• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Naprawa łopat turbin wiatrowych

Standard

Dane kontaktowe

Opis:Naprawa łopat turbin wiatrowych na FW Karścino
I. Przedmiot zamówienia
1.1. Przedmiotem zamówienia jest naprawa łopat turboin FL MD 77 na Farmie Wiatrowej Karścino,
wyposażonych w łopaty LM 37.3P, wraz z uwzględnieniem pogorszenia się uszkodzeń łopat od chwili
raportu z przeglądu łopat, ujętym w ,,Wytycznych technicznych", stanowiących załącznik nr 3 do SIWZ,
do dnia rozpoczęcia prac.
1.2. Zakres i wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zostały określone w Załączniku nr 3 do SIWZ
,,Wytyczne techniczne" oraz w Załączniku nr 4 do SIWZ ,,Raporty z przeglądu łopat z 2015", mającym
charakter jedynie informacyjny. Załącznik nr 4 do SIWZ ,,Raporty z przeglądu łopat z 2015 r." ma jedynie
charakter pomocniczy i zostanie udostępniony po przekazaniu przez Wykonawcę Formularza o
udostępnienie, który stanowi załącznik nr 8 do SIWZ
1.3. Wszystkie prace objęte przedmiotem niniejszego zamówienia muszą zostać wykonane z podestu
technicznego (platformy).
1.4. Zespół realizujący prace przy naprawie łopaty (wraz z obsługą podestu) musi się składać przynajmniej
z trzech dedykowanych pracowników.
1.5. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę gwarancji na okres minimum 36 miesięcy.
1.6. Kolejność realizacji napraw, tj. prac na poszczególnych turbinach wiatrowych, będzie uzgadniana na
bieżąco na etapie realizacji z Wykonawcą, w trybie operatywnych spotkań roboczych, w związku z kwotą
jaką Zamawiający dysponuje w ramach niniejszego zamówienia.
Specyfikacja:Do udzielenia przedmiotowego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.). Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego z zachowaniem zasad określonych w ,,Regulaminie udzielania zamówień w Energa OZE S.A."
[dalej: Regulamin], dostępny na stronie Zamawiającego (https://energa-wytwarzanie.pl/regulamin-udzielaniazamowien).
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z pełną dokumentacją przetargową zamieszczona
została na stronie internetowej: https://energa-wytwarzanie.pl/
1.7. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenie wizji lokalnej przy udziale przedstawiciela
Zamawiającego. Termin wizji lokalnej należy ustalić z Panem Zbigniewem Hrycyk tel. 661 887 707.
Wizja lokalna nie jest obowiązkowa.
Miejsce i termin składania:TERMIN SKŁADANIA ofert upływa w dniu 5 sierpnia 2022 r. o godz. 13:00 (liczy się data wpływu na adres
jedz.ew@energa.pl)
UWAGA:
1. Ofertę wraz z oświadczeniami i innymi wymaganymi dokumentami należy zeskanować w jeden plik
i zaszyfrować (opatrzyć hasłem). W przypadku gdy Wykonawca nie zaszyfruje oferty nie zostanie ona
odrzucona, jednak istnieje ryzyko przypadkowego otwarcia oferty przed terminem składania ofert.
Zamawiający dołoży wszelkich starań, aby oferta taka nie została otwarta przed wyznaczonym terminem
składania ofert.
2. Zaszyfrowany dokument lub paczkę z dokumentami należy przesłać na adres jedz.ew@energa.pl
do godz. 13:00 dnia 5 sierpnia 2022 r. w tytule podając znak postępowania oraz nazwę
Wykonawcy
3. W ciągu 30 minut od upływu wyznaczonego terminu składana ofert, należy przesłać na adres
jedz.ew@energa.pl hasło służące rozszyfrowaniu oferty.
4. Oryginał oferty należy przesłać w wersji papierowej niezwłocznie do Kancelarii Energa Logistyka
Sp. z o.o. Olivia Business Centre Budynek Olivia Tower (piętro V) Ul. Grunwaldzka 472 A 80-309 Gdańsk
z dopiskiem ,,Postępowanie znak ZN/OZE/31/2022/KCz Oferta - ,,Naprawa łopat turbin wiatrowych
na FW Karścino".
W przypadku złożenia oferty na adres jedz.ew@energa.pl podpisanej elektronicznie zgodnie z regułami
reprezentacji, dokument traktuje się jako oryginał, w związku z czym nie jest wymagane przesyłanie
wersji papierowej.
Termin składania:2022-08-05
Miejsce i termin realizacji:2.1. Rozpoczęcie: data przekazania obszaru robót, które zostanie poprzedzone informacja do
Zamawiającego na 3 tygodnie wcześniej
2.2. Zakończenie prac na wszystkich turbinach: do 1 listopada 2023 r., z zastrzeżeniem pkt. 2.3. poniżej.
2.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania prac objętych zadaniem, w tym do wstrzymania
przekazania poszczególnych obiektów do remontu z powodu niesprzyjających warunków pogodowych
(w tym m.in. prędkość wiatru powyżej 10 m/s, wilgotność powietrza powyżej 80%) lub innych, jeśli
wynika to z warunków technologicznych. zastosowanych przy naprawie materiałów.
2.4. Prace pod wymaganym nadzorem mogą być realizowane w dni robocze w godz.ch od 7:00 do 17:00.
Zamawiający przy wcześniejszej akceptacji dopuszcza prowadzenie prac po godz. 17:00 do
zapadnięcia zmroku lub trwania sprzyjających warunków wyłącznie w przypadku, gdy:
2.4.1. proces naprawy łopaty zakończy się w danym dniu,
2.4.2. technologia rozpoczętej naprawy wymagała zachowania ciągłości prac do zamknięcia danego
etapu naprawy.
Wadium:nie wymagane
Wymagania:5. Termin związania ofertą wynosi 90 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania
ofert.
IV. Kryteria oceny ofert
Ważne oferty zostaną ocenione według następujących kryteriów i przypisanych im odpowiednio wag
procentowych:
Tabela: Określenie kryteriów i ich wag.
Nr kryterium
Nazwa kryterium
Maksymalna wartość (waga) kryterium [%]
1
Cena za roboczogodzinę zespołu
100
Waga: wartość 1% jest równa wartości 1 punktu.
Sposób obliczenia punktacji szczegółowo określono w SIWZ.
V. Aukcja elektroniczna
Zamawiający informuje o możliwości przeprowadzania z Wykonawcami negocjacji w postępowaniach o udzielenie zamówienia w formie aukcji elektronicznej przy wykorzystaniu Platformy Zakupowej CONNECT.
Aukcje elektroniczne odbywać się będą na Platformie Zakupowej Grupy ORLEN CONNECT pod adresem: https://connect.orlen.pl
Aby wziąć dział w aukcjach, koniecznym jest posiadanie przez Wykonawcę darmowego konta na Platformie Zakupowej CONNECT.
Brak aktywnego konta uniemożliwi Wykonawcy udział w negocjacjach lub postępowaniach, które będą organizowane na rzecz Energa Wytwarzanie S.A. za pośrednictwem Platformy CONNECT.
Mając powyższe na uwadze zaleca się, aby Wykonawca, który jest zainteresowany ofertowaniem na rzecz Energa Wytwarzanie S.A. założył darmowe konto na Platformie Zakupowej CONNECT.
W przypadku problemów technicznych, m.in. z założeniem konta na Platformie Zakupowej CONNECT lub z udziałem w aukcji, dostępna jest pomoc techniczna (obsługa Platformy- Hot Line) pod numerem telefonu +48 22 576 87 95.
VI. Informacje na temat wadium, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy
6.1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu.
6.2. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert.
Numer dokumentu:ZN/OZE/31/2022/KCz
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl

Dziękujemy za wysłane grafiki.