• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Naprawa bieżąca silników głównych na okrętach

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Naprawa bieżąca silników głównych na okrętach
Standard

Dane kontaktowe

Opis:Naprawa bieżąca silników głównych na okrętach MW z podziałem na części:
Część nr 1 - NB SG t. M401A-1 nr fabr. 8602-7619 na TR 642;
Część nr 2 - NB SG t. MTU 8V2000M72 nr fabr. 531101850 na TR 641"
I. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia jest:
naprawa bieżąca silników głównych na okrętach MW z podziałem na części:
Część nr 1 - NB SG t. M401A-1 nr fabr. 8602-7619 na TR 642;
Część nr 2 - NB SG t. MTU 8V2000M72 nr fabr. 531101850 na TR 641.
2. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAWARTY JEST W WYKAZACH PRAC NAPRAWCZYCH STANOWIĄCYCH ODPOWIEDNIO ZAŁĄCZNIKI NR 2 i 3 DO WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (WZ).
Miejsce i termin składania:Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://portal.smartpzp.pl/kpws/public/postepowanie?postepowanie=33975614

1. TERMIN SKŁADANIA ofert: 28.09.2022 r. godz. 11:00
Termin składania:2022-09-28
Otwarcie:2. Termin otwarcia ofert: 28.09.2022 r. godz. 11:30 Otwarcie ofert zostanie dokonane poprzez rozszyfrowanie ofert złożonych za pośrednictwem Systemu.
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji umowy:
2. dla Części nr 1 i 2 - 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania protokołu przyjęcia do naprawy, nie później niż do 30.11.2022 r.
3. Miejsce wykonania:
dla wszystkich części Port Wojenny Świnoujście - TR 642, 641.
Wymagania:4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert na poszczególne części.
6. Przed upływem terminu złożenia ofert Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków zamówienia oraz odwołania warunków zamówienia.
7. RODO:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Zamawiający informuje, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komenda Portu Wojennego Świnoujście siedziba w 72-600 Świnoujście, ul. Steyera 28;
2) Inspektor Danych Osobowych: w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych kmdr. ppor. Andrzejem DOMINIKIEM, tel. 261-242-980 i za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod.kpws@ron.mil.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej ,,ustawa Pzp;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I PODSTAWY WYKLUCZENIA:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej - zgodnie z pkt 3 niniejszego rozdziału WZ.
2. Zamawiający w prowadzonym postępowaniu najpierw dokona oceny wszystkich złożonych w wyznaczonym terminie ofert, następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów:
Dla Części nr 1:
1) w celu potwierdzenia posiadania zdolności technicznej lub zawodowej:
a) certyfikat potwierdzający, że Wykonawca działa w oparciu o System Zarządzania Jakością zgodny z wymogami PN-EN 9001:2015 w zakresie remontów, napraw statków lub okrętów;
b) aktualna koncesja wydana na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz Dz. U. 2019 r. poz. 1888; Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 września 2019 r. w sprawie klasyfikacji rodzajów materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagane uzyskanie koncesji (Dz. U. 2022 r. poz. 268 z póź. zm.);
c) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Ww. wykaz musi zawierać co najmniej dwie usługi polegające na naprawie układów napędowych jednostek pływających o wartości usługi co najmniej 100.000,00 zł brutto każda ze wskazanych usług według wzoru, stanowiącego załącznik nr 4;
Dla Części nr 2:
1) w celu potwierdzenia posiadania zdolności technicznej lub zawodowej:
a) certyfikat potwierdzający, że Wykonawca działa w oparciu o System Zarządzania Jakością zgodny z wymogami PN-EN 9001:2015 w zakresie remontów, napraw statków lub okrętów;
b) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Ww. wykaz musi zawierać co najmniej dwie usługi polegające na naprawie układów napędowych jednostek pływających o wartości usługi co najmniej 100.000,00 zł brutto każda ze wskazanych usług według wzoru, stanowiącego załącznik nr 4;
4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy oferują przedmiot zamówienia zgodny z wymaganiami Zamawiającego.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość WSPÓLNEGO ubiegania się Wykonawców o realizację zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy powinni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich lub reprezentowania i zawarcia umowy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty.
W przypadku WSPÓLNEGO ubiegania się o udzielenie zamówienia wymagane dokumenty, o których mowa w pkt 3 przedstawia co najmniej jeden z Wykonawców.
6. Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę, który nie złoży oświadczenia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835), o którym mowa w pkt 6.5 Formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do Warunków Zamówienia.
7. Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy, o której mowa w pkt 6 w przypadku Wykonawcy wykluczonego na podstawie ust. 1, Zamawiający odrzuca ofertę takiego Wykonawcy. Zgodnie z ust. 2 wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w ust. 1.
IV. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI:
1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem PORTAL SMART.PZP (smart.pzp) pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/kpws
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, wymiana informacji oraz
przekazywanie dokumentów lub oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez System.
3. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta w Systemie, ani logowania do Systemu.
4. Za pośrednictwem posiadanego w Systemie konta Użytkownika Zewnętrznego tj. użytkownika Wykonawcy odbywa się komunikacja Wykonawcy z Zamawiającym w postępowaniu, w szczególności: przekazywanie dokumentów, oświadczeń, informacji, pytań, wniosków w ramach postępowania.
5. Za pośrednictwem posiadanego w Systemie konta Jednostki Zamawiającej oraz kont Użytkowników Wewnętrznych Jednostki Zamawiającej odbywa się komunikacja Zamawiającego z Wykonawcą w postępowaniu, w szczególności: przekazywanie wezwań i zawiadomień, informacji, odpowiedzi na pytania w ramach postępowania.
6. Zadawanie pytań przez Wykonawców odbywa się w zakładce ,,Pytania do postępowania". Po otwarciu ofert, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są elektronicznie za pośrednictwem Systemu, w zakładce ,,Korespondencja", która dla Wykonawcy jest widoczna w Zakładce ,,Oferty", po zaznaczeniu numeru złożonej oferty.
7. Do pełnego i prawidłowego korzystania z Systemu przez Użytkowników Zewnętrznych konieczne jest posiadanie przez co najmniej jednego uprawnionego Użytkownika Zewnętrznego Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego lub podpisu osobistego służącego do autentykacji i podpisu.
8. Korzystanie z Systemu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez sprzęt, z którego korzystają użytkownicy Wykonawcy następujących minimalnych wymagań technicznych i specyfiki połączenia:
1) posiadanie komputera o parametrach umożliwiających zainstalowanie następującego oprogramowania:
a) w zakresie podstawowych funkcjonalności - przegląd, pobieranie i załączanie dokumentów:
? Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 3 GB RAM, procesor 1500 MHz lub lepszy, jeden z systemów operacyjnych Linux Kernel 4.0, Windows 7 i MacOS 10.12 - Lub ich nowsze wersje,
? przeglądarka internetowa Mozilla Firefox ver. 65 i późniejsze, Google Chrome ver. 66 i późniejsze lub Opera w ver. 58 i późniejsze, Microsoft Edge ver 18 i późniejsze, Internet Explorer 11,
? Lista zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox,Opera. Zalecane jest używanie najnowszych wersji przeglądarek
b) w zakresie składania podpisu kwalifikowanego (za pośrednictwem platformy SmartPZP):
? zainstalowane środowisko Java w wersji min. 1.8 (jre)
? w przypadku przeglądarek Opera, Chrome i Firefox należy doinstalować dodatek do przeglądarki Szafir SDK Web
? oprogramowania SzafirHost w systemie operacyjnym.
Instrukcja instalowania oprogramowania wskazanego w punktach powyżej znajduje się w Systemie w zakładce E-learning.
9. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych i informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z usług Systemu (Regulamin Portalu e-Usług) dostępnym z poziomu modułu E-learning dla wszystkich użytkowników Systemu oraz podczas rejestracji konta Wykonawcy dla Wykonawców.
Numer referencyjny 11/R/TO/2022
str. 6
10. Użycie przez Wykonawcę do kontaktu z Zamawiającym środków komunikacji elektronicznej zapewnionych w Systemie jest uzależnione od uprzedniej akceptacji przez Wykonawcę Regulaminu korzystania z usług Systemu na witrynie internetowej przy zakładaniu profilu Wykonawcy.
11. Korzystanie z Systemu przez Wykonawców jest bezpłatne.
12. Użytkownikom Zewnętrznym Wykonawcy przysługuje prawo korzystania z asysty obejmującej wsparcie techniczne w kwestiach dotyczących korzystania z Systemu, polegające na doradztwie telefonicznym i e-mailowym na zasadach określonych w Regulaminie korzystania z usług Systemu.
13. W sytuacji awarii Systemu lub niedostępności Systemu, uniemożliwiających komunikację Wykonawcy i Zamawiającego poprzez System, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres: kpw.zp@ron.mil.pl (nie dotyczy składania ofert).
14. Maksymalny rozmiar pojedynczych plików przesyłanych za pośrednictwem Systemu wynosi 100 MB. Za pośrednictwem Systemu można przesłać wiele pojedynczych plików lub plik skompresowany do archiwum (ZIP) zawierający wiele pojedynczych plików.
15. Dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w formatach .png, .jpg, .jpeg, .gif, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .odt, .ods, .odp, .odf, .pdf, .zip, .rar, .txt, .ath, .xml, .dwg, .xades, .tar, .7z, .eml, .msg
16. Za datę przekazania i odbioru danych, w szczególności oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę zapisania pliku na serwerze Systemu. Aktualna data i godzina, zsynchronizowane z Głównym Urzędem Miar, wyświetlane są w prawym górnym rogu Systemu.
17. Informacje na temat kodowania i czasu przekazania i odbioru danych:
1) Oferta złożona przez Wykonawcę w Systemie, nie jest widoczna dla Zamawiającego, ponieważ widnieje w Systemie jako zaszyfrowana. Możliwość otwarcia oferty dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert.
2) Oznaczenie czasu odbioru danych przez System stanowi przypiętą do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), znajdującą się na potwierdzeniu złożenia oferty.
18. W korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Wykonawcy powinni posługiwać się następującym znakiem postępowania: 11/R/TO/2022
19. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o wyjaśnienie treści Warunków Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 3 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem, że wniosek wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
20. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Warunków Zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 19, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia.
21. Treść zapytań i wyjaśnienia składane w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego bez wskazania źródła zapytania.
22. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 19.
23. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu do składania ofert zmodyfikować treść Warunków Zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację zamieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego.
Numer referencyjny 11/R/TO/2022
str. 7
24. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści Warunków Zamówienia niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. Informację o przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie umieści na stronie internetowej.
25. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.
26. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego adres e-mail podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.
UWAGA!!!!!!
Do przesłania dokumentów niezbędne jest posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego lub podpisu osobistego w celu potwierdzenia czynności złożenia oferty.
Szczegółowe informacje o sposobie pozyskania usługi kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz warunkach jej użycia można znaleźć na stronach internetowych kwalifikowanych dostawców usług zaufania, których lista znajduje się pod adresem internetowym: http://www.nccert.pl/kontakt.htm.
Szczegółowe informacje o sposobie pozyskania usługi profilu zaufanego można znaleźć pod adresem internetowym: https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany
Szczegółowe informacje o sposobie pozyskania podpisu osobistego można znaleźć pod adresem internetowym: https://www.gov.pl/web/e-dowod/podpis-osobisty
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
1. Termin związania ofertą wynosi: 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 5 dni przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres.
3. Zgoda Wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą, bez odrębnego wezwania Zamawiającego.
VII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1. Ofertę należy złożyć w języku polskim, sporządzoną pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami zamawiającego określonymi w dokumentach zamówienia.
2. Oferta musi być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby upoważnione do składania oświadczeń
Numer referencyjny 11/R/TO/2022
str. 8
woli w imieniu Wykonawcy. Po prawidłowym przekazaniu plików oferty wyświetlana jest informacja o pozytywnym odbiorze oferty przez System.
3. W celu złożenia oferty przedstawiciel Wykonawcy zobowiązany jest założyć w Systemie konto użytkownika, jednocześnie wprowadzając do systemu swój podmiot. Ten użytkownik będzie pełnić rolę administratora podmiotu Wykonawcy. Rejestracja w Systemie dostępna jest po kliknięciu przycisku ,,Załóż konto". Szczegółowa instrukcja dotycząca tworzenia konta Wykonawcy, oraz złożenia oferty dostępna jest w Systemie w zakładce E-learning.
4. Konto Wykonawcy tworzone jest tylko raz, w kolejnych postępowaniach wykorzystuje się już istniejące konto.
5. Po zalogowaniu się i przejściu do konkretnego postępowania Wykonawca składa ofertę w zakładce ,,Oferty", gdzie po kliknięciu przycisku ,,Złóż ofertę" można wypełnić szczegóły oferty, oraz załączyć załączniki opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Szczegółowa instrukcja składania oferty znajduje się w Systemie w zakładce E-learning. System weryfikuje załączane pliki pod względem antywirusowym i w razie wykrycia złośliwego oprogramowania uniemożliwi wprowadzenie do Systemu takiego pliku jednocześnie informując o tym Wykonawcę.
6. Wykonawca załączając plik oznacza, czy jest on jawny oraz czy zawiera dane osobowe.
7. W przypadku oznaczenia pliku jako niejawny Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokument z uzasadnieniem objęcia pliku tajemnicą przedsiębiorstwa.
8. W celu zminimalizowania ryzyka wycieku danych osobowych w przypadku załączenia przez Wykonawcę pliku zawierającego dane osobowe zaleca się dołączenie drugiego pliku zanonimizowanego (z zakrytymi danymi osobowymi).
9. Zakończenie składania oferty następuje poprzez użycie przycisku ,,Podpisz". W oknie podsumowania wykonawca otrzyma plik podsumowanie wprowadzonych danych, który może zapisać lub wydrukować (zalecane), a następnie wyśle ofertę zatwierdzając czynność złożeniem elektronicznego podpisu kwalifikowanego lub podpisu zaufanego lub podpisu osobistego przez uprawnioną osobę. Po zakończeniu czynności wysłania oferty, zalogowany Wykonawca będzie miał możliwość pobrania potwierdzenie wysłania oferty zawierającej numer oferty (przyznawany losowo). Potwierdzenie nie zawiera danych wrażliwych, które Wykonawca wprowadza w zakładce ,,Szczegóły oferty".
10. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z ich tłumaczeniem potwierdzonym przez Wykonawcę pod rygorem odrzucenia oferty.
11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z udziałem w postępowaniu, w tym przygotowaniem i złożeniem oferty.
12. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe lub nieterminowe złożenie oferty, w szczególności Zamawiający nie odpowiada za ujawnienie przez Wykonawcę treści swojej oferty przed upływem terminu składania i otwarcia ofert, poprzez złożenie jej w formie pliku niezaszyfrowanego, w niewłaściwej zakładce (np. jako treść pytań lub odwołanie). Nieprawidłowe złożenie oferty przez Wykonawcę nie stanowi podstawy żądania unieważnienia postępowania. Zaleca się, aby założyć profil Wykonawcy i rozpocząć składanie oferty z odpowiednim wyprzedzeniem.
13. Wykonawca może zmienić oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu składania ofert (zmiana oferty odbywa się poprzez wycofanie oraz złożenie nowej oferty - z uwagi na zaszyfrowanie plików oferty brak jest możliwości edycji złożonej oferty). W tym celu Wykonawca loguje się do Systemu , wyszukuje i wybiera dane postępowanie, a następnie po przejściu do zakładki ,,Oferta", wycofuje ją przy pomocy przycisku ,,Wycofaj ofertę".
Numer referencyjny 11/R/TO/2022
str. 9
14. Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty oraz wycofać jej po upływie terminu składania ofert.
15. Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym - zgodnie z załącznikiem nr 1 do Warunków Zamówienia.
Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty - odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).
16. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
1) została złożona po terminie składania ofert,
2) Wykonawca nie wniósł wadium (jeśli było wymagane),
3) Wykonawca nie przedstawił i nie uzupełnił na wezwanie Zamawiającego dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub że oferowane dostawy/usługi odpowiadają wymaganiom Zamawiającego opisanym Warunkach Zamówienia,
4) została złożona przez Wykonawcę:
a) podlegającego wykluczeniu z postępowania lub
b) niespełniającego warunków udziału w postępowaniu,
5) jej treść jest niezgodna z Warunkami Zamówienia,
6) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu,
7) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
8) została sporządzona w języku innym niż polski.
4. Wykonawcy nie mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.
5. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest przeprowadzane przez komisję przetargową powołaną Rozkazem dziennym Komendanta Portu Wojennego w Świnoujściu.
6. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
IX. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY:
1. Cena brutto za realizację zamówienia zostanie określona przez Wykonawcę na podstawie wypełnionego formularza ofertowego.
2. Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Wykazie Prac Naprawczych, Wzorem umowy oraz z warunkami zamówienia określonymi i zawartymi w Warunkach Zamówienia.
3. Cena brutto musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Jeżeli parametr miejsca setnego jest poniżej 5 to parametr dziesiętny zaokrągla się w dół, jeżeli parametr miejsca setnego jest równy i powyżej 5 to parametr dziesiętny zaokrągla się w górę.
4. Jeżeli Zamawiającemu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia
Numer referencyjny 11/R/TO/2022
str. 10
towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
X. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERTY:
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:
1) koszt wykonania prac wyszczególnionych w WPN - 80%,
2) okres udzielonej gwarancji - 20%,
2. Przyznawanie ilości punktów poszczególnym ofertom będzie się odbywać wg następującej zasady:
PS = PC + PG
gdzie:
PS - sumaryczna ilość punktów badanej oferty
Zamawiający w kryterium ,,cena" przyzna punkty wg następującej zasady:
najniższa cena ofertowa brutto
PC = ---------------------------------------- x 80
cena brutto badanej oferty
Zamawiający w kryterium ,,okres gwarancji" przyzna punkty wg następującej zasady:
okres gwarancji badanej
PG = ---------------------------- x 20
okres gwarancji najkorzystniejszej
3. Oferta najkorzystniejsza to ta, dla której sumaryczna ilość punktów PS będzie największa. W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej ofert takiej samej ilości punktów, najkorzystniejsza oferta to ta, w której punkty za PC będą najwyższe.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
5. Jeżeli oferta zawierać będzie rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający zwróci się w formie pisemnej do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
6. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.
XI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY:
1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Warunkach Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium.
Numer referencyjny 11/R/TO/2022
str. 11
2. O odrzuceniu ofert/y, o wykluczeniu Wykonawcy/ców oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
3. Postępowanie unieważnia się, jeżeli:
1) nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu;
2) cena oferty najkorzystniejszej lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
3) Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny. Wykonawca nie będzie wywodził roszczeń z tego tytułu wobec Zamawiającego.
5. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadamia Wykonawców, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
6. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty e-mailem.
7. Zamawiający może zawrzeć umowę przed terminem, o którym mowa w pkt 4 w następujących przypadkach:
1) złożenia tylko jednej oferty,
2) braku wykluczenia Wykonawcy,
3) braku odrzucenia oferty.
8. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba że nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
9. Ogólne i szczegółowe postanowienia umowy, które uwzględnione będą w przyszłej umowie z wybranym w wyniku postępowania Wykonawcą zamieszczone są odpowiednio w załącznikach nr 5 i 6 do Warunków Zamówienia.
10. Przyjmuje się, że zapisy umowy niezakwestionowane przed złożeniem oferty zostaną przyjęte przez Wykonawcę bez zastrzeżeń w chwili jej podpisania. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące wzoru umowy będą rozpatrywane jak dla całych Warunków Zamówienia, zgodnie z Rozdziałem IV pkt 4.
11. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu następujące dokumenty:
Dla części nr 1:
1) opłacona polisa o wartości nie mniejszej niż równowartość umowy, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Polisa będzie stanowiła załącznik do umowy;
2) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum) - Zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, która będzie załącznikiem do umowy w sprawie przedmiotu zamówienia;
3) w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorców w formie spółki cywilnej Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu umowy tej spółki, która będzie załącznikiem do umowy w sprawie przedmiotu zamówienia;
4) zestawienia kosztów wykonania poszczególnych pozycji Wykazów Prac Naprawczych wg wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do wzoru umowy. Zestawienie kosztów musi obejmować wszystkie pozycje WPN, włącznie z pracami towarzyszącymi, które
Numer referencyjny 11/R/TO/2022
str. 12
Wykonawca powinien przewidzieć. Zestawienie kosztów musi zawierać zestawienie poszczególnych operacji technologicznych niezbędnych do realizacji naprawy, pracochłonność (rbg), stawkę za rbg i koszt materiałów. Zestawienie kosztów będzie stanowiło załącznik do umowy;
Dla części nr 2:
1) opłacona polisa o wartości nie mniejszej niż równowartość umowy, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Polisa będzie stanowiła załącznik do umowy;
2) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum) - Zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, która będzie załącznikiem do umowy w sprawie przedmiotu zamówienia;
3) w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorców w formie spółki cywilnej Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu umowy tej spółki, która będzie załącznikiem do umowy w sprawie przedmiotu zamówienia;
4) zestawienia kosztów wykonania poszczególnych pozycji Wykazów Prac Naprawczych wg wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do wzoru umowy. Zestawienie kosztów musi obejmować wszystkie pozycje WPN, włącznie z pracami towarzyszącymi, które Wykonawca powinien przewidzieć. Zestawienie kosztów musi zawierać zestawienie poszczególnych operacji technologicznych niezbędnych do realizacji naprawy, pracochłonność (rbg), stawkę za rbg i koszt materiałów. Zestawienie kosztów będzie stanowiło załącznik do umowy;
XII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY:
1. Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny ofertowej (brutto).
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w następujących formach:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym wpłaconym na nw. konto Zamawiającego,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w formie pieniężnej powinno zostać wpłacone przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr 68 1010 1599 0022 1913 9120 0000 (odpowiednio z dopiskiem sprawa nr 11/R/TO/2022).
4. Wykonawca, który wniósł wadium w formie przelewu może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
5. Zabezpieczenie wnoszone w innej formie niż pieniężna, powinno być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze pisemne wezwanie Zamawiającego, zgłoszone gwarantowi, wskazujące, że żądana kwota jest należna w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy. Zamawiający nie dopuszcza możliwości uzależnienia wypłaty należności z gwarancji od przedłożenia jakichkolwiek dokumentów bądź spełnienia dodatkowych warunków.
Numer referencyjny 11/R/TO/2022
str. 13
6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka ww. form zabezpieczenia.
7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnosi się najpóźniej w przeddzień podpisania umowy (w dniu podpisania umowy środki muszą znajdować się na rachunku Zamawiającego). W przypadku składania zabezpieczenia należytego wykonania umowy w jednej z form, o których mowa w pkt 2 ppkt 3, 4, 5 lub w poręczeniach bankowych dopuszcza się złożenie dokumentu w dniu podpisania umowy, przed jej podpisaniem w następujących godz. poniedziałek - piątek - w godz. 9.00 - 12.00.
8. Dopuszcza się osobiste złożenie dokumentu w pok. Nr 115, budynek 34 (sztab KPW) przed podpisaniem umowy. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zdeponowane w Kasie Zamawiającego przez pracownika Sekcji zamówień publicznych. Potwierdzenie zdeponowania w kasie ww. dokumentu zostanie dołączone do dokumentacji przetargowej.
9. Zamawiający zwraca zabezpieczenie należytego wykonania umowy:
1) w wysokości 70% wartości - w terminie 30 dni od zakończenia realizacji umowy (podpisania bezusterkowego ,,Protokołu zdawczo-odbiorczego");
2) w wysokości 30% wartości - w terminie 15 dni po upływie obowiązywania rękojmi za wady.
Kontakt:Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
1. W zakresie procedury:
? Pani Ida SUCHOMSKA - Sekcja Zamówień Publicznych, tel. 261242581,
? Pani Agnieszka DALECKA ? Sekcja Zamówień Publicznych, tel. 261242323.
2. W zakresie merytorycznym:
? kmdr por. Sławomir LUPA - tel. 723 630 762,
? kpt. mar. Kamil SOBCZAK - tel. 261242553.
Język kontaktu:polski
Kod CPV:50640000-3
Numer dokumentu:11/R/TO/2022
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl


Dziękujemy za wysłane grafiki.