• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Nadzór merytoryczny badań przemysłowych

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Nadzór merytoryczny badań przemysłowych
Standard

Dane kontaktowe

Opis:Zapytanie ofertowe nr 2/RPO/122/MASURIA na nadzór merytoryczny badań przemysłowych
Powstaje w kontekście projektu
RPWM.01.02.02-28-0038/19 - Zakup prac badawczo-rozwojowych od jednostki badawczej i wdrożenie prototypu

Część 1
Nadzór merytoryczny badań przemysłowych

Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi inne
Opis
Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiot zamówienia dotyczy nadzoru merytorycznego nad prawidłowym przebiegiem wszystkich przewidzianych w projekcie badań przemysłowych. Szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Pełna treść zapytania ofertowego w formacie PDF znajduje się z sekcji "Załączniki".
2. W ofercie należy podać także cenę za 1 rbh (roboczogodzinę) z uwzględnieniem wszystkich niezbędnych kosztów. Zamawiający przewiduje, że czas trwania zlecenia nie przekroczy łącznie 500 rbh (roboczogodzin) w całym okresie pełnienia nadzoru, tj. od czerwca do września 2022 r.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji przedmiotu zamówienia także w oparciu o umowę cywilnoprawną (umowę o dzieło).
4. Osoba pełniąca nadzór nad badaniami przemysłowymi będzie reprezentowała Zamawiającego i działała na jego rzecz.
Miejsce i termin składania:TERMIN SKŁADANIA ofert
2022-06-27
Miejsce oraz termin składania ofert
1. Oferty na wykonanie przedmiotu zamówienia można składać w formie:
- pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,,Oferta na zapytanie ofertowe nr 2/RPWM/122/MASURIA na nadzór merytoryczny badań przemysłowych" osobiście lub za pośrednictwem Poczty Polskiej/kuriera w siedzibie Zamawiającego Masuria Yachts Sp. z o.o. pod adresem: Ul. Olsztyńska 42, 11-036 Gronity,
- cyfrowej w formie skanu poprzez portal Baza Konkurencyjności lub mailowo na adres: masuriayachts.projekty@gmail.com
2. Wykonawca, który złoży ofertę w formie cyfrowej bezpośrednio przez portal Baza Konkurencyjności lub mailowo na ww. adres i którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu kompletną ofertę wraz z załącznikami także w formie papierowej w terminie do 3 dni od ogłoszenia rozstrzygnięcia postępowania w Bazie Konkurencyjności.
3. Oferty należy składać do dnia 27.06.2022 do godz. 12:00. Decyduje data i godz. wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty złożone po upływie terminu składania ofert nie będą rozpatrywane.
Termin składania:2022-06-27
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2022-06

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
warmińsko-mazurskie
Powiat
olsztyński
Gmina
Gietrzwałd
Miejscowość
Gronity
Wymagania:Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
Warunki zmiany umowy
Zapisy dotyczące zmiany umowy:
1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w przypadku:
- zmiany/przesunięcia terminu realizacji przedmiotu zamówienia na żądanie Zamawiającego lub z przyczyn niezależnych lub usprawiedliwionych przez Wykonawcę,
- zmniejszenia kwoty wynagrodzenia w przypadku odstąpienia Zamawiającego od części zakresu przedmiotu zamówienia,
- zmian w infrastrukturze/dokumentacji technicznej Zamawiającego,
- zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na realizację przedmiotu umowy,
- zaistnienia okoliczności spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, np. siła wyższa, nieprzewidziane warunki pogodowe oraz inne okoliczności mające bezpośredni i pośredni wpływ na realizację postanowień umowy i terminowość jej realizacji,
- ustawowej zmiany stawki podatku VAT (obejmuje jedynie wzrost wynagrodzenia o wskaźnik zmiany stawki podatku),
- aktualizacji danych Wykonawcy lub Zamawiającego poprzez zmianę nazwy firmy, zmianę adresu siedziby czy zmianę formy prawnej.
2. Ponadto Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy także w przypadku:
- zmiany terminu na skutek działań lub zaniechania odpowiednich działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia,
- zmiany terminu w przypadku wystąpienia okoliczności, których żadna ze stron nie mogła przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności,
- zmiany terminu realizacji umowy w przypadku czasowego zawieszenia realizacji zamówienia przez Zamawiającego,
- zmiany terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,
- wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.
3. Opóźnienia, o których mowa powyżej muszą udokumentowane stosownymi informacjami niezależnych organów lub/i protokołami podpisanymi i zaakceptowanymi przez Zamawiającego.
4. W przypadku wystąpienia opóźnień strony ustalą nowe terminy, z tym, że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub przestoju.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy niepowiązani z Zamawiającym osobowo
i kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Ponadto w postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem do wykonania przedmiotu zamówienia, tzn. wykażą się realizacją min. 3 zamówień polegających na projektowaniu i wykonywaniu dokumentacji technicznej jachtów motorowych, określaniu parametrów dla stosowanych materiałów i rozwiązań oraz uczestniczeniu w procesie produkcyjnym prototypów zaprojektowanych jednostek w latach 2015-2022.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Wykonawca powinien sporządzić ofertę na Formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
- podpisane oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz wszelkie niezbędne dokumenty, o których mowa w części II i/lub IV zapytania ofertowego,
- pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeśli z załączonych dokumentów nie wynika upoważnienie do reprezentacji Wykonawcy.
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2022-06-16
Data ostatniej zmiany
2022-06-16 21:07:14

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Całościowa cena brutto [waga 90%], punktacja od 0 do 90 pkt.
W cenie należy uwzględnić wszystkie koszty wykonania zlecenia.
Metodologia obliczania: (cena najniższa/cena oferty badanej) x 90 pkt.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Wiedza i doświadczenie [waga 10%], punktacja od 0 do 10 pkt.
- realizacja 3 zamówień - 0 pkt.,
- realizacja 4 zamówień - 2,5 pkt.,
- realizacja 5 zamówień - 5 pkt.,
- realizacja 6 zamówień - 7,5 pkt.,
- realizacja 7 i więcej zamówień - 10 pkt.,
Kontakt:Osoby do kontaktu
Krzysztof Budnik
tel.: 508384666
e-mail: masuriayachts.projekty@gmail.com
Język kontaktu:polski
Kod CPV:34520000-8, 71000000-8, 71600000-4
Numer dokumentu:2022-37529-114227, 2/RPO/122/MASURIA
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl

Dziękujemy za wysłane grafiki.