• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Naprawa i konserwacja znaków przegubowych

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Naprawa i konserwacja znaków przegubowych
Standard

Dane kontaktowe

Opis:Naprawa i konserwacja znaków przegubowych na torze wodnym do portu Gdańsk
1. Przedmiot zamówienia: Naprawa i konserwacja znaków przegubowych na torze
wodnym do portu Gdańsk
Opis przedmiotu zamówienia:
- kontrola połączeń śrubowych na kołnierzu górnej i dolnej części konstrukcji pław
(sprawdzenie stanu ilościowego i dokręcenia oraz uzupełnienie brakujących śrub i nakrętek),
- oczyszczenie i umycie nawodnej części znaków przegubowych z zabrudzeń,
- oczyszczenie znaków z korozji,
- nałożenie farby podkładowej antykorozyjnej zgodnie z zaleceniami producenta farby,
- nałożenie farby powierzchniowej zgodnie z zaleceniami producenta farby w odpowiednim
kolorze,
- odtworzenie oznaczeń na pławach (litery i cyfry) w kolorze czarnym.
Zadanie należy wykonać posługując się jednostką pływającą Wykonawcy w miejscu
wystawienia pław zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz normami PN-ISO 8501-1, PN-
EN ISO 12944.
Wykonawca zapewni 12 miesięcy gwarancji na przeprowadzone prace.
Szczegółowe informacje zawiera opis przedmiotu zamówienia.
Miejsce i termin składania:Ofertę na formularzu oferty stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia do
składania ofert należy złożyć w terminie do dnia 18.05.2022 do godz. 10:00 w formie:
- elektronicznej na adres e-mail donsekr@umgdy.gov.pl ,
Termin składania:2022-05-18
Otwarcie:1. prawdopodobny termin wyboru oferty i ogłoszenia wyników nastąpi w dniu 19.05.2022
Miejsce i termin realizacji:a) termin wykonania zamówienia: 2 miesiące
Wymagania:b) warunki płatności: płatność przelewem po odbiorze końcowym
c) okres gwarancji 12 miesięcy
2. Warunki udziału w postępowaniu:
1. posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności,
2. doświadczenie przy konserwacji i naprawach konstrukcji stalowych
hydrotechnicznych lub morskich udokumentowane poświadczeniem/referencjami z
poprzednich prac (minimum 2 prace w ciągu ostatnich 3 lat)
8. Dodatkowe informacje:
2. Wykonawcy zostaną poinformowani o dokonanym wyborze. Wykonawca, który złożył
ofertę najkorzystniejszą będzie zobowiązany do podpisania umowy w terminie 7 dni
od daty otrzymania informacji o wyborze oferty.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty w przypadku, gdy
Wykonawca złoży ofertę, której przedmiot będzie niezgodny z wymogami
zamawiającego
i obowiązującymi przepisami (w tym z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 roku
o podatku od towarów i usług).
Numer dokumentu:ON.751.2.3.2022.KW
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 


Dziękujemy za wysłane grafiki.