w zależności co nastąpi wcześniej.
Specyfikacja:Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.kegw.krakow.pl
Miejsce i termin składania:TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 25/10/2021
Termin składania:2021-10-25
Otwarcie:Warunki otwarcia ofert Data: 25/10/2021 Czas lokalny: 12:00 Miejsce: Otwarcie złożonych ofert nastąpi w siedzibie Klimat - Energia -Gospodarka Wodna. Otwarcie ofert następuje poprzez miniPortal.
Miejsce i termin realizacji:Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto Kraków
Wadium:12 500,00 PLN
Wymagania:dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia
Uwagi:Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 22/01/2022
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/10/2021
Kontakt:Gmina Miejska Kraków - Klimat-Energia-Gospodarka Wodna
Os. Szkolne 27
Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
31-977
Polska
E-mail: sekretariat@kegw.krakow.pl
Tel.: +48 123233001
Język kontaktu:polski
Kod CPV:50610000
Numer dokumentu:519559-2021, 2/X/2021
Źródło:

GRUPA BIZNES POLSKA

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 

Dziękujemy za wysłane grafiki.