• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_2022

PRZETARG NA: Nabycie zestawu wyposażenia siłowni do jednostki pływającej

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Nabycie zestawu wyposażenia siłowni do jednostki pływającej
Standard

Dane kontaktowe

Opis:Nabycie zestawu wyposażenia siłowni do jednostki pływającej typu katamaran
Powstaje w kontekście projektu
POIR.04.01.04-00-0067/20 - Eko-efektywny wielopaliwowy układ napędowy z ogniwem wodorowym w jednostce pływającej typu katamaran

Część 1
Nabycie zestawu wyposażenia siłowni do jednostki pływającej

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Przedmiotem zamówienia jest nabycie zestawu wyposażenia siłowni do jednostki pływającej typu katamaran. Jako nabycie należy rozumieć zakup łącznie z uruchomieniem oraz transportem (w tym również załadunek i wyładunek).
Specyfikacja funkcjonalno-techniczna:
1 Napęd elektryczny typu sterndrive o mocy min. 35 kW wraz ze śrubą napędową, 3 łopatową 2 szt.
2 System chłodzenia układu elektrycznego typu sterndrive o mocy do 55 kW 2 szt.
3 Układ sterująco-kontrolny; 1 szt.:
- Manetka podwójna do układu elektrycznego sterndrive: 1 szt.
- Przewód połączeniowy: min. 2x 10 m
- Wyświetlacz full color obsługujący informacje z dwóch śrub napędowych o: statusie baterii, mocy każdego z silników, liczbie obrotów, temperaturze silników, natężeniu prądu mierzonego na bateriach, napięciu baterii. Musi obsługiwać różne typy baterii. Musi zawierać komplet okablowania dla monitoringu i kontroli; 1 szt.
4 Bank baterii: system bateryjny LiFePO4 144V o pojemności min 200Ah wraz z układem Battery Management System; 2 szt.
5 Ładowarka dla baterii LiFePO4 o mocy min. 18 kW lub 2x9 kW wraz z systemem zarządzania i konwerterem DC/DC; 2 szt.
6 Hydrauliczny układ sterowania do układu elektrycznego sterndrive
Wszystkie ww. elementy zestawu wyposażenia siłowni muszą posiadać certyfikat dopuszczeniowy Lloyds Register i/lub DNV i/lub ABS i/lub GL.
Uzupełnienie wyżej przedstawionej specyfikacji stanowi dokumentacja techniczna (schemat elektryczny jednostki) zawarta w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
Uwaga:
- Zmawiający umożliwia zainteresowanym podmiotom zapoznanie się ze szczegółową dokumentacją techniczną. Szczegółowa dokumentacja i inne informacje zostaną udzielone pod warunkiem zgłoszenia telefonicznego (tel. 733 972 277) lub mailowego (adres e-mail: pa@proair.pl ) oraz podpisania przez zainteresowanego Oferenta indywidualnej umowy NDA. Udostępnienie dodatkowych materiałów odbędzie się w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, przy czym nie będzie dopuszczona możliwości ich kopiowania.
- W przypadku gdy w opisie przedmiotu zamówienia w którymkolwiek miejscu (zarówno w zapytaniu ofertowym, jak i załącznikach) występują: nazwy konkretnego producenta, nazwy konkretnego produktu, normy jakościowe, patenty, znaki towarowe, typy, standardy należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem konstrukcji, materiałów, funkcjonalności, jakości. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie - należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie ofert w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych.
Obowiązek wykazania równoważności spoczywa na Wykonawcy, który w przypadku oferowania rozwiązań równoważnych powinien dołączyć do oferty specyfikacje techniczne, karty katalogowe, instrukcje lub inne dokumenty zawierające dane techniczne elementów równoważnych. W razie wątpliwości co do równoważności poszczególnych elementów, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów.
Miejsce i termin składania:TERMIN SKŁADANIA ofert
2023-04-03
Termin składania:2023-04-03
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2023-04

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
pomorskie
Powiat
Gdynia
Gmina
Gdynia
Miejscowość
Gdynia
Harmonogram
Etap 1
Początek realizacji
2023-04-05
Koniec realizacji
2023-07-31
Czy występuje płatność częściowa
TAK
Wymagania:Warunki zmiany umowy
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy, w następującym zakresie:
a) zmiany terminu realizacji umowy jeżeli jej wykonanie w terminie pierwotnie określonym jest niemożliwe z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, w tym w szczególności:
? wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, przy zachowaniu przez niego należytej staranności, pod warunkiem, że zmiana taka wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest ona przez niego zawiniona,
? wstrzymania przez Zamawiającego wykonania prac niewynikających z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczności wstrzymania prac w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez Wykonawcę),
? wystąpienia siły wyższej (np. zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia) uniemożliwiające wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zapytaniem ofertowym i dokumentacją,
? zawinionego przez Zamawiającego nieprzekazania Wykonawcy dokumentów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, o ile Zmawiający zobowiązany był do przekazania takich dokumentów Wykonawcy,
? opóźnień Zamawiającego w zakresie dokonania odbiorów lub opóźnień w realizacji zadań powiązanych,
? zawieszenia realizacji prac w przypadku wystąpienia przyczyn technicznych lub organizacyjnych okresowo uniemożliwiających kontynuowanie wykonywania przedmiotu umowy, o zawieszeniu realizacji prac Zamawiający powiadomi Wykonawcę wskazując przyczynę zawieszenia,
? wystąpienia okoliczności, których obiektywnie nie można było przewidzieć w chwili zwarcia umowy,
? konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych/innych metod badawczych lub narzędzi niż wskazane w ofercie, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem umowy,
przy czym zmiana terminu nastąpi odpowiednio do okresu trwania ww. przyczyn, które uniemożliwiają realizację przedmiotu Umowy zgodnie z jej treścią i w sposób należyty,
b) zmiany sposobu i terminu dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek okoliczności niezależnych od Zamawiającego,
c) konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu.
2. Wyżej wymienione zmiany nie mogą prowadzić do zmiany charakteru Umowy.
3. Warunkiem dokonania zmiany umowy jest wystąpienie Wykonawcy z wnioskiem do Zamawiającego, zawierającym uzasadnienie oraz ewentualne dowody na poparcie wniosku. Po wyrażeniu zgody przez Zamawiającego, Strony zawrą stosowny aneks w formie pisemnej.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2023-03-02
Data ostatniej zmiany
2023-03-02 15:27:00

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
KRYTERIUM I - Cena netto
Wartość punktowa = 100 x (cmin/ca)
cmin - najniższa cena netto za nabycie i dostawę całości zamówienia spośród złożonych ofert [PLN]
ca - cena netto za nabycie i dostawę całości zamówienia wskazana w analizowanej ofercie [PLN]
Kontakt:Osoby do kontaktu
Marcin Bąkowski
tel.: 733 972 277
e-mail: pa@proair.pl
Język kontaktu:polski
Kod CPV:42111000-0, 42140000-2
Numer dokumentu:2023-45037-148765
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl


Dziękujemy za wysłane grafiki.