• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Naprawa bieżąca silnika głównego

Standard

Dane kontaktowe

Opis:Naprawa bieżąca silnika głównego
t. SW 400/M2 REKIN
(nazwa przedmiotu zamówienia)
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: Naprawa bieżąca silnika głównego t. SW 400 /M2 REKIN - zgodnie z załącznikiem nr 1 do wzoru Umowy tj. Wykazem Prac Naprawczych.
-Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia minimum 12 miesięcy gwarancji na wykonane prace naprawcze (szczegóły w § 7 wzoru umowy).
Miejsce i termin składania:TERMIN SKŁADANIA ofert:
1) Ostateczny termin składania ofert upływa w dniu 23.06.2022 r.
2) Oferty należy składać wyłącznie w formie elektronicznej na adres: kpw.zpoferty@ron.mil.pl
9. Opis sposobu obliczania ceny
Termin składania:2022-06-23
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia: do 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania protokołu przyjęcia do naprawy.
Wymagania:4. Zasady prowadzenia postępowania:
1) Wykonawca może w terminie do dnia 22.06.2022r. zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie lub zmianę warunków zamówienia.
2) Zamawiający niezwłocznie udziela odpowiedzi zamieszczając informację na stronie.
3) Zamawiający może przed terminem składania ofert zmienić warunki zamówienia. Powyższe zmiany zamieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego. Jeżeli na skutek zmiany będzie konieczne wydłużenie terminu składania ofert, Zamawiający przedłuży ten termin o czas niezbędny na przygotowanie ofert.
2
4) Zamawiający poprawia oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe w treści oferty oraz inne omyłki polegające na niezgodności z zaproszeniem, które nie powodują istotnej zmiany oferty, zawiadamiając niezwłocznie o tym wykonawcę. Wykonawca może w terminie 3 dni złożyć oświadczenie, że nie wyraża zgody na poprawioną omyłkę polegającą na niezgodności zaproszeniem. W takim wypadku jego oferta podlega odrzuceniu.
5) Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, albo które zawierają błędy do ich złożenia w wyznaczonym terminie. Złożone na wezwanie dokumenty muszą spełniać warunki określone przez Zamawiającego.
6) Oferta podlega odrzuceniu, gdy:
a) jest niezgodna z Regulaminem;
b) jej treść nie odpowiada treści zaproszenia;
c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
d) zawiera błędy w obliczeniu ceny;
e) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z postępowania.
7) Wykluczeniu podlegają wykonawcy, którzy:
a) nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu;
b) złożyli dwie konkurencyjne oferty w postępowaniu
c) podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r.
8) Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni liczonych od dnia, w którym upłynął termin składania ofert. Termin ten może zostać wydłużony na wniosek zamawiającego lub samodzielnie o okres nie dłuższy niż 30 dni.
9) Termin związania z ofertą (max 30 dni) upływa w dniu 23.07.2022 r.
10) Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium: cena oferowana - 100%,
Zamawiający w kryterium ,,cena" przyzna punkty wg następującej zasady:
najniższa cena ofertowa brutto
PC = ---------------------------------------- x 100
cena brutto danej oferty
11) Zamawiający może w każdym czasie unieważnić postępowanie bez podawania przyczyn.
12) Informację o wynikach postępowania Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej.
5. Warunki udziału w postępowaniu i dokumenty, jakie Wykonawca musi dołączyć do oferty:
1) pełnomocnictwo (o ile występuje );
2) W celu potwierdzenia, że usługa będzie odpowiadała wymogom jakościowym, Wykonawca przedstawi certyfikat potwierdzający, że działa w oparciu o System Zarządzania Jakością zgodny z wymogami PN-EN9001:2015 w zakresie remontów, napraw statków lub okrętów.
3
3) Wykonawca musi wykazać się należytym wykonaniem, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanej w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, minimum 2 (dwóch) usług polegających na naprawie , układów napędowych jednostkach pływających, o wartości usługi co najmniej 40.000,00 zł brutto każda ze wskazanych usług (załącznik Zaproszenia nr 2);
6. Opis sposobu przygotowania oferty:
1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę zgodnie z wymaganiami niniejszego zaproszenia.
2) Ofertę należy sporządzić w języku polskim na komputerze lub inną techniką w sposób czytelny i trwały.
3) Każda strona oferty powinna być ponumerowana.
4) Każda naniesiona przez wykonawcę zmiana powinna być przez niego parafowana.
5) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy.
6) Oferta musi być kompletna. Na ofertę składa się formularz ofertowy o treści zgodnej ze wzorem określonym wg załącznika nr 1 Zaproszenia.
7) Dokumenty sporządzone w języku obcym, należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
8) Dopuszcza się przedkładanie dokumentów w kopiach, przy czym w razie wątpliwości Zamawiającego może on wezwać do przedstawienia oryginału dokumentu lub kopii
poświadczonej za zgodność.
9) Wszelkie poprawki naniesione w treści oferty powinny być podpisane przez osobę podpisującą ofertę.
10) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
7. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami:
1) Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się z wykonawcami wyłącznie drogą e-mailową.
2) Forma porozumiewania się określona w pkt 1 obejmuje wszystkie oświadczenia, zawiadomienia, wezwania, wnioski składane przez zamawiającego i wykonawcę.
3) W przypadku porozumiewania się drogą e-mailową każda ze stron obowiązana jest niezwłocznie potwierdzić fakt otrzymania zawiadomienia, wezwania, oświadczenia, wniosku lub informacji pod rygorem nieważności.
4) Dane kontaktowe Zamawiającego umieszczone są w nagłówku zaproszenia.
Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Wykonawca powinien również uwzględnić ewentualne ryzyko, związane nieprzewidzianymi okolicznościami przy realizacji zamówienia, które mogą i powinny być brane pod uwagę przez profesjonalistę realizującego zamówienie.
2) Cena podana w formularzu za realizację całości zamówienia musi być podana w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3) Wykonawca podaje cenę netto (bez podatku VAT) oraz cenę brutto (wraz z podatkiem VAT).
4) Wszystkie obliczenia powinny zostać dokonane ze szczególną starannością, a następnie podlegać wpisaniu do formularza oferty. W celu uniknięcia ewentualnych
4
omyłek pisarskich lub błędów rachunkowych należy dokonać sprawdzenia ich poprawności.
10. Postanowienia końcowe
1) Postępowanie ma charakter otwarty.
2) Po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający prześle wybranemu Wykonawcy zamówienie.
3) W przypadku uchylania się od podpisania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę następnego w kolejności wykonawcy.
4) Za uchylanie się od podpisania umowy Zamawiający uznaje w szczególności:
a) odmowę podpisania umowy;
b) nie stawienie się bez usprawiedliwienia uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy w terminie i miejscu wyznaczonym na podpisanie umowy.
11. RODO:
Kod CPV:50640000-3
Numer dokumentu:45/P/TO/2022
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl


Dziękujemy za wysłane grafiki.