• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Naprawa Okrętowego Systemu Czasu EMDD 2.2 na ORP KORMORAN

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Naprawa Okrętowego Systemu Czasu EMDD 2.2 na ORP KORMORAN
Standard

Dane kontaktowe

1. ZAMAWIAJĄCY:

KOMENDA PORTU WOJENNEGO GDYNIA

Ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1

81-103 Gdynia

SŁUŻBA NAWIGACYJNO-HYDROGRAFICZNA

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Naprawa Okrętowego Systemu Czasu EMDD 2.2 na ORP KORMORAN.

 (zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w zał. nr 1 do zaproszenia).

3.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

od daty podpisania umowy do 19.11.2021

4. SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

5. DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY PRZEDSTAWIĆ WRAZ Z OFERTĄ: 

W celu potwierdzenia, że oferowane usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany przedstawić wykaz należycie zrealizowanego jednego zamówienia,  wykonanego w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, polegającego na wykonywaniu prac (naprawa / przegląd) systemów nawigacyjnych na jednostkach pływających.

Na potwierdzenie powyższego, wykonawca przedstawi referencje/poświadczenie wystawione przez zleceniodawcę, potwierdzające należyte przeprowadzenie zamówienia. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania referencji/ poświadczeń, o których mowa powyżej. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do zaproszenia.

6.TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca będzie związany ofertą przez 30 dni, licząc od terminu złożenia ofert. Zamawiający zastrzega sobie możliwość (za zgodą Wykonawcy) do przedłużenia, o oznaczony okres, terminu związania ofertą.

7. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY:

1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko 1 ofertę. 

2) Ofertę należy złożyć w języku polskim. 

3) Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane.

4) Cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, które Zamawiający będzie zobowiązany zapłacić Wykonawcy łącznie z podatkami i opłatami, do których poniesienia obowiązany będzie Wykonawca. Cena oferty oraz ceny jednostkowe przedstawione w kalkulacji ceny ofertowej winny być podane w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy   zaokrąglić w   górę). Cena oferty winna być wyrażona   w złotych polskich (PLN).

5) Ofertę należy złożyć poprzez Platformę zakupową, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w aktywnym formularzu danego postępowania. Należy wypełnić wszystkie obowiązkowe pola i załączyć załączniki (jeżeli są wymagane). 

Zamawiający, na każdym etapie postępowania, zastrzega sobie prawo do  żądania  od Wykonawcy przedstawiania pełnomocnictwa dla osoby składającej ofertę poprzez platformę zakupową potwierdzającego umocowanie do dokonania tej czynności w imieniu Wykonawcy, pod rygorem odrzucenia oferty.

 UWAGA!

Oferty złożone w innej formie niż poprzez platformę nie będą rozpatrywane.

6) Oferty należy przesyłać do dnia: 19.10.2021. do godz. 11:00

UWAGA!

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

8. KRYTERIA, KTÓRE BĘDĄ BRANE POD UWAGĘ PRZY OCENIE ZŁOŻONYCH OFERT

    CENA 100 %

9. Wadium:

   Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

10. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:    

      Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

11. PRZEBIEG PROCEDURY

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://www.platformazakupowa.pl/pn/kpwgdynia.

Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy poprzez kliknięcie przycisku  „Wyślij wiadomość” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.

Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany zaproszenia, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy do konkretnego wykonawcy.

Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem  w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,

Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

Po opublikowania zaproszenia, przed upływem terminu składania ofert, wykonawcy mają prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści zaproszenia. 

Zapytania proszę kierować poprzez platformę zakupową (zgodnie z pkt. 2).

Jeżeli zapytanie wpłynęło później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, zamawiający nie ma obowiązku udzielania odpowiedzi. 

 Treść zapytania wraz z odpowiedzią, zostanie zamieszczona na platformie zakupowej w zakładce danego ogłoszenia. 

Zamawiający w każdej chwili przed upływem terminu składania ofert, może dokonać modyfikacji treści zaproszenia. Zmiana zostanie zamieszczona na platformie zakupowej w zakładce danego ogłoszenia.

Wykonawca, przed upływem terminu składania ofert, ma prawo wycofać lub zmienić ofertę. 

W celu wycofania oferty Wykonawca składa oświadczenie podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy (skan przesłany poprzez platformę zakupową). W przypadku wycofania oferty przed upływem terminu składania ofert Wykonawca nie utraci wniesionego wadium. 

W celu modyfikacji złożonej już oferty, Wykonawca przesyła ponownie ofertę (przed upływem terminu składnia ofert) – oferta złożona w terminie późniejszym traktowana będzie jako ostateczna.

Do udzielenia zamówienia, niezbędne jest uzyskanie co najmniej 1 (jednej) ważnej oferty.

Oferty złożone/przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. 

Po upływie terminu składania ofert, następuje otwarcie złożonych ofert bez udziału wykonawców. 

Zamawiający na wniosek wykonawcy, po upływie terminu składania ofert, może przekazać zestawienie ofert, a także udostępnić je do wglądu.  Zamawiający nie jest obowiązany do udostępnienia wykazu, w przypadku, gdy wykonawców zaproszono do złożenia ofert dodatkowych (zgodnie z pkt. 17).

W przypadku braku w ofercie dokumentów wymaganych przez zamawiającego w zaproszeniu lub pełnomocnictw, wykonawca zostaje wezwany do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia oferty. Wezwanie dotyczy oferty najkorzystniejszej. 

W przypadku wątpliwości co do oferty (w tym również w zakresie rażąco niskiej ceny), wykonawca zostaje wezwany do złożenia wyjaśnień w wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia oferty. 

Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki rachunkowe lub inne, które nie powodują istotnej zmiany treści oferty. O powyższym fakcie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty zamieszczając przedmiotowe powiadomienie w informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty. W przypadku różnicy w cenie oferty podanej liczbą i słownie, zamawiający uzna za prawidłową, cenę podaną liczbą.

Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy:

- jeżeli oferuje On przedmiot zamówienia niezgodny z wymaganiami zamawiającego lub nie uzupełni dokumentów/pełnomocnictw na wezwanie zamawiającego lub nie wniesie wadium;

- który w ciągu ostatnich 3 lat nie wykonał zamówienia lub wykonał je z nienależytą starannością, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. Wykonawca, którego oferta podlega odrzuceniu, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki: 

1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej swoim  nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne; 

2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane ze swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując z zamawiającym; 

3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności: 

a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy, 

b)  zreorganizował personel, 

c)   wdrożył system sprawozdawczości i kontroli, 

d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów, 

e)  wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów. 

UWAGA!

          Powyższe Dowody, dokumenty, oświadczenie, wyjaśnienia należy załączyć do oferty.

W celu osiągnięcia lepszych efektów finansowych, po złożeniu ofert, dopuszcza się możliwość przeprowadzenia negocjacji z wykonawcami, w przypadku gdy cena oferty najkorzystniejszej przekracza środki finansowe, które zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia. W takim przypadku zamawiający zaprasza (drogą mailową lub pisemną/faksową) do złożenie ofert dodatkowych wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie. Zasady składania ofert dodatkowych są takie same jak ofert. W przypadku, gdy w postępowaniu została złożona jedna oferta przekraczająca możliwości finansowe zamawiającego, zamawiający może zaprosić Wykonawcę do negocjacji. Negocjacje przeprowadza się drogą mailową. W przypadku, gdy złożone oferty dodatkowe nadal przekraczają środki finansowe, którymi dysponuje zamawiający, dopuszcza się zmianę przedmiotu zamówienia poprzez jego ograniczenie (zmniejszenie ilości/zakresu).

W przypadku, gdy w postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta lub wszystkie podlegały odrzuceniu, zamawiający unieważnia postępowanie i zamieszcza informację na stronie internetowej w zakładce danego postępowania.

Zamawiający informuje wykonawców o dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej spełniającej wymagania lub unieważnieniu postępowania, zamieszczając przedmiotową informację na platformie zakupowej.

W przypadku, gdy wybrany wykonawca uchyli się od podpisania umowy lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia umowy, zamawiający  może wybrać kolejną ofertę. W przypadku, gdy oferta ta zawiera braki, zamawiający wzywa do jej uzupełnienia zgodnie z pkt.13). 

Informację o ponownym wyborze zamawiający zamieszcza na platformie zakupowej w zakładce danego postępowania.

12. DODATKOWE INFORMACJE

1) Zamawiający drogą elektroniczną (poprzez platformę zakupową) przekaże umowę do podpisu Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą. Dostarczona umowa podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy zaczyna obowiązywać z chwilą podpisania jej przez Kierownika Zamawiającego, niezależnie od terminu przekazania Wykonawcy jego egzemplarza zobowiązania.

2) Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia podpisanej umowy w ciągu 3 dni od dnia jej otrzymania. W przypadku nie dostarczenia umowy do upływu wyżej wskazanego terminu, zamawiający uzna, iż wykonawca uchylił się od podpisania zobowiązań i wybierze kolejną ofertę.

3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

4) Zaproszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

5) Osoba wyznaczona do kontaktów z wykonawcami:

Stopień, imię i nazwisko: Katarzyna Bielińska

Nr telefonu: 261 26 24 72

E-mail: kpw.gdynia.zamowienia@ron.mil.pl

6) Załączniki:

Opis przedmiotu zamówienia (WTT wraz z załącznikami).

Istotne postanowienia umowy z załącznikami.

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

Szczegółowe warunki w zakresie ochrony informacji niejawnych

Wykaz wykonanych zamówień .

Dziękujemy za wysłane grafiki.