• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Naprawa żyrokompasu

Standard

Dane kontaktowe

Opis:Nazwa Postępowania
Naprawa żyrokompasu NAVIGAT X Mk1. Mod 7/2 na ORP ,,PIORUN".
Miejsce i termin składania:Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://portal.smartpzp.pl/kpwg/public/postepowanie?postepowanie=32348550
TERMIN SKŁADANIA ofert
19-08-2022 11:00:00
Termin składania:2022-08-19
Otwarcie:Termin otwarcia ofert 19-08-2022 11:00:00
Wymagania:Tryb Postępowania
Zgodny z regulaminem otwarty
Rodzaj zamówienia
Usługi
Waluta postępowania
PLN

16-08-2022 14:01 ZAMÓWIENIE PONIŻEJ 130 000 zł (art. 2 ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp) Szanowni Państwo, informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez platformazakupowa.pl SMART PZP - zgodnie z Zaproszeniem do składania ofert, które zostało załączone do niniejszego ogłoszenia. W przypadku pytań merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego". UWAGA ! Wykonawca składając ofertę oświadcza, że: 1. Zapoznał się z treścią zaproszenia (wraz z istotnymi postanowieniami umowy) i nie wnosi do niego zastrzeżeń oraz uzyskał konieczne informacje i wyjaśnienia do przygotowania oferty;

2. Oferowany przedmiot zamówienia jest w całości zgodny z treścią zaproszenia;

3. W cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia;

4. Zobowiązuje się - w przypadku wyboru oferty - do zawarcia umowy w miejscu i terminie ustalonym przez Zamawiającego.

5. Posiada uprawnienia do wykonania działalności lub czynności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia;

6. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia,

7. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej umożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia.

8. Wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu Uwaga! W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO powyższe oświadczenie nie ma zastosowania

9. nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).
Uwagi:Kryteria oceny ofert
1.1
Cena brutto
Waga %:
100.00
Cena
Kontakt:W przypadku pytań związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Infolinia techniczną SmartPZP czynną od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 7:00 do 19:00. o pomoc@portalpzp.pl o tel. 22 123 77 97
Język kontaktu:polski
Numer dokumentu:32/P/SNH/2022
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 


Dziękujemy za wysłane grafiki.