• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_2022

PRZETARG NA: NAPRAWA BIEŻĄCA OM H-34

Standard

Dane kontaktowe

Opis:II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
NAPRAWA BIEŻĄCA OM H-34
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Gdynia - Okręt OM H-34 (ORP ,,Błyskawica")

Kod NUTS PL633 Trójmiejski
II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Przedmiotem zamówienia jest: NAPRAWA BIEŻĄCA OM H-34. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zostanie zawarty w SWZ, która zostanie przekazana wykonawcom zaproszonym do składania ofert.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50640000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji okrętów wojennych
II.1.7)Informacje na temat podwykonawstwa
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość 431 000 EUR
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Proszę podać opis takich opcji: Informacje dotyczące opcji zawarte zostaną w SWZ, która zostanie przekazana wykonawcom zaproszonym do składania ofert
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
w dniach: 100 (od udzielenia zamówienia)
Specyfikacja:Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Miejsce i termin składania:Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://portal.smartpzp.pl/kpwg
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
7.3.2023 - 09:30
Termin składania:2023-03-07
Miejsce i termin realizacji:Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Gdynia - Okręt OM H-34 (ORP ,,Błyskawica")
Wadium:nie wymagane
Wymagania:dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia
Uwagi:Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
3.2.2023
Kontakt:KOMENDA PORTU WOJENNEGO GDYNIA
ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1
Gdynia
81-103
Polska
E-mail: kpw.przetargi@ron.mil.pl
Tel.: +48 261262198
Faks: +48 261262314
Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Język kontaktu:polski
Kod CPV:50640000
Numer dokumentu:080776-2023, 8/KPW/STO/2023
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 


Dziękujemy za wysłane grafiki.