• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Naprawa bieżąca chłodni prowiantowej

Standard

Dane kontaktowe

Data dodania: 2022-08-04
Kategoria: przetarg - Polska
Przedmiot: Naprawa bieżąca chłodni prowiantowej
Organizator: Komenda Portu Wojennego Świnoujście
Adres: ul. Steyera 28, 72-600 Świnoujście
Województwo / powiat: zachodniopomorskie, powiat Świnoujście
Państwo: Polska
Telefon / fax: tel. 261 24 25 81, tel. 261 24 23 23
E-mail: kpw.zpoferty@ron.mil.pl
Opis: Naprawa bieżąca chłodni prowiantowej na OTrM 824 zgodnie z Wykazem Prac Naprawczych (WPN) stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Zaproszenia.
Miejsce i termin składania: 1) Ostateczny termin składania ofert upływa w dniu 08.08.2022 r.
2) Oferty należy składać wyłącznie w formie elektronicznej na adres: kpw.zpoferty@ron.mil.pl
Termin składania: 2022-08-08
Miejsce i termin realizacji: 3. Termin realizacji zamówienia:
Zamówienie należy zrealizować w terminie: 21 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.
Wymagania: Zasady prowadzenia postępowania:
1) Wykonawca może w terminie do dnia 05.08.2022 r. zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie lub zmianę warunków zamówienia.
2) Zamawiający niezwłocznie udziela odpowiedzi zamieszczając informację na stronie.
3) Zamawiający może przed terminem składania ofert zmienić warunki zamówienia. Powyższe zmiany zamieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego. Jeżeli na skutek zmiany będzie konieczne wydłużenie terminu składania ofert, Zamawiający przedłuży ten termin o czas niezbędny na przygotowanie ofert.
4) Zamawiający poprawia oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe w treści oferty oraz inne omyłki polegające na niezgodności z zaproszeniem, które nie powodują istotnej zmiany oferty, zawiadamiając niezwłocznie o tym wykonawcę. Wykonawca może w terminie 3 dni złożyć oświadczenie, że nie wyraża zgody
2
na poprawioną omyłkę polegającą na niezgodności zaproszeniem. W takim wypadku jego oferta podlega odrzuceniu.
5) Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, albo które zawierają błędy do ich złożenia w
wyznaczonym terminie. Złożone na wezwanie dokumenty muszą spełniać warunki określone przez Zamawiającego.
6) Oferta podlega odrzuceniu, gdy:
a) jest niezgodna z Regulaminem;
b) jej treść nie odpowiada treści zaproszenia;
c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
d) zawiera błędy w obliczeniu ceny;
e) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z postępowania;
7) Wykluczeniu podlegają wykonawcy, którzy:
a) nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu;
b) złożyli dwie konkurencyjne oferty w postępowaniu
c) podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r.
8) Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni liczonych od dnia, w którym upłynął termin składania ofert. Termin ten może zostać wydłużony na wniosek zamawiającego lub samodzielnie o okres nie dłuższy niż 30 dni.
9) Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium: cena oferowana - 100%,
Zamawiający w kryterium ,,cena" przyzna punkty wg następującej zasady:
najniższa cena ofertowa brutto
PC = ---------------------------------------- x 100
cena brutto danej oferty
10) Zamawiający może w każdym czasie unieważnić postępowanie bez podawania przyczyn.
11) Informację o wynikach postępowania Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej.
5. Warunki udziału w postępowaniu i dokumenty, jakie Wykonawca musi dołączyć do oferty:
1) w zakresie wiedzy i doświadczenia - wykaz usług wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
W/w wykaz musi zawierać co najmniej dwie usługi polegające na naprawie chłodni prowiantowych na jednostkach pływających o wartości usługi co najmniej
3
10.000,00 zł brutto każda ze wskazanych usług według wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego Zaproszenia.
2) w celu potwierdzenia, że usługa będzie odpowiadała wymogom jakościowym - Certyfikat potwierdzający, że Wykonawca działa w oparciu o System Zarządzania Jakością zgodny z wymogami PN-EN 9001:2015 w zakresie remontów, napraw statków lub okrętów.
3) pełnomocnictwo (o ile występuje).
6. Opis sposobu przygotowania oferty:
1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę zgodnie z wymaganiami niniejszego zaproszenia.
2) Ofertę należy sporządzić w języku polskim na komputerze lub inną techniką w sposób czytelny i trwały.
3) Każda strona oferty powinna być ponumerowana.
4) Każda naniesiona przez wykonawcę zmiana powinna być przez niego parafowana.
5) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy.
6) Oferta musi być kompletna. Na ofertę składa się formularz ofertowy o treści zgodnej ze wzorem określonym wg załącznika nr 1 Zaproszenia oraz dokumenty wskazane w pkt. 5 Zaproszenia.
7) Dokumenty sporządzone w języku obcym, należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
8) Dopuszcza się przedkładanie dokumentów w kopiach, przy czym w razie wątpliwości Zamawiającego może on wezwać do przedstawienia oryginału dokumentu lub kopii poświadczonej za zgodność.
9) Wszelkie poprawki naniesione w treści oferty powinny być podpisane przez osobę podpisującą ofertę.
10) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
7. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami:
1) Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się z wykonawcami wyłącznie drogą e-mailową.
2) Forma porozumiewania się określona w pkt 1 obejmuje wszystkie oświadczenia, zawiadomienia, wezwania, wnioski składane przez zamawiającego i wykonawcę.
3) W przypadku porozumiewania się drogą e-mailową każda ze stron obowiązana jest niezwłocznie potwierdzić fakt otrzymania zawiadomienia, wezwania, oświadczenia, wniosku lub informacji pod rygorem nieważności.
4) Dane kontaktowe Zamawiającego umieszczone są w nagłówku zaproszenia.
3) Termin związania z ofertą (max 30 dni) upływa w dniu 06.09.2022 r.
10. Opis sposobu obliczania ceny
1) Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Wykonawca powinien również uwzględnić ewentualne ryzyko, związane nieprzewidzianymi okolicznościami przy realizacji zamówienia, które mogą i powinny być brane pod uwagę przez profesjonalistę realizującego zamówienie.
4
2) Cena podana w formularzu za realizację całości zamówienia musi być podana w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3) Wykonawca podaje cenę netto (bez podatku VAT) oraz cenę brutto (wraz z podatkiem VAT).
4) Wszystkie obliczenia powinny zostać dokonane ze szczególną starannością, a następnie podlegać wpisaniu do formularza oferty. W celu uniknięcia ewentualnych omyłek pisarskich lub błędów rachunkowych należy dokonać sprawdzenia ich poprawności.
11. Postanowienia końcowe
1) Postępowanie ma charakter otwarty.
2) Po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający prześle wybranemu Wykonawcy umowę.
3) W przypadku odmowy podpisania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę następnego w kolejności Wykonawcy.
4) Zapłata faktury za realizację przedmiotu zamówienia nastąpi w formie przelewu na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie 30 dni od daty otrzymania jej przez Zamawiającego.
Kontakt: 9. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:
1) W zakresie procedury:
? Pani Ida SUCHOMSKA - Sekcja Zamówień Publicznych, tel. 261 24 25 81,
? Pani Agnieszka DALECKA ? Sekcja Zamówień Publicznych, tel. 261 24 23 23.
Język kontaktu: polski
Numer dokumentu: 56/P/TO/2022
Źródło: GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki załącznik


Dziękujemy za wysłane grafiki.