• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_2022

PRZETARG NA: Naprawa silników głównych MTU 12V595TE90 LB i PB na ORP „ŚLĄZAK”

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Naprawa silników głównych MTU 12V595TE90 LB i PB na ORP „ŚLĄZAK”
Standard

Dane kontaktowe

ZAMAWIAJĄCY: 

KOMENDA PORTU WOJENNEGO GDYNIA
ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1

81-103 Gdynia 

fax: 261 26 23 14

e- mail: kpw.przetargi@ron.mil.pl 

www.kpwgdynia.wp.mil.pl             

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://portal.smartpzp.pl/kpwg 

zaprasza do złożenia oferty:

*w postępowaniu, którego przedmiotem jest zamówienie w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, w rozumieniu 
art. 7 ust. 36 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych, 

którego  wartość przekracza kwotę 130 000 zł,, a nie przekracza równowartości kwoty 431 000 euro, 

do którego nie stosuje się przepisów ustawy Pzp (w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp)

prowadzonego na  podstawie „Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Komendzie Portu Wojennego Gdynia”


Określenie przedmiotu zamówienia

Naprawa silników głównych MTU 12V595TE90 LB i PB na ORP „ŚLĄZAK”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia załącznik nr 1 do WP 


Termin realizacji umowy

Wymagany termin realizacji: 30 dni od dnia podpisania umowy.


III. Składanie ofert częściowych

        Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.


IV. Warunki udziału w postępowaniu 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

  1) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, związanej z realizacją zamówienia będącego  przedmiotem niniejszego postępowania.

2)  posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy oferują przedmiot zamówienia zgodny z wymaganiami zamawiającego.

3. Dokumenty, o których mowa w pkt. 1, należy złożyć w formie skanu załączonego do oferty,
z zastrzeżeniem, że:

1) na każde żądanie zamawiającego, oryginały dokumentów przedstawić do wglądu;

2) w przypadku wykonawców zagranicznych dokumenty winny być przetłumaczone na język polski.

4. Zamawiający dopuszcza możliwość wspólnego ubiegania się wykonawców o realizację zamówienia. W takim wymagane dokumenty może przedstawić jeden z Wykonawców lub Wykonawcy mogą przedstawić je łącznie – jeżeli w/w dokumenty są wymagane do postępowania.

5. Podstawy wykluczenia  zgodnie z ustawą z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).

5.1. Na podstawie art. 7 ust. 1, w związku z ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835) z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

1) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;

2) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3; 

3) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.

5. 2. Zgodnie z art. 7 ust. 3 powyższej ustawy w przypadku wykonawcy wykluczonego na podstawie ust. 1, zamawiający odrzuca ofertę takiego wykonawcy. Zgodnie z ust. 2 wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w ust. 1.

5.3. Zgodnie z art. 7 ust. 6 oraz 7 powyższej ustawy osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie ust. 1, które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, podlegają karze pieniężnej. Karę pieniężną nakłada Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, w drodze decyzji, w wysokości do 20 000 000 zł.

V. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem Portalu SmartPzp pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/kpwg.

Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez System (za pośrednictwem Portalu SmartPzp), dostępny pod adresem https://portal.smartpzp.pl/kpwg. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę zapisania na serwerze Systemu (na Portalu SmartPzp). Aktualna data i godzina, zsynchronizowane z Głównym Urzędem Miar, wyświetlane są w prawym górnym rogu Systemu.

Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem Portalu SmartPzp. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany warunków przetargu, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na Portalu SmartPzp, na stronie danego postępowania. Korespondencja (po otwarciu ofert), której adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem Portalu SmartPzp do konkretnego wykonawcy.

W celu złożenia oferty, Wykonawca zobowiązany jest założyć w Systemie konto 
i zarejestrować w nim  swój podmiot (konto Wykonawcy tworzone jest tylko raz i w kolejnych postępowaniach wykorzystuje się już istniejące konto). Szczegółowa instrukcja dotycząca tworzenia konta Wykonawcy oraz złożenia oferty dostępna jest w Systemie w zakładce E-learning. 

Do pełnego i prawidłowego korzystania przez Wykonawcę z Systemu, wskazane jest posiadanie,  przez co najmniej jednego uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy (Użytkownika Zewnętrznego), kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego lub podpisu osobistego służącego do uwierzytelnienia i podpisu.

Każda ze stron na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania korespondencji. 

Zamawiający dopuszcza składanie zapytań do treści Warunków Przetargu, w terminie 3 dni przed upływem terminu składania ofert poprzez Portal SmartPzp (w formacie PDF).

W przypadku złożenia przez wykonawcę pytania w prowadzonym postępowaniu, zamawiający:

1) treść zapytania wraz z wyjaśnieniami zamieszcza na Portalu SmartPzp, bez ujawniania źródła zapytania;

2) może w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, zmienić warunki przetargu, przy czym dokonaną w ten sposób zmianę zamieszcza niezwłocznie na Portalu SmartPzp;

3) przed upływem terminu składania ofert może wyznaczyć późniejszy termin ich składania, w celu uwzględnienia zmian w przygotowanych ofertach, wynikających ze zmiany warunków przetargu;

 4) nie jest zobowiązany do udzielenia wyjaśnień, jeżeli prośba o wyjaśnienie treści warunków przetargu wpłynie do zamawiającego na mniej niż 3 dni przed terminem składania ofert.

VI. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

1. Osobami uprawnionymi ze strony zamawiającego do bezpośredniego porozumiewania się z wykonawcami są:

- w zakresie procedury: p Katarzyna KUCHARSKA- Sekcja Zamówień Publicznych,  tel. 261 26 65 49;

2. Informacje i wyjaśnienia uzyskać można od poniedziałku do piątku w godzinach 
od 07:30-15:30.


VII. Sposób złożenia i przygotowania ofert

1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty wariantowej.

2. Ofertę może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca działalność gospodarczą oraz podmioty te występujące wspólnie.

3. Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia.

4. Ofertę należy złożyć poprzez platformę smart. 

5. Cena oferty winna być podana w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena oferty musi obejmować wszystkie należności, związane z wykonaniem umowy, które zamawiający będzie zobowiązany zapłacić wykonawcy, łącznie z podatkami i opłatami, do których poniesienia obowiązany będzie wykonawca.

6. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. 

7. Wykonawca może wprowadzić zmiany w ofercie lub wycofać złożoną ofertę tylko przed upływem terminu jej złożenia.


VIII. Miejsce i termin składania ofert

Ofertę należy złożyć poprzez Portal SmartPzp postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w aktywnym formularzu danego postępowania. Należy wypełnić wszystkie obowiązkowe pola i załączyć załączniki (jeżeli są wymagane). 

Zamawiający, na każdym etapie postępowania, zastrzega sobie prawo do  żądania  od Wykonawcy przedstawiania pełnomocnictwa dla osoby składającej ofertę poprzez platformę zakupową potwierdzającego umocowanie do dokonania tej czynności w imieniu Wykonawcy, pod rygorem odrzucenia oferty.

 UWAGA!

Oferty złożone w innej formie niż poprzez Portal SmartPzp nie będą rozpatrywane.

Termin składania ofert upływa w dniu: 20.01.2023. godz. 11:00

Oferty otrzymane przez zamawiającego po terminie określonym w pkt 2 nie będą rozpatrywane. 

Bezpośrednio po upływie terminu składania ofert, zamawiający zamieszcza na platformie zakupowej wykaz ofert złożonych w postepowaniu wraz z informacją o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.


IX. Wadium

Wykonawca nie jest zobowiązany wnieść wadium


X. Termin związania ofertą

Wykonawcy będą związani ofertą przez 60 dni, licząc od terminu złożenia ofert. Zamawiający zastrzega sobie możliwość (za zgodą wykonawcy) przedłużenia, o kolejny oznaczony okres, terminu związania ofertą. W takim przypadku przedłużenie terminu związania ofertą będzie skuteczne z jednoczesnym przedłużeniem (wniesieniem nowego) wadium (jeśli dotyczy). Odmowa wyrażenia przez wykonawcę zgody na przedłużenie okresu związani ofertą nie powoduje utraty wadium, a oferta nie podlega przyjęciu.


XI. Tryb oceny ofert i zasady nie przyjmowania ofert

1. Oceny ofert dokona komisja, wyznaczona przez zamawiającego.

2. W toku dokonywania oceny złożonych ofert, zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawców wyjaśnień dotyczących ich treści.

3. Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub że oferowane dostawy/usługi odpowiadają wymaganiom zamawiającego, albo którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

           Wezwanie, o którym mowa w pkt. 2 i 3 dotyczy Wykonawcy, którego oferta została oceniona najwyżej. Pozostałe oferty pozostają bez analizy, z zastrzeżeniem, że gdy wykonawca, którego oferta została:

- najwyżej oceniona, a wykonawca ten nie uzupełni dokumentów/oświadczeń lub nie złoży wyjaśnień, do których został wezwany (lub złożone wyjaśnienia nie będą wystarczające),

- wybrana jako najkorzystniejsza uchyla się od zawarcia umowy, zamawiający dokonuje analizy kolejnej oferty (umiejscowionej najwyżej w rankingu złożonych ofert).

4.  Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki rachunkowe lub inne, które nie powodują istotnej zmiany treści oferty. O powyższym fakcie zawiadamia wykonawcę/ów, którego/których oferta została poprawiona. W przypadku różnicy w cenie oferty podanej liczbą i słownie, zamawiający uzna za prawidłową, cenę podaną liczbą.

5. W postępowaniu odrzuca się ofertę:

wykonawców, którzy nie przedstawili i nie uzupełnili na wezwanie zamawiającego dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub że oferowane dostawy/usługi odpowiadają wymaganiom zamawiającego, opisanym w warunkach przetargu;

jeżeli treść oferty nie odpowiada treści warunków przetargu;

 wykonawców, jeżeli nie wnieśli wadium 

jeżeli, nie została podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy (dotyczy sytuacji, gdy na wezwanie zamawiającego wykonawca nie przedstawi stosowanego pełnomocnictwa);

sporządzoną w języku innym niż język polski;

jeżeli wykonawca wycofa ofertę po upływie terminu składania ofert;

wykonawców, którzy posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami, uczestniczącymi po stronie zamawiającego w przygotowaniu i prowadzeniu postępowania;

 jeżeli jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

 wykonawcy, który w ciągu ostatnich 3 lat nie wykonał zamówienia lub wykonał je z nienależytą starannością, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. Wykonawca, którego oferta podlega odrzuceniu, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki: 

1. naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej swoim  nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne; 

2. wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane ze swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując z zamawiającym; 

3. podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności: 

a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy, 

b)  zreorganizował personel, 

c)   wdrożył system sprawozdawczości i kontroli, 

d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów, 

e)  wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów. 

UWAGA!

Powyższe Dowody, dokumenty, oświadczenie, wyjaśnienia należy załączyć do oferty. 


XII. Wybór oferty

Zamawiający wybierze ofertę, która spełnia wymagania określone w niniejszych warunkach i zostanie uznana za najkorzystniejszą w świetle kryteriów oceny ofert.

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert: CENA 100%.

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania po stronie zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018, poz. 2174 z późn. zm.), zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do określonej w niej ceny kwotę podatku od towaru i usług, które miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. 

Jeżeli w postępowaniu, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.

W przypadku, gdy :

- w postępowaniu zostanie złożona jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu i jej cena  przekracza wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zamówienia, dopuszcza się możliwość przeprowadzenia negocjacji cenowych z wykonawcą i/lub zmniejszenie/organicznie przedmiotu zamówienia;

- w postępowaniu zostanie złożona więcej niż jedna oferta a cena oferty najkorzystniejszej przekraczają środki finansowe, które zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia, dopuszcza się możliwość przeprowadzenia negocjacji z wykonawcami. 
W takim przypadku zamawiający zaprasza (poprzez platformę  do złożenie ofert dodatkowych wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu. Zasady składania ofert dodatkowych są takie same jak ofert. W przypadku, gdy złożone oferty dodatkowe nadal przekraczają środki finansowe, którymi dysponuje zamawiający, dopuszcza się zmianę przedmiotu zamówienia poprzez jego ograniczenie (zmniejszenie ilości/zakresu).

O wyborze oferty zamawiający zawiadamia niezwłocznie wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu.

Postępowanie unieważnia się, jeżeli:

nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu;

zostały złożone dwukrotnie oferty dodatkowe o takiej samej cenie;

4)   zamawiający odwołał warunki przetargu 

5) postępowanie zostało przeprowadzone z naruszeniem warunków przetargu, mającym wpływ na wybór oferty;

6)   umowa może być nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

7)  gdy cena oferty najkorzystniejszej lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

9a. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia / zamknięcia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny. Wykonawcy nie będą wywodzili roszczeń z tego tytułu wobec zamawiającego. 

O zamknięciu postępowania zamawiający zawiadamia wykonawców, podając uzasadnienie faktyczne.

Informację o udzieleniu/unieważnieniu zamówienia zamawiający zamieszcza na platformie zakupowej.

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy  lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.


XIII. Warunki jakie muszą zostać spełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

Po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej, Zamawiający przekaże Wykonawcy wypełnioną umowę za pomocą platformy zakupowej i będzie oczekiwał niezwłocznego zwrotu odpowiedniej ilości egzemplarzy, podpisanych przez osobę uprawnioną do dokonania tej czynności w imieniu Wykonawcy wraz z potwierdzeniem wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli jest wymagane). Zamawiający dopuszcza również możliwości osobistego stawiennictwa osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy, celem podpisania umowy w siedzibie Zamawiającego (Sekcja Zamówień Publicznych). W następnej kolejności zobowiązanie zostanie podpisane przez osoby funkcyjne ze strony zamawiającego wraz z kierownikiem Zamawiającego oraz zarejestrowane w rejestrze umów zamawiającego (nadanie nr umowy). Wykonawca zostanie niezwłocznie poinformowany za pośrednictwem platformy zakupowej o tym fakcie i sposobie przekazania  przez Zamawiającego jednego egzemplarza umowy Wykonawcy (pocztą, odbiór osobisty). Umowa zaczyna obowiązywać z chwilą podpisania jej przez kierownika Zamawiającego, niezależnie od terminu przekazania Wykonawcy jego egzemplarza zobowiązania.

Wykonawca nie jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia wykonania umowy.


XIV. Postanowienia końcowe

1. Przed upływem terminu złożenia ofert zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany oraz odwołania warunków przetargu.

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, za zgodą wykonawcy, wprowadzenia po wyborze najkorzystniejszej oferty korzystnych dla siebie zmian do umowy.

3. Protokół (dokumentacja) postępowania podlega udostępnieniu, z zastrzeżeniem, że:

1) protokół z postępowania jest jawny, o ile nie zawiera informacji nie podlegających ujawnieniu, w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych;

2) protokół podlega udostępnieniu z uwzględnieniem ograniczeń, o których mowa w ppkt 1;

3) protokół udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania.

Załączniki:

Zał. nr 1 – opis przedmiotu zamówienia 

Zał. nr 2 – wzór umowy

Zał. nr 3 – klauzula informacyjna RODO

Warunki przetargu opracowała komisja przetargowa w składzie:


Warunki przetargu opracowała komisja przetargowa w składzie:


Dziękujemy za wysłane grafiki.