• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Naprawa dokowa

Standard

Dane kontaktowe

Opis:Naprawa dokowa M-12
I. Opis przedmiotu zamówienia:
Zgodnie z Wykazem Prac Naprawczych - załączniki nr 1.
Miejsce i termin składania:II. Miejsce i sposób składania oferty
Ofertę cenową należy: - przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: kpw.zpoferty@ron.mil.pl w terminie do dnia 16.09.2022 r.
Termin składania:2022-09-16
Miejsce i termin realizacji:IV. Termin realizacji zamówienia
60 dni kalendarzowych licząc od daty przyjęcia jednostki do naprawy tj. (podpisania protokołu przyjęcia jednostki do naprawy).
Wymagania:III. Opis sposobu obliczania ceny
W ofercie proszę podać:
- cenę netto + VAT oraz cenę brutto,
- wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą - z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie,
- cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia,
- forma płatności - przelew 30 dni od daty otrzymania faktury.
V. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.
Kontakt:Wszelkie uzgodnienia proszę konsultować z:
- kpt. mar. Kamil SOBCZAK tel. 261 24 25 53;
W sprawie wizji lokalnej na okręcie proszę kontaktować się z:
- kpt. mar. Leszek TABAT tel. 261 24 24 66;
- por. mar. Paweł PIKUL tel. 261 24 23 51;
Język kontaktu:polski
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl

Dziękujemy za wysłane grafiki.